Decyzja 96/603/WE ustanawiająca wykaz produktów należących do klasy A "Materiały niepalne" przewidziany w decyzji 94/611/WE wykonującej art. 20 dyrektywy Rady 89/106/EWG w sprawie wyrobów budowlanych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1996.267.23

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 czerwca 2003 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 4 października 1996 r.
ustanawiająca wykaz produktów należących do klasy A "Materiały niepalne" przewidziany w decyzji 94/611/WE wykonującej art. 20 dyrektywy Rady 89/106/EWG w sprawie wyrobów budowlanych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(96/603/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 19 października 1996 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych(1), zmienioną dyrektywą 93/68/EWG(2),

uwzględniając decyzję Komisji 94/611/WE z dnia 9 września 1994 r. wykonującą art. 20 dyrektywy Rady 89/106/EWG w sprawie wyrobów budowlanych(3), w szczególności jej art. 1 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuł 3 ust. 2 dyrektywy 89/106/EWG stanowi, że w celu uwzględnienia różnic w poziomach zabezpieczeń robót budowlanych, występujących w skali krajowej, regionalnej bądź lokalnej, dla każdego zasadniczego wymogu można ustanawiać klasy w dokumentach interpretacyjnych i w specyfikacjach technicznych;

ppkt 4.2.1 dokumentu interpretacyjnego nr 2 "Bezpieczeństwo pożarowe", ujętego w komunikacie Komisji w odniesieniu do dokumentów interpretacyjnych dyrektywy Rady 89/106/EWG(4), uzasadnia potrzebę ustalania różnych poziomów zasadniczych wymogów, w zależności od rodzaju, użytkowania i usytuowania robót budowlanych, ich rozmieszczenia oraz dostępności urządzeń ratowniczych;

ppkt 2.2 dokumentu interpretacyjnego nr 2 wymienia szereg powiązanych ze sobą środków, mających zaspokoić zasadniczy wymóg "Bezpieczeństwo pożarowe", które wspólnie przyczyniają się do określenia strategii bezpieczeństwa przeciwpożarowego, jaka może zostać opracowana na różne sposoby w Państwach Członkowskich;

ppkt 4.2.3.3 dokumentu interpretacyjnego nr 2 wymienia jako jeden ze środków dominujących w Państwach Członkowskich ograniczanie powstawania i rozprzestrzenia się ognia i dymu w pomieszczeniu, w którym powstał pożar (lub określonym obszarze), przez ograniczenie przyczyniania się wyrobów budowlanych do pełnego rozprzestrzenienia się pożaru;

określenie klas wymogów zasadniczych zależy po części od stopnia takiego ograniczenia;

stopień ograniczenia można wyrazić jedynie w formie różnej reakcji wyrobów na ogień w warunkach ich docelowego użytkowania;

ppkt 4.3.1.1 dokumentu interpretacyjnego nr 2 precyzuje, że w celu oceny reakcji wyrobów na ogień zostanie opracowane zharmonizowane rozwiązanie, które będzie polegało na przeprowadzaniu pełnych bądź wzorcowych prób, skorelowanych z rzeczywistymi scenariuszami pożarowymi;

przedmiotowe rozwiązanie wchodzi w zakres systemu klas, które nie zostały ujęte w dokumencie interpretacyjnym, ale które zostały przyjęte w decyzji 94/611/WE;

w systemie klas ujętym w decyzji 94/611/WE ustanowiono kategorię "Materiałów niepalnych" w odniesieniu do wyrobów, które nie muszą być poddawane próbom w zakresie reakcji na ogień i które określa się jako klasa A w tabeli 1 i 2 oraz dodatkowo, w tabeli 1, jako "wykaz wyrobów niepalnych";

w art. 20 ust. 2 dyrektywy 89/106/EWG wskazano procedurę przyjmowania przepisów koniecznych do ustanowienia klas wymogów, o ile nie są one zawarte w dokumentach interpretacyjnych;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Budownictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Materiały i wytwarzane z nich wyroby, wymienione w Załączniku do niniejszej decyzji, uwzględniając ich niski poziom palności oraz z zastrzeżeniem warunków określonych w Załączniku, zalicza się do klasy A1 i klasy A1FL przewidzianych w tabeli 1 i 2 Załącznika do decyzji 2000/147/WE.

Do celów niniejszej klasyfikacji, przedmiotowe materiały i wytwarzane z nich wyroby nie podlegają wymogowi prób w zakresie reakcji na ogień.

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 października 1996 r.

W imieniu Komisji
Martin BANGEMANN
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 40 z 11.2.1989, str. 12.

(2) Dz.U. L 220 z 30.8.1993, str. 1.

(3) Dz.U. L 241 z 16.9.1994, str. 25.

(4) Dz.U. C 62 z 28.2.1994, str. 1.

ZAŁĄCZNIK 2

Materiały zaliczone do klas A1 i A1 FL w zakresie reakcji na ogień, przewidzianych w decyzji 2000/147/WE, bez wymogu przeprowadzania prób

Uwagi ogólne

Jeżeli wyroby mają być zaliczone do klasa A1 i klasa A1FL bez wymogu przeprowadzania prób, winny być wykonane wyłącznie z jednego lub kilku poniższych materiałów. Wyroby wykonane w wyniku sklejenia jednego lub kilku poniższych materiałów zostaną zaliczone do klasa A1 i klasa A1FL bez wymogu przeprowadzania prób pod warunkiem że zawartość kleju w masie lub zawartość w stosunku objętościowym nie przekracza 0,1 % (w zależności, która wartość jest bardziej uciążliwa).

Wykaz nie obejmuje wyrobów panelowych (np. materiałów izolacyjnych) z jedną lub kilkoma warstwami organicznymi lub wyrobów zawierających materiał organiczny, który nie jest równomiernie rozłożony (z wyjątkiem kleju).

Do klasa A1 i klasa A1FL, bez wymogu przeprowadzania prób, można zaliczyć także wyroby wykonane w wyniku powlekania jednego lub kilku poniższych materiałów warstwą nieorganiczną (np. powlekane wyroby metalowe).

Żaden z materiałów ujętych w tabeli nie może zawierać w masie lub w stosunku objętościowym więcej niż 1,0 % równomiernie rozłożonego materiału organicznego (w zależności, która wartość jest bardziej uciążliwa).

MateriałUwagi
Glina porowata
Perlit porowaty
Wermikulit porowaty
Wełna mineralna
Szkło piankowe
BetonZawiera masę betonową prefabrykowaną oraz wyroby sprężone i zbrojone
Beton z kruszywem (gęste i lekkie kruszywa mineralne, bez integralnej izolacji termicznej)Może zawierać dodatki i domieszki (np. sproszkowane pyły lotne), barwniki i inne materiały. Obejmuje elementy prefabrykowane
Wyroby z gazobetonu z autoklawuWyroby wytwarzane ze spoiw hydraulicznych takich jak cement i/lub wapno, w połączeniu z drobnym materiałem (materiał krzemionkowy, sproszkowane pyły lotne, żużel wielkopiecowy) i materiałem tworzącym piankę. Obejmuje elementy prefabrykowane.
Cement z domieszką włókien
Cement
Wapno
Żużel wielkopiecowy/sproszkowane pyły lotne (PFA)
Kruszywa mineralne
Żelazo, stal i stal nierdzewnaNie w formie drobno podzielonej
Miedź i stopy miedziNie w formie drobno podzielonej
Cynk i stopy cynkuNie w formie drobno podzielonej
Aluminium i stopy aluminiumNie w formie drobno podzielonej
OłówNie w formie drobno podzielonej
Gips i tynki na bazie gipsuMoże zawierać dodatki (opóźniacze, wypełniacze, włókna, pigmenty, wapno sucho gaszone, środki zatrzymujące powietrze i wodę oraz zmiękczacze), gęste kruszywa (np. piasek naturalny lub miał piaskowy) lub kruszywa lekkie (np. perlit lub wermikulit).
Zaprawa ze spoiwami nieorganicznymiObrzutki/zaprawy tynkarskie, zaprawy do listew kierunkowych i zaprawy murarskie oparte na jednym lub więcej nieorganicznym środku wiążącym, np. cement, limona, cement murarski i gips.
Elementy z glinyElementy z gliny lub innych materiałów gliniastych, nawet z piaskiem, paliwem lub innymi dodatkami. Obejmuje cegły, dachówki, wyroby chodnikowe i elementy szamotowe (np. wykładziny kominowe)
Elementy z krzemianu wapniaElementy z mieszanek wapna i naturalnych materiałów krzemionkowych (piasek, żwir lub skała krzemionkowa lub ich mieszanki). Mogą zawierać pigmenty barwiące.
Wyroby z kamienia naturalnego i łupkówObrobiony lub nieobrobiony element wytworzony z kamienia naturalnego (skała magmowa, osadowa lub metamorficzna) albo z łupków
Elementy gipsoweObejmuje bloki i inne elementy z siarczanu wapnia i wody, które mogą zawierać włókna, wypełniacze, kruszywa i inne dodatki oraz mogą być barwione pigmentami
LastrykoObejmuje prefabrykowane płytki z lastryka i podłogi.
SzkłoObejmuje szkło wzmacniane na ciepło, hartowane chemicznie, laminowane i szkło zbrojone siatką drucianą
Ceramika szklanaCeramika szklana składająca się z fazy szkła krystalicznego i resztkowych faz szkła
CeramikaObejmuje wyroby prasowane na sucho i wyciskane, szkliwione i nieszkliwione
1 Art. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 decyzji nr 2000/605/WE z dnia 26 września 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.258.36) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
2 Załącznik:

-zmieniony przez art. 1 pkt 2 decyzji nr 2000/605/WE z dnia 26 września 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.258.36) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2003/424/WE z dnia 6 czerwca 2003 r. (Dz.U.UE.L.03.144.9) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.