Dz.U.UE.L.2018.323.29

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 grudnia 2018 r.

DECYZJA KOMISJI (UE) 2018/2022
z dnia 17 grudnia 2018 r.
ustalająca wykaz wykwalifikowanych ekspertów dla Rad Odwoławczych Agencji Kolejowej Unii Europejskiej

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8561)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(Dz.U.UE L z dnia 19 grudnia 2018 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/796 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 881/2004 1 , w szczególności jego art. 55 ust. 3 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (UE) 2016/796 upoważnia Agencję Kolejową Unii Europejskiej ("agencja") do podejmowania indywidualnych decyzji w dziedzinie wydawania zezwoleń dla pojazdów, certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa oraz zapewnienia harmonijnego wdrożenia przytorowych urządzeń europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym ("ERTMS"). Ustanawia ono również Rady Odwoławcze, przed którymi można się odwoływać od takich indywidualnych decyzji agencji.

(2) W dniu 25 maja 2018 r. Komisja opublikowała zaproszenie do wyrażenia zainteresowania na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu, wyznaczając termin składania wniosków na dzień 30 czerwca 2018 r. Komisja otrzymała wnioski od 46 kandydatów.

(3) Komisja oceniła te wnioski na podstawie kryteriów określonych w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania. Obejmowały one kryteria kwalifikowalności, kryteria dotyczące zdolności technicznych i zawodowych, wymogi dotyczące wiedzy i kryteria dotyczące dziedzin podlegających decyzji agencji, a mianowicie zezwoleń dla pojazdów, jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa i ERTMS. W celu uniknięcia potencjalnych konfliktów interesów z procedury naboru wyłączono kandydatów, którzy pracowali w agencji w poprzednich dwóch latach. Po dokonaniu oceny wniosków wybrano 40 kandydatów w charakterze wykwalifikowanych ekspertów dla Rad Odwoławczych, a ich nazwiska umieszczono w wykazie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Wykaz wykwalifikowanych ekspertów dla Rad Odwoławczych agencji znajduje się w załączniku.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Przewodniczącego Zarządu Agencji Kolejowej Unii Europejskiej.

Artykuł  3

Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu informuje kandydatów o wyniku procedury naboru.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2018 r.
W imieniu Komisji
Violeta BULC
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ WYKWALIFIKOWANYCH EKSPERTÓW DLA RAD ODWOŁAWCZYCH AGENCJI KOLEJOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ

Nazwisko

(w porządku alfabetycznym)

Filip ADAMKIEWICZ
Ulrik BERGMAN
Alain BERTRAND
Denis BIASIN
Daniele BOZZOLO
Angelo Carlo CHIAPPINI
Monika CHRAPUSTA
Katarzyna CHRUZIK
Carole COUNE
Gilles DALMAS
Alessio GAGGELLI
Johannes GRÄBER
Marzena GRABOŃ-CHUMPCZAK
Luca Maria GRANIERI
Patrizio GRILLO
Joaquim José Martins GUERRA
Stefano GUIDI
Przemysław ILCZUK
Adam JABŁOŃSKI
Marek JABŁOŃSKI
Konstantinos KAPETANIDIS
Philippe LALUC
Dariusz LISZEWSKI
Joanna MARCINKOWSKA
Maciej MICHNEJ
Juha PIIRONEN
Witold PORANKIEWICZ
Frank Bernhard PTOK
Daniela RANDT
Renato RE
Gabriele RIDOLFI
Friederike ROER
Kaisa SAINIO
Jean-Baptiste SIMONNET
Andreas THOMASCH
Ad TOET
Une Elina TYYNILÄ
Rob VAN DER BURG
Marcel VERSLYPE
Marcin ZALEWSKI
1 Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 1.