Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.60.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 lutego 2019 r.

Wykaz państw członkowskich i ich właściwych organów zgodnie z art. 15 ust. 2, art. 17 ust. 8 i art. 21 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008

(2019/C 60/06)

(Dz.U.UE C z dnia 15 lutego 2019 r.)

Niniejszy wykaz opublikowano zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. 1 . Właściwe organy zostały powiadomione zgodnie z następującymi artykułami tego rozporządzenia:

a) art. 15 ust. 1: Wywóz połowów pozyskanych przez statki rybackie pływające pod banderą państwa członkowskiego jest uzależniony od zatwierdzenia świadectwa połowowego, zgodnie z przepisami art. 12 ust. 4, przez właściwe organy państwa członkowskiego bandery, jeżeli jest to wymagane w ramach współpracy określonej w art. 20 ust. 4;

art. 15 ust. 2: państwa członkowskie bandery zgłaszają Komisji swoje organy właściwe do zatwierdzania świadectw połowowych, o których mowa w ust. 1;

b) art. 17 ust. 8: państwa członkowskie zgłaszają Komisji swoje organy właściwe w sprawach sprawdzenia i weryfikacji świadectw połowowych zgodnie z art. 16 i ust. 1-6 niniejszego artykułu;
c) art. 21 ust. 3: państwa członkowskie zgłaszają Komisji swoje organy właściwe w sprawach zatwierdzania i weryfikacji sekcji świadectw połowowych dotyczących powrotnego wywozu zgodnie z procedurą określoną w art. 15.
Państwo członkowskieWłaściwe organy
Belgiaa), b) i c):
- Vlaamse Overheid; Dienst Zeevisserij (rząd Flandrii; Służba Rybołówstwa Morskiego)
Bułgariaa), b) i c):
- Изпълнителна Aгенция по Pибарство и Aквакултури (Agencja Wykonawcza ds. Rybołówstwa i Akwakultury)
Czechya):
- nie dotyczy
b), c):
- Celní úřad pro Středočeský kraj (Urząd Celny dla Kraju Środkowoczeskiego)
- Celní úřad pro hlavní město Prahu (Urząd Celny dla Miasta Stołecznego Pragi)
- Celní úřad Praha Ruzyně (Urząd Celny Praga Ruzyně)
- Celní úřad pro Jihočeský kraj (Urząd Celny dla Kraju Południowoczeskiego)
- Celní úřad pro Plzeňský kraj (Urząd Celny dla Kraju Pilzneńskiego)
- Celní úřad pro Karlovarský kraj (Urząd Celny dla Kraju Karlowarskiego)
- Celní úřad pro Ústecký kraj (Urząd Celny dla Kraju Uściańskiego)
- Celní úřad pro Liberecký kraj (Urząd Celny dla Kraju Libereckiego)
- Celní úřad pro Královéhradecký kraj (Urząd Celny dla Kraju Hradeckiego)
- Celní úřad pro Pardubický kraj (Urząd Celny dla Kraju Pardubickiego)
- Celní úřad pro Kraj Vysočina (Urząd Celny dla Kraju Vysočina)
- Celní úřad pro Jihomoravský kraj (Urząd Celny dla Kraju Południowomorawskiego)
- Celní úřad pro Olomoucký kraj (Urząd Celny dla Kraju Ołomunieckiego)
- Celní úřad pro Moravskoslezský kraj (Urząd Celny dla Kraju Morawsko-śląskiego)
- Celní úřad pro Zlínský kraj (Urząd Celny dla Kraju Zlińskiego)
Daniaa):
- Fiskeristyrelsen (duńska agencja rybołówstwa)
b):

- Fiskeristyrelsen - kun direkte landinger (duńska agencja rybołówstwa - tylko wyładunki bezpośrednie)

- Fødevarestyrelsen - anden import (duński urząd ds. weterynarii i żywności - inne rodzaje przywozu)
c):

- Fødevarestyrelsen (duński urząd ds. weterynarii i żywności)

Niemcya), b) i c):
- Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Federalny Urząd do spraw Rolnictwa i Żywności)
Estoniaa):
- Veterinaar- ja Toiduamet Kalapüügikorralduse büroo (rada ds. weterynarii i żywności; urząd ds. regulacji rybołówstwa)
b):

- Maksu-ja Tolliamet; Veterinaar-ja Toiduamet; Keskkonnaministeerium (estoński urząd ds. podatków i ceł; rada ds. weterynarii i żywności; Ministerstwo Środowiska)

c):

- Maksu-ja Tolliamet (estoński urząd ds. podatków i ceł)

Irlandiaa), b) i c):
- The Sea Fisheries Protection Authority (Urząd ds. Ochrony Rybołówstwa Morskiego)
Grecjaa):
- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Αλιείας, Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων, Τμήμα Καταπολέμησης Παράνομης, Λαθραίας και Άναρχης Αλιείας (Ministerstwo Rozwoju Obszarów Wiejskich i Żywienia, Dyrekcja Generalna ds. Rybołówstwa, Dyrekcja ds. Działalności Połowowej i Kontroli Produktów, Departament ds. Połowów NNN)
b), c):
- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Αλιείας, Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων, Τμήμα Καταπολέμησης Παράνομης, Λαθραίας και Άναρχης Αλιείας (Ministerstwo Rozwoju Obszarów Wiejskich i Żywienia, Dyrekcja Generalna ds. Rybołówstwa, Dyrekcja ds. Działalności Połowowej i Kontroli Produktów, Departament ds. Połowów NNN)
- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Αλιείας, Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων, Τμήμα Καταπολέμησης Παράνομης, Λαθραίας και Άναρχης Αλιείας, Γραφείο Ελέγχου Αλιευτικών Προϊόντων (Ministerstwo Rozwoju Obszarów Wiejskich i Żywienia, Dyrekcja Generalna ds. Rybołówstwa, Dyrekcja ds. Działalności Połowowej i Kontroli Produktów, Departament ds. Połowów NNN, Jednostka Kontroli Produktów Rybołówstwa - w międzynarodowym porcie lotniczym w Atenach)
Hiszpaniaa), b) i c):
- MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL DE PESCA
Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura Subdirección General de Control e Inspección (Dyrekcja Generalna ds. Zarządzania Rybołówstwem i Akwakulturą; Poddyrekcja Generalna ds. Kontroli i Inspekcji)
Francjaa):
- Les directions départementales des territoires et de la mer - délégations à la mer et au littoral; direction de la mer Guadeloupe; direction de la mer Martinique; direction de la mer Guyane; direction de la mer Sud Océan Indien (dyrekcje departamentalne ds. terytoriów i morza - delegatury ds. morza i wybrzeża; Dyrekcja ds. Morza na Gwadelupę; Dyrekcja ds. Morza na Martynikę; Dyrekcja ds. Morza na Gujanę Francuską; Dyrekcja ds. Morza na Południowy Ocean Indyjski)
- Le Centre national de surveillance des pêches (Krajowe Centrum Nadzoru Rybołówstwa)
b):

- Les bureaux de douane des directions régionales (urzędy celne dyrekcji regionalnych)

- La Direction des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture (Dyrekcja ds. Rybołówstwa Morskiego i Akwakultury)
c):

- Les bureaux de douane des directions régionales (urzędy celne dyrekcji regionalnych)

Chorwacjaa):
- Ministarstvo poljoprivrede; Uprava ribarstva (Ministerstwo Rolnictwa; Dyrekcja ds. Rybołówstwa)
b), c):
- Ministarstvo financija; Carinska uprava (Ministerstwo Finansów; Służba Celna)
Włochya), c):
- Autorità Marittime (Guardia Costiera) (Urząd Morski (Straż Przybrzeżna))
b):

- Agenzia Delle Dogane (Agencja ds. Ceł)

- Ministero della Salute (Ministerstwo Zdrowia)
Cypra), b) i c):
- Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος; Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (Ministerstwo Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska; Departament Rybołówstwa i Badań Morskich)
Łotwaa):
-Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departaments (Ministerstwo Rolnictwa; Departament Rybołówstwa)
b):

Nozvejas sertifikātu pārbaudes un verifikācijas procedūras (na potrzeby procedur kontroli i weryfikacji świadectw połowowych):

- Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departaments (Państwowa Służba Ochrony Środowiska; Departament ds. Kontroli Rybołówstwa);
Muitas kontroles (na potrzeby kontroli celnej):
- Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde (Krajowa Izba Celna; Urząd Skarbowy)
c):

- Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departaments (Państwowa Służba Ochrony Środowiska; Departament ds. Kontroli Rybołówstwa)

Litwaa):
- Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (Urząd ds. Rybołówstwa podlegający Ministerstwu Rolnictwa)
b), c):
- Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos (Departament ds. Ceł w Ministerstwie Finansów)
Luksemburga):
- nie dotyczy
b), c):
- Administration des services vétérinaires (organy służb weterynaryjnych)
Węgrya):
- nie dotyczy
b), c):
- Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Krajowy Urząd Bezpieczeństwa Łańcucha Żywnościowego)
Maltaa), b) i c):
- Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura; Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u l-bidla fil-klima (Departament Rybołówstwa i Akwakultury; Ministerstwo Zrównoważonego Rozwoju, Środowiska i Zmiany Klimatu)
Niderlandya), c):
- Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (Niderlandzki Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Konsumenckich)
b):

- Douane (służby celne)

- Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (Niderlandzki Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Konsumenckich)
Austriaa):
- nie dotyczy
b), c):
- Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (Bundesamt für Ernährungssicherheit).
Polskaa):
- Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Departament Rybołówstwa
b):

w przypadku importu drogą lądową i lotniczą:

- Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Departament Rybołówstwa
w przypadku importu drogą morską:
- Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego Ośrodek Zamiejscowy w Gdyni
- Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie
c):

- Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Departament Rybołówstwa

- Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego Ośrodek Zamiejscowy w Gdyni
- Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie
Portugaliaa), c):
- Kontynent: Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos; Autoridade Nacional de Pesca (część kontynentalna: Dyrekcja Generalna ds. Zasobów Naturalnych, Bezpieczeństwa i Służb Morskich; Krajowy Urząd ds. Rybołówstwa)
- Azory: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar; Gabinete do Subsecretário Regional das Pescas (Azory: Regionalny Sekretariat ds. Środowiska i Morza; Gabinet Regionalnego Podsekretarza ds. Rybołówstwa)
- Azory: Inspeção Regional das Pescas (Azory: Regionalna Inspekcja Rybołówstwa)
- Madera: Direção Regional de Pescas (Madera: Regionalna Dyrekcja ds. Rybołówstwa)
b):

- Kontynent: Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos; Autoridade Nacional de Pesca; Direção de Serviços de Inspeção (część kontynentalna: Dyrekcja Generalna ds. Zasobów Naturalnych, Bezpieczeństwa i Służb Morskich; Krajowy Urząd ds. Rybołówstwa) Dyrekcja ds. Służb Kontroli)

- Azory: Direcção Regional das Pescas (Azory: Dyrekcja ds. Rybołówstwa)
- Madera: Direção Regional de Pescas (Madera: Regionalna Dyrekcja ds. Rybołówstwa)
- Alfândega de Viana do Castelo (Urząd Celny Viana do Castelo)
- Alfândega de Leixões (Urząd Celny Leixões)
- Alfândega do Aeroporto de Porto (Urząd Celny portu lotniczego Porto)
- Alfândega de Aveiro (Urząd Celny Aveiro)
- Alfândega de Peniche (Urząd Celny Peniche)
- Alfândega Marítima de Lisboa (Morski Urząd Celny w Lizbonie)
- Alfândega do Aeroporto de Lisboa (Urząd Celny portu lotniczego Lizbona)
- Alfândega de Setúbal (Urząd Celny Setúbal)
- Delegação Aduaneira de Sines; Alfândega de Setúbal (Delegatura Celna Sines, Urząd Celny Setúbal)
- Delegação Aduaneira do Aeroporto de Faro (Delegatura Celna portu lotniczego Faro)
- Alfândega de Ponta Delgada (Urząd Celny Ponta Delgada)
- Delegação Aduaneira da Horta (Delegatura Celna Horta)
- Alfândega do Funchal (Urząd Celny Funchal)
- Delegação Aduaneira do Aeroporto da Madeira (Delegatura Celna portu lotniczego Madera)
Rumuniaa), b) i c):
- Agenț ia Naională pentru Pescuit ș i Acvacultură (Krajowa Agencja ds. Rybołówstwa i Akwakultu ț y)
Słoweniaa):
- Finančni urad Koper (Urząd Finansowy - Koper)
b), c):
- Finančni urad Celje (Urząd Finansowy - Celje)
- Finančni urad Koper (Urząd Finansowy - Koper)
- Finančni urad Kranj (Urząd Finansowy - Kranj)
- Finančni urad Ljubljana (Urząd Finansowy - Lublana)
- Finančni urad Maribor (Urząd Finansowy - Maribor)
- Finančni urad Murska Sobota (Urząd Finansowy - Murska Sobota)
- Finančni urad Nova Gorica (Urząd Finansowy - Nova Gorica)
- Finančni urad Novo mesto (Urząd Finansowy - Novo Mesto)
Słowacjaa):
- nie dotyczy
b), c):
- Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (państwowy organ administracyjny ds. weterynaryjnych i żywności Republiki Słowackiej)
Finlandiaa), b) i c):
- Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Ośrodek ds. Rozwoju Gospodarczego, Transportu i Środowiska Południowozachodniej Finlandii)
Szwecjaa), b) i c):
- Havs- och vattenmyndigheten (agencja rządowa ds. zarządzania wodami morskimi i śródlądowymi)
Zjednoczone Królestwoa):

- Marine Management Organisation (Urząd ds. Gospodarki Morskiej)

- Marine Scotland (agencja ds. gospodarki morskiej w Szkocji)
b):
- Marine Management Organisation (Urząd ds. Gospodarki Morskiej)
- UK Port Health Authorities (portowe organy sanitarne Zjednoczonego Królestwa)
c):
- Marine Management Organisation (Urząd ds. Gospodarki Morskiej)
1 Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.