Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2000.175.67

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 czerwca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1529/2000
z dnia 13 lipca 2000 r.
ustanawiające wykaz odmian Cannabis sativa L., kwalifikujących się do objęcia pomocą zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2358/71

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2358/71 z dnia 26 października 1971 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku nasion(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1405/1999(2), w szczególności jego art. 3 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2358/71 wymienia Cannabis sativa L. między produktami, którym przysługuje pomoc produkcyjna w przypadku elitarnego i kwalifikowanego materiału siewnego.

(2) Artykuł 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 619/71 z dnia 22 marca 1971 r. ustanawiającego ogólne zasady przyznawania pomocy dla lnu i konopi(3), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1420/98(4), stanowi, że pomoc produkcyjna powinna być przyznawana jedynie dla konopi zebranych po wykształceniu nasion i które były uprawiane z kwalifikowanego materiału siewnego odmiany znajdującej się w wykazie, który został sporządzony zgodnie z procedurą określoną w art. 12 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1308/70 z dnia 29 czerwca 1970 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku lnu i konopi(5), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 2702/1999(6). Do celów przyznania pomocy dla produkcji konopi w latach gospodarczych 1998/1999, 1999/2000 i 2000/2001 Rada ustaliła, że tylko te odmiany, w których zawartość THC nie jest większa niż 0,3 %, a w kolejnych latach gospodarczych, w których zawartość THC nie jest większa niż 0,2 %, mogą znaleźć się w wykazie.

(3) Załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2358/71 dotyczy odmian Cannabis sativa L. z zawartością THC nie wyższą niż 0,3 % w roku gospodarczym 2000/2001, natomiast w kolejnych latach gospodarczych nie wyższą niż 0,2 %.

(4) W celu zapewnienia jednolitego stosowania w całej Wspólnocie zasad przyznawania pomocy powinien zostać sporządzony wykaz różnych odmian Cannabis sativa L. kwalifikujących się do przyznania pomocy zgodnie z art. 3 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2358/71 oraz wykaz określony w załączniku B do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1164/89 z dnia 28 kwietnia 1989 r. ustanawiającego szczegółowe zasady dotyczące pomocy dla lnu włóknistego i konopi(7), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1313/2000(8).

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Nasion,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1 1

Odmiany Cannabis sativa L. kwalifikujące się do objęcia pomocą na mocy art. 3 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2358/71 stanowią odmiany wymienione w załączniku XII do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2316/1999(9).

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 lipca 2000 r.

W imieniu Komisji,
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 246 z 5.11.1971, str. 1.

(2) Dz.U. L 164 z 30.6.1999, str. 17.

(3) Dz.U. L 72 z 26.3.1971, str. 2.

(4) Dz.U. L 190 z 4.7.1998, str. 7.

(5) Dz.U. L 146 z 4.7.1970, str. 1.

(6) Dz.U. L 327 z 14.12.1999, str. 7.

(7) Dz.U. L 121 z 29.4.1989, str. 4.

(8) Dz.U. L 148 z 22.6.2000, str. 34.

(9) Dz.U. L 280 z 30.10.1999, str. 43.

1 Art. 1 zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1235/2001 z dnia 22 czerwca 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.168.17) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 czerwca 2001 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.