Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2018.314.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2018/1931
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie wykonania art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga 1 , w szczególności jego art. 9,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 18 lipca 2005 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 1183/2005.

(2) W następstwie przeglądu autonomicznych środków ograniczających ustanowionych w art. 2b rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 należy zmienić uzasadnienia dotyczące ośmiu osób wymienionych w załączniku Ia do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005. Ponadto informacje dotyczące wszystkich osób wymienionych w tym załączniku powinny zostać uaktualnione.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik Ia do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Wykaz w załączniku Ia do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 zastępuje się wykazem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 10 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady
F. MOGHERINI
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK Ia

WYKAZ OSÓB, PODMIOTÓW I ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2b

A. Osoby

Imię i nazwiskoDane identyfikacyjnePowody umieszczenia w wykazieData umieszczenia w wykazie
1.Ilunga Kampetealias Gaston Hughes Ilunga Kampete; alias Hugues Raston Ilunga Kampete.

Data urodzenia:

24.11.1964.

Miejsce urodzenia: Lubumbashi (DRK).

Wojskowy dokument tożsamości nr: 1-64-86-22311-29.

Obywatelstwo: DRK.

Adres: 69, avenue Nyangwile, Kinsuka Mimosas, Kinshasa/Ngaliema, RDC.

Jako dowódca Gwardii Republikańskiej (GR) Ilunga Kampete był odpowiedzialny za rozmieszczone w terenie oddziały GR, które użyły siły w sposób nieproporcjonalny oraz dopuściły się brutalnych represji we wrześniu 2016 r. w Kinszasie. Z racji pełnionej funkcji Ilunga Kampete brał zatem udział w planowaniu czynów stanowiących poważne przypadki łamania praw człowieka w DRK, w kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.12.12.2016
2.Gabriel Amisi Kumbaalias Gabriel Amisi Nkumba; »Tango Fort«; »Tango Four«.

Data urodzenia:

28.5.1964.

Miejsce urodzenia: Malela (DRK).

Wojskowy dokument tożsamości nr:

1-64-87-77512-30. Obywatelstwo: DRK.

Adres: 22, avenue Mbenseke, Ma Campagne, Kinshasa/Ngaliema, RDC.

Były dowódca 1. strefy obrony kongijskiej armii (FARDC), która użyła siły w sposób nieproporcjonalny oraz dopuściła się brutalnych represji we wrześniu 2016 r. w Kinszasie. Z racji pełnionej funkcji Gabriel Amisi Kumba brał zatem udział w planowaniu czynów stanowiących poważne przypadki łamania praw człowieka w DRK, w kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.

W lipcu 2018 r. Gabriel Amisi Kumba został mianowany zastępcą szefa sztabu Sił Zbrojnych Demokratycznej Republiki Konga (FARDC), odpowiedzialnym za operacje i wywiad.

12.12.2016
3.Ferdinand Ilunga LuyoyoData urodzenia:

8.3.1973.

Miejsce urodzenia: Lubumbashi (DRK).

Nr paszportu: OB0260335

(ważny od 15 kwietnia 2011 r. do 14 kwietnia 2016 r.).

Obywatelstwo: DRK.

Adres: 2, avenue des Orangers, Kinshasa/Gombe, RDC.

Jako dowódca organu zajmującego się tłumieniem zamieszek Légion Nationale d'Intervention Narodowej Policji Konga (PNC) Ferdinand Ilunga Luyoyo był odpowiedzialny za użycie siły w sposób nieproporcjonalny oraz dopuszczenie się brutalnych represji we wrześniu 2016 r. w Kinszasie. Z racji pełnionej funkcji Ferdinand Ilunga Luyoyo brał zatem udział w planowaniu czynów stanowiących poważne przypadki łamania praw człowieka w DRK, w kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.

W lipcu 2017 r. Ferdinand Ilunga Luyoyo został mianowany dowódcą zespołu PNC odpowiedzialnego za ochronę instytucji i urzędników wysokiego szczebla.

12.12.2016
4.Celestin Kanyamaalias Kanyama Tshisiku Celestin; Kanyama Celestin Cishiku Antoine; Kanyama Cishiku Bilolo Célestin;

Esprit de mort.

Data urodzenia:

4.10.1960.

Miejsce urodzenia: Kananga (DRK).

Obywatelstwo: DRK.

Nr paszportu: OB0637580

(ważny od 20 maja 2014 r. do 19 maja 2019 r.).

Otrzymał wizę Schengen nr 011518403 wydaną 2 lipca 2016 r.

Adres: 56, avenue Usika, Kinshasa/Gombe, RDC.

Jako komisarz Narodowej Policji Konga (PNC) Celestin Kanyama był odpowiedzialny za użycie siły w sposób nieproporcjonalny oraz dopuszczenie się brutalnych represji we wrześniu 2016 r. w Kinszasie. Z racji pełnionej funkcji Celestin Kanyama brał zatem udział w planowaniu czynów stanowiących poważne przypadki łamania praw człowieka w DRK, w kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.

W lipcu 2017 r. Celestin Kanyama został mianowany dyrektorem generalnym szkół policji państwowej.

12.12.2016
5.John Numbialias John Numbi Banza Tambo; John Numbi Banza Ntambo; Tambo Numbi.

Data urodzenia:

16.8.1962.

Miejsce urodzenia: Jadotville-Likasi-Kolwezi (DRK).

Obywatelstwo: DRK.

Adres: 5, avenue Oranger, Kinshasa/Gombe, RDC.

Były inspektor generalny Narodowej Policji Konga (PNC), John Numbi, był szczególnie zaangażowany w kampanię brutalnego zastraszania podczas wyborów gubernatorów w czerech prowincjach DRK (tworzących wcześniej prowincję Katanga) w marcu 2016 r. i jako taki jest odpowiedzialny za utrudnianie opartych na konsensusie i pokojowych rozwiązań zmierzających do przeprowadzenia w DRK wyborów. W lipcu 2018 r. John Numbi został mianowany inspektorem generalnym Sił Zbrojnych Demokratycznej Republiki Konga (FARDC).12.12.2016
6.Roger Kibelisaalias Roger Kibelisa Ngambaswi.

Data urodzenia:

9.9.1959.

Miejsce urodzenia: Fayala (DRK).

Obywatelstwo: DRK.

Adres: 24, avenue Photopao, Kinshasa/Mont Ngafula, RDC.

Jako dyrektor ds. wewnętrznych Narodowych Służb Wywiadowczych (ANR) Roger Kibelisa jest zaangażowany w kampanię zastraszania członków opozycji prowadzoną przez funkcjonariuszy ANR, w tym bezprawne zatrzymania i aresztowania. Roger Kibelisa podważał zatem praworządność oraz utrudniał oparte na konsensusie i pokojowe rozwiązania zmierzające do przeprowadzenia w DRK wyborów.12.12.2016
7.Delphin Kaimbialias Delphin Kahimbi Kasagwe; Delphin Kayimbi Demba Kasangwe; Delphin Kahimbi Kasangwe; Delphin Kahimbi Demba Kasangwe; Delphin Kasagwe Kahimbi.

Data urodzenia:

15.1.1969 (lub: 15.7.1969).

Miejsce urodzenia: Kiniezire/Goma (DRK).

Obywatelstwo: DRK.

Nr paszportu dyplomatycznego: DB0006669 (ważny od 13 listopada 2013 r. do 12 listopada 2018 r.).

Adres: 1, 14eme rue, Quartier Industriel, Linete, Kinshasa, RDC.

Były szef organu wywiadu wojskowego (byłego DEMIAP), stanowiącego część Narodowego Centrum Operacji, struktury dowodzenia i kontrolowania odpowiedzialnej za bezprawne aresztowania i brutalne represje w Kinszasie we wrześniu 2016 r. oraz odpowiedzialnej za siły, które brały udział w zastraszaniu oraz bezprawnych aresztowaniach, utrudniając oparte na konsensusie i pokojowe rozwiązania zmierzające do przeprowadzenia w DRK wyborów. W lipcu 2018 r. Delphin Kaimbi został mianowany zastępcą szefa sztabu w Sztabie Generalnym FARDC, odpowiedzialnym za wywiad.12.12.2016
8.Evariste Boshab, były wicepremier i minister spraw wewnętrznych i bezpieczeństwaalias Evariste Boshab Mabub Ma Bileng

Data urodzenia:

12.1.1956.

Miejsce urodzenia: Tete Kalamba (DRK).

Obywatelstwo: DRK.

Paszport dyplomatyczny nr: DP0000003 (ważny: 21 grudnia 2015 r. - traci ważność: 20 grudnia 2020 r.).

Wiza Schengen utraciła ważność 5.1.2017.

Adres: 3, avenue du Rail, Kinshasa/Gombe, RDC.

Z racji pełnionej funkcji wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa od grudnia 2014 r. do grudnia 2016 r., Evariste Boshab był oficjalnie odpowiedzialny za służby policji i bezpieczeństwa oraz koordynowanie działalności gubernatorów prowincji. Z racji pełnionej funkcji odpowiadał za aresztowania działaczy i członków opozycji, jak również za nieproporcjonalne użycie siły, w tym między wrześniem 2016 r. a grudniem 2016 r. w reakcji na demonstracje w Kinszasie, w wyniku czego wiele osób cywilnych zostało zabitych lub ranionych przez służby bezpieczeństwa. Evariste Boshab brał zatem udział w planowaniu czynów stanowiących poważne przypadki naruszania praw człowieka w DRK, w kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.29.5.2017
9.Alex Kande Mupompa, były gubernator Kasai Central (Środkowego Kasai)alias Alexandre Kande Mupomba; alias Kande-Mupompa.

Data urodzenia:

23.9.1950.

Miejsce urodzenia: Kananga (DRK).

Obywatelstwo: DRK i belgijskie.

Nr paszportu DRK: OP0024910 (ważny: 21 marca 2016 r. - traci ważność: 20 marca 2021 r.).

Adresy:

Messidorlaan 217/25, 1180 Uccle, Belgium

1, avenue Bumba, Kinshasa/Ngaliema, RDC.

Jako gubernator Środkowego Kasai do października 2017 roku Alex Kande Mupompa był odpowiedzialny za nieproporcjonalne stosowanie siły, brutalne represje i egzekucje pozasądowe popełniane przez siły bezpieczeństwa oraz PNC w Środkowym Kasai od sierpnia 2016 roku, w tym zabójstwa na terytorium Dibaya w lutym 2017 roku.

Alex Kande Mupompa brał zatem udział w planowaniu czynów stanowiących poważne przypadki naruszania praw człowieka w DRK, w kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.

29.5.2017
10.Jean-Claude Kazembe Musonda, były gubernator Haut-KatangaData urodzenia:

17.5.1963.

Miejsce urodzenia: Kashobwe (DRK).

Obywatelstwo: DRK.

Adres: 7891, avenue Lubembe, Quartier Lido, Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.

Jako gubernator Haut Katanga do kwietnia 2017 r., Jean-Claude Kazembe Musonda odpowiadał za nieproporcjonalne użycie siły i brutalne represje stosowane przez siły bezpieczeństwa i PNC w Haut Katanga, w tym między 15 a 31 grudnia 2016 r., gdy 12 osób cywilnych zabito a 64 raniono w wyniku użycia zbrojnej siły przez siły bezpieczeństwa wraz z agentami PNC w reakcji na protesty w Lubumbashi.

Jean-Claude Kazembe Musonda brał zatem udział w planowaniu czynów stanowiących poważne przypadki naruszania praw człowieka w DRK, w kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.

29.5.2017
11.Lambert Mende, minister komunikacji i mediów oraz rzecznik rządualias Lambert Mende Omalanga

Data urodzenia:

11.2.1953.

Miejsce urodzenia: Okolo (DRK).

Paszport dyplomatyczny nr: DB0001939 (wydany: 4 maja 2017 r. - traci ważność: 3 maja 2022 r.).

Obywatelstwo: DRK.

Adres: 20, avenue Kalongo, Kinshasa/Ngaliema, RDC.

Jako minister komunikacji i mediów od 2008 r. Lambert Mende odpowiada za represyjną politykę medialną, która narusza prawo do wolności słowa i informacji oraz podważa kompromisowe i pokojowe rozwiązanie na rzecz wyborów w DRK. W dniu 12 listopada 2016 r. przyjął dekret, który ogranicza możliwość nadawania programów w DRK przez zagraniczne media.

Z naruszeniem porozumienia politycznego zawartego w dniu 31 grudnia 2016 r. między prezydencką większością a partiami opozycyjnymi, według stanu na październik 2018 r., szereg mediów nie wznowiło transmisji.

Z racji pełnionej funkcji ministra komunikacji i mediów Lambert Mende odpowiada zatem za utrudnianie wypracowania kompromisowego i pokojowego rozwiązania na rzecz wyborów w DRK, w tym poprzez akty represji.

29.5.2017
12.Generał brygady

Eric

Ruhorimbere,

zastępca

dowódcy 21.

regionu

wojskowego

(Mbuji-Mayi)

alias Eric Ruhorimbere Ruhanga; Tango Two; Tango Deux.

Data urodzenia:

16.7.1969.

Miejsce urodzenia: Minembwe (DRK).

Wojskowy dokument tożsamości nr: 1-69-09-51400-64.

Obywatelstwo: DRK.

Nr paszportu DRK: OB0814241.

Adres: Mbujimayi, Kasai Province, RDC.

Jako zastępca dowódcy 21. regionu wojskowego od września 2014 r. do lipca 2018 r., Eric Ruhorimbere odpowiadał za nieproporcjonalne użycie siły i egzekucje pozasądowe dokonywane przez siły FARDC, zwłaszcza przeciwko milicji Nsapu oraz kobietom i dzieciom.

Eric Ruhorimbere brał zatem udział w planowaniu czynów stanowiących poważne przypadki naruszania praw człowieka w DRK, w kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu. W lipcu 2018 r., Eric Ruhorimbere został mianowany dowódcą sektora operacyjnego Nord Equateur.

29.5.2017
13.Ramazani Shadari, były wicepremier i minister spraw wewnętrznych i bezpieczeństwaalias Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda; Shadary.

Data urodzenia:

29.11.1960.

Miejsce urodzenia: Kasongo (DRK).

Obywatelstwo: DRK.

Adres: 28, avenue Ntela, Mont Ngafula, Kinshasa, RDC.

Jako wicepremier oraz minister spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa do lutego 2018 r. Ramazani Shadari był oficjalnie odpowiedzialny za służby policji i bezpieczeństwa oraz koordynowanie działalności gubernatorów prowincji. Z racji pełnionej funkcji był odpowiedzialny za aresztowania działaczy i członków opozycji, a także za nieproporcjonalne użycie siły, takie jak w przypadku brutalnego rozprawienia się z członkami ruchu Bundu Dia Kongo (BDK) w Środkowym Kongo, za represje w Kinszasie w okresie od stycznia do lutego 2017 r. oraz nieproporcjonalne użycie siły i brutalne represje w prowincjach Kasai.

Z racji pełnionej funkcji Ramazani Shadari brał zatem udział w planowaniu czynów stanowiących poważne przypadki łamania praw człowieka w DRK, w kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.

W lutym 2018 r. Ramazani Shadari objął stanowisko stałego sekretarza Parti du peuple pour la reconstruction et le développement (PPRD).

29.5.2017
14.Kalev Mutondo,

szef (formalnie

dyrektor

generalny)

Narodowych

Służb

Wywiadowczych

(National

Intelligence

Service - ANR)

alias Kalev Katanga Mutondo, Kalev Motono, Kalev Mutundo, Kalev Mutoid, Kalev Mutombo, Kalev Mutond, Kalev Mutondo Katanga, Kalev Mutund.

Data urodzenia:

3.3.1957.

Obywatelstwo: DRK.

Nr paszportu: DB0004470 (wydany: 8 czerwca 2012 r. - traci ważność: 7 czerwca 2017 r.).

Adres: 24, avenue Ma Campagne, Kinshasa, RDC.

Jako długoletni szef Narodowych Służb Wywiadowczych (ANR), Kalev Mutondo bierze udział w arbitralnym aresztowaniu, zatrzymaniu i złym traktowaniu członków opozycji, członków społeczeństwa obywatelskiego i innych osób oraz ponosi odpowiedzialność za takie działania. Podważa on zatem praworządność oraz utrudnia oparte na konsensusie i pokojowe rozwiązania zmierzające do przeprowadzenia w DRK wyborów, jak również bierze udział w planowaniu czynów stanowiących poważne przypadki naruszania praw człowieka w DRK, w kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.29.5.2017

B. Podmioty

[...]".

1 Dz.U. L 193 z 23.7.2005, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.