Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.146.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2017/965
z dnia 8 czerwca 2017 r.
dotyczące wykonania art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz zmiany rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/150

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu 1 , w szczególności jego art. 2 ust. 3,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 27 stycznia 2017 r. Rada przyjęła rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/150 2  w sprawie wykonania art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001, wprowadzające uaktualniony wykaz osób, grup i podmiotów, do których zastosowanie ma rozporządzenie (WE) nr 2580/2001 (zwany dalej "wykazem").

(2) Rada uznała, że nie ma już podstaw, by jeden z tych podmiotów nadal figurował w wykazie.

(3) Należy zatem odpowiednio zaktualizować ten wykaz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W wykazie przewidzianym w art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Luksemburgu dnia 8 czerwca 2017 r.
W imieniu Rady
U. REINSALU
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Podmiot wymieniony poniżej skreśla się z wykazu przewidzianego w art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001:

II. GRUPY I PODMIOTY

11. "Hofstadgroep".

1 Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 70.
2 Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2017/150 z dnia 27 stycznia 2017 r. dotyczące wykonania art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylenia rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1127 (Dz.U. L 23 z 28.1.2017, s. 3).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.