Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2015.300.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 listopada 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2015/2043
z dnia 16 listopada 2015 r.
w sprawie wykonania art. 11 ust. 1 i 4 rozporządzenia (UE) nr 753/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 753/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie 1 , w szczególności jego art. 11 ust. 1 i 4,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 1 sierpnia 2011 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 753/2011.

(2) W dniu 2 listopada 2015 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych powołany zgodnie z pkt 30 rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1988 (2011) zmienił wykaz osób, grup, przedsiębiorstw i podmiotów objętych środkami ograniczającymi.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 753/2011,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 753/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 listopada 2015 r.

W imieniu Rady
F. MOGHERINI
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W części A wykazu zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 753/2011 (Osoby powiązane z talibami) dodaje się następującą pozycję:

Torek Agha (alias: a) Sayed Mohammed Hashan, b) Torak Agha, c) Toriq Agha, d) Toriq Agha Sayed).

Tytuł: hadżi. Adres: Pashtunabad, Quetta (Kweta), prowincja Baluchistan (Beludżystan), Pakistan. Data urodzenia: a) 1960 r., b) 1962 r. c) około 1965 r. Miejsce urodzenia: a) prowincja Kandahar, Afganistan b) Pishin (Piśin), prowincja Baluchistan (Beludżystan), Pakistan. Krajowy numer identyfikacyjny: pakistański numer 5430312277059 (uzyskany oszukańczo, a następnie anulowany przez rząd Pakistanu). Inne informacje: Główny dowódca w radzie wojskowej talibów, biorący udział w pozyskiwaniu funduszy od darczyńców z rejonu Zatoki Perskiej. Dostępne zdjęcie do załączenia do specjalnego ogłoszenia Interpolu i Rady Bezpieczeństwa ONZ. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 2.11.2015.

1 Dz.U. L 199 z 2.8.2011, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.