Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.61.17

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 lutego 2016 r.

Wykaz państw członkowskich i ich właściwych organów zgodnie z art. 15 ust. 2, art. 17 ust. 8 i art. 21 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008

(2016/C 61/07)

(Dz.U.UE C z dnia 17 lutego 2016 r.)

Niniejszy wykaz opublikowano zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. 1 . Właściwe organy zostały powiadomione zgodnie z następującymi artykułami tego rozporządzenia:

a) art. 15 ust. 1: Wywóz połowów pozyskanych przez statki rybackie pływające pod banderą państwa członkowskiego jest uzależniony od zatwierdzenia świadectwa połowowego, zgodnie z przepisami art. 12 ust. 4, przez właściwe organy państwa członkowskiego bandery, jeżeli jest to wymagane w ramach współpracy określonej w art. 20 ust. 4;

art. 15 ust. 2: państwa członkowskie bandery zgłaszają Komisji swoje organy właściwe do zatwierdzania świadectw połowowych, o których mowa w ust. 1;

b) art. 17 ust. 8: państwa członkowskie zgłaszają Komisji swoje organy właściwe w sprawach sprawdzenia i weryfikacji świadectw połowowych zgodnie z art. 16 i ust. 1-6 niniejszego artykułu;
c) art. 21 ust. 3: państwa członkowskie zgłaszają Komisji swoje organy właściwe w sprawach zatwierdzania i weryfikacji sekcji świadectw połowowych dotyczących powrotnego wywozu zgodnie z procedurą określoną w art. 15.
Państwo członkowskieWłaściwe organy
Belgiaa), b) i c):

- Vlaamse Overheid; Dienst Zeevisserij (rząd Flandrii; Służba Rybołówstwa Morskiego)

Bułgariaa), b) i c):

- Изпълнителна aгенция по pибарство и aквакултури (Agencja Wykonawcza ds. Rybołówstwa i Akwakultury)

Republika Czeskaa):

-nie dotyczy

b) I c):

- Celní úřad pro Středočeský kraj (Urząd Celny dla Kraju Środkowoczeskiego)

- Celní úřad pro hlavní město Prahu (Urząd Celny dla Miasta Stołecznego Pragi)

- Celní úřad Praha - Ruzyně (Urząd Celny Praga Ruzyně)

- Celní úřad pro Jihočeský kraj (Urząd Celny dla Kraju Południowoczeskiego)

- Celní úřad pro Plzeňský kraj (Urząd Celny dla Kraju Pilzneńskiego)

- Celní úřad pro Karlovarský kraj (Urząd Celny dla Kraju Karlowarskiego)

- Celní úřad pro Ústecký kraj (Urząd Celny dla Kraju Uściańskiego)

- Celní úřad pro Liberecký kraj (Urząd Celny dla Kraju Libereckiego)

- Celní úřad pro Královéhradecký kraj (Urząd Celny dla Kraju Hradeckiego)

- Celní úřad pro Pardubický kraj (Urząd Celny dla Kraju Pardubickiego)

- Celní úřad pro Kraj Vysočina (Urząd Celny dla Kraju Vysočina)

- Celní úřad pro Jihomoravský kraj (Urząd Celny dla Kraju Południowomorawskiego),

- Celní úřad pro Olomoucký kraj (Urząd Celny dla Kraju Ołomunieckiego),

- Celní úřad pro Moravskoslezský kraj (Urząd Celny dla Kraju Morawsko-śląskiego),

- Celní úřad pro Zlínský kraj (Urząd Celny dla Kraju Zlińskiego)

Daniaa):

- NaturErhvervstyrelsen (duńska agencja ds. rolnictwa i rybołówstwa)

b):

- NaturErhvervstyrelsen - kun direkte landinger (duńska agencja ds. rolnictwa i rybołówstwa - tylko bezpośrednie wyładunki)

- Fødevarestyrelsen - anden import (duński urząd ds. weterynarii i żywności - inne przywozy)

c):

- Fødevarestyrelsen (duński urząd ds. weterynarii i żywności)

Niemcya), b) i c):

- Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Federalny Urząd do spraw Rolnictwa i Żywności)

Estoniaa):

- Põllumajandusministeerium; kalamajandusosakond (Ministerstwo Rolnictwa, Wydział Ekonomii Rybołówstwa)

b):

- Maksu- ja Tolliamet; Põllumajandusministeerium; Keskkonnaministeerium (estoński urząd ds. podatków i ceł; Ministerstwo Rolnictwa; Ministerstwo Środowiska)

c):

- Maksu- ja Tolliamet (estoński urząd ds. podatków i ceł)

Irlandiaa), b) i c):

- The Sea Fisheries Protection Authority (Urząd ds. Ochrony Rybołówstwa Morskiego)

Grecjaa):

- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας, Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων (Ministerstwo Rozwoju Obszarów Wiejskich i Żywności, Dyrekcja Generalna ds. Zrównoważonego Rybołówstwa, Dyrekcja ds. Kontroli Działalności Połowowej i Produktów Rybołówstwa)

b) i c):

- Ynouχουao AλιευoTiKrνC Avdnxuηριc Kat Tpocαiucov, Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας, Διεύθυνση EAiyX AXmKcbv ApaoTrioTr|Tcov Kat Opotovicov (Ministerstwo Rozwoju Obszarów Wiejskich i Żywności, Dyrekcja Generalna ds. Zrównoważonego Rybołówstwa, Dyrekcja ds. Kontroli Działalności Połowowej i Produktów Rybołówstwa)

- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, A^Öuvor, AnoKEVipcouEvcov Ynnp£oicbv AmKrjC, Τμήμα Κτηνιατρικής, Γραφείο Ελέγχου Αλιευτικών Προϊόντων (Ministerstwo Rozwo u Obszarów Wiejskich i Żywności, Dyrekcja ds. Zdecentralizowanych Usług Attyki, Departament Weterynarii, Dział Kontroli Produktów Rybołówstwa - zlokalizowany w międzynarodowym porcie lotniczym w Atenach)

Hiszpaniaa), b) i c):

- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; Secretaria General de Pesca; Dirección General de Ordenación Pesquera; Subdirección General de Control e Inspección (Ministerstwo Rolnictwa, Żywności i Środowiska; Sekretariat Generalny ds. Rybołówstwa; Dyrekcja Generalna ds. Zarządzania Rybołówstwem; Poddyrekcja Generalna ds. Kontroli i Inspekcji)

Francjaa):

- Les directions départementales des territoires et de la mer - délégations à la mer et au littoral; direction de la mer Guadeloupe; direction de la mer Martinique; direction de la mer Guyane; direction de la mer Sud Océan Indien (dyrekcje departamentalne ds. terytoriów i morza - delegatury ds. morza i wybrzeża; Dyrekcja ds. Morza na Gwadelupę; Dyrekcja ds. Morza na Martynikę; Dyrekcja ds. Morza na Gujanę Francuską; Dyrekcja ds. Morza na Południowy Ocean Indyjski)

- Le Centre National de Surveillance des Pêches) (Krajowe Centrum Nadzoru Rybołówstwa)

b):

- Les bureaux de douane des directions régionales (dyrekcje regionalne urzędów celnych)

- Le Centre National de Surveillance des Pêches (Krajowe Centrum Nadzoru Rybołówstwa)

c):

- Les bureaux de douane des directions régionales (urzędy celne dyrekcji regionalnych)

Chorwacjaa):

- Ministarstvo poljoprivrede; Uprava ribarstva (Ministerstwo Rolnictwa; Dyrekcja ds. Rybołówstwa)

b) i c):

- Ministarstvo financija; Carinska uprava (Ministerstwo Finansów; Służba Celna)

Włochya), c):

- Autorità Marittime (Guardia Costiera) (Urząd Morski (Straż Przybrzeżna))

b):

- Agenzia Delle Dogane (Agencja ds. Ceł)

- Ministero della Salute (Ministerstwo Zdrowia)

Cypra), b) i c):

- Ynouνώνao r£copYiac, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος; Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Epeuv (Ministerstwo Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska; Departament Rybołówstwa i Badań Morskich)

Łotwaa):

- Zemkopības ministrijas; Zivsaimniecības departamentā (Ministerstwo Rolnictwa; Departament Rybołówstwa)

b) i c):

- Valsts vides dienests departamenta zivsaimniecības kontroles (Departament Kontroli Rybołówstwa państwowych służb ochrony środowiska)

Litwaa):

- Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (Służby ds. rybołówstwa w Ministerstwie Rolnictwa)

b) i c):

- Muitinės departamentas prie finansų ministerijos (Departament ds. Ceł w Ministerstwie Finansów)

Luksemburga):

- nie dotyczy

b) i c):

- Administration des services vétérinaires (organy służb weterynaryjnych)

Węgrya):

- nie dotyczy

b) i c):

- Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Krajowy Urząd Bezpieczeństwa Łańcucha Żywnościowego)

Maltaa), b) i c):

- Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura; Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u l-bidla fil-klima (Departament Rybołówstwa i Akwakultury; Ministerstwo Zrównoważonego Rozwoju, Środowiska i Zmiany Klimatu)

Niderlandya), c):

- Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (Niderlandzki Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Konsumenckich)

b):

- Douane (służby celne)

- Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (Niderlandzki Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Konsumenckich)

Austriaa):

- nie dotyczy

b) i c):

- Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit; Bundesamt für Ernährungssicherheit (Austriacka Agencja ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności; Federalny Urząd Bezpieczeństwa Żywności)

Polskaa):

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Departament Rybołówstwa

b) i c):

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Departament Rybołówstwa

- Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni

- Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie

Portugaliaa), c):

- część kontynentalna: Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos; Autoridade Nacional de Pesca (Dyrekcja Generalna ds. Zasobów Naturalnych, Bezpieczeństwa i Służb Morskich; Krajowy Urząd ds. Rybołówstwa)

- Azory: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar; Gabinete do Subsecretário Regional das Pescas (Regionalny Sekretariat ds. Środowiska i Morza; Gabinet Regionalnego Podsekretarza ds. Rybołówstwa)

- Azory: Inspeção Regional das Pescas (Regionalna Inspekcja Rybołówstwa)

- Madera: Direção Regional de Pescas (Regionalna Dyrekcja ds. Rybołówstwa)

b):

- część kontynentalna: Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos; Autoridade Nacional de Pesca (Dyrekcja Generalna ds. Zasobów Naturalnych, Bezpieczeństwa i Służb Morskich; Krajowy Urząd ds. Rybołówstwa; Dyrekcja ds. Służb Kontroli)

- Azory: Inspeção Regional das Pescas (Regionalna Inspekcja Rybołówstwa)

- Madera: Direção Regional de Pescas (Regionalna Dyrekcja ds. Rybołówstwa)

- Alfândega de Viana do Castelo (Urząd Celny Viana do Castelo)

- Alfândega de Leixões (Urząd Celny Leixões)

- Alfândega do Aeroporto de Porto (Urząd Celny portu lotniczego Porto)

- Alfândega de Aveiro (Urząd Celny Aveiro)

- Alfândega de Peniche (Urząd Celny Peniche)

- Alfândega Marítima de Lisboa (Morski Urząd Celny w Lizbonie)

- Alfândega do Aeroporto de Lisboa (Urząd Celny portu lotniczego Lizbona)

- Alfândega de Setúbal (Urząd Celny Setúbal)

- Delegação Aduaneira de Sines; Alfândega de Setúbal (Delegatura Celna Sines, Urząd Celny Setúbal)

- Delegação Aduaneira do Aeroporto de Faro (Delegatura Celna portu lotniczego Faro)

- Alfândega de Ponta Delgada (Urząd Celny Ponta Delgada)

- Delegação Aduaneira da Horta (Delegatura Celna Horta)

- Alfândega do Funchal (Urząd Celny Funchal)

- Delegação Aduaneira do Aeroporto da Madeira (Delegatura Celna portu lotniczego Madera)

Rumuniaa), b) i c):

- Agenț ia Naț ională pentru Pescuit ș i Acvacultură (Krajowa Agencja ds. Rybołówstwa i Akwakultury)

Słoweniaa):

- Finančni urad Koper (Urząd Finansowy w Koprze)

b) i c):

- Finančni urad Celje (Urząd Finansowy w Celje)

- Finančni urad Koper (Urząd Finansowy w Koprze)

- Finančni urad Kranj (Urząd Finansowy w Kranju)

- Finančni urad Ljubljana (Urząd Finansowy w Lublanie)

- Finančni urad Maribor (Urząd Finansowy w Mariborze)

- Finančni urad Murska Sobota (Urząd Finansowy w Murskiej Sobocie)

- Finančni urad Nova Gorica (Urząd Finansowy w Novej Goricy)

- Finančni urad Novo mesto (Urząd Finansowy w Novom Meste)

Słowacjaa):

- nie dotyczy

b) i c):

- Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (państwowy organ administracyjny ds. weterynaryjnych i żywności Republiki Słowackiej)

Finlandiaa), b) i c):

- Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Centrum Rozwoju Gospodarczego, Transportu i Środowiska Finlandii Właściwej)

Szwecjaa), b) i c):

- Havs- och vattenmyndigheten (agencja rządowa ds. zarządzania wodami morskimi i śródlądowymi)

Zjednoczone Królestwoa):

- Marine Management Organisation (Organizacja ds. Zarządzania Morskiego)

- Marine Scotland (agenda rządowa Marine Scotland)

b):

- Marine Management Organisation (Organizacja ds. Zarządzania Morskiego)

- UK Port Health Authorities (portowe organy sanitarne Zjednoczonego Królestwa)

c):

- Marine Management Organisation (Organizacja ds. Zarządzania Morskiego)

1 Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.