Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2015.300.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 listopada 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2015/2044
z dnia 16 listopada 2015 r.
w sprawie wykonania art. 13 rozporządzenia (UE) nr 356/2010 wprowadzającego określone szczególne środki ograniczające wobec określonych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w związku z sytuacją w Somalii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 356/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. wprowadzające określone szczególne środki ograniczające wobec określonych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w związku z sytuacją w Somalii 1 , w szczególności jego art. 13,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 26 kwietnia 2010 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 356/2010.

(2) W dniu 11 marca 2014 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, ustanowiony na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) 751 (1992) i RB ONZ 1907 (2009), skreślił jedną osobę z wykazu osób objętych środkami ograniczającymi określonymi w pkt 1, 3 i 7 RB ONZ 1844 (2008).

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 356/2010,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 356/2010 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 listopada 2015 r.

W imieniu Rady
F. MOGHERINI
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 356/2010 skreśla się wpis dotyczący następującej osoby:

Jim'ale, Ali Ahmed Nur
1 Dz.U. L 105 z 27.4.2010, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.