Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.246.10

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 września 2017 r.

DECYZJA NR 2/2017 WSPÓLNEGO KOMITETU USTANOWIONEGO NA MOCY UMOWY O WZAJEMNYM UZNAWANIU MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ A KANADĄ
z dnia 12 września 2017 r.
dotycząca wykazu organów oceny zgodności w załączniku sektorowym dotyczącym końcowych urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń technologii informatycznych i nadajników radiowych [2017/1755]

WSPÓLNY KOMITET,

uwzględniając Umowę o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Kanadą, w szczególności jej art. VII i XI,

a także mając na uwadze fakt, że Wspólny Komitet ma podjąć decyzję o wpisaniu instytucji oceny zgodności do załącznika sektorowego,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(1) Organ oceny zgodności wymieniony w załączniku A zostaje dodany do wykazu organów oceny zgodności w załączniku 4 do załącznika sektorowego dotyczącego końcowych urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń technologii informatycznych i nadajników radiowych.

(2) Szczegółowy zakres wpisu instytucji oceny zgodności wymienionej w załączniku A, w odniesieniu do produktów i procedur oceny zgodności, został ustalony przez Strony i będzie przez nie utrzymany.

Niniejsza decyzja, sporządzona w dwóch egzemplarzach, zostaje podpisana przez przedstawicieli Wspólnego Komitetu, którzy są upoważnieni do działania w imieniu Stron w celu wprowadzania zmian w załącznikach do załącznika sektorowego dotyczącego końcowych urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń technologii informatycznych i nadajników radiowych. Niniejsza decyzja staje się skuteczna od daty złożenia ostatniego z wymienionych podpisów.
Podpisano w Ottawie dnia 1 września 2017 r.Podpisano w Brukseli dnia 12 września 2017 r.
Josette GALLANTIgnacio IRUARRIZAGA
W imieniu KanadyW imieniu Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK  A

Organ oceny zgodności UE dodany do wykazu organów oceny zgodności w załączniku 4 do załącznika sektorowego dotyczącego końcowych urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń technologii informatycznych i nadajników radiowych

CETECOM GmbH
Im Teelbruch
45219 Essen
NIEMCY
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.