Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.250.52

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1760
z dnia 27 września 2017 r.
dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1273/2011 na podokres wrzesień 2017 r.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 1 , w szczególności jego art. 188,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1273/2011 2  otworzyło niektóre kontyngenty taryfowe na przywóz ryżu i ryżu łamanego i ustanowiło zarządzanie nimi według państw pochodzenia i w podziale na podokresy zgodnie z załącznikiem I do wymienionego rozporządzenia wykonawczego.

(2) Miesiąc wrzesień jest czwartym podokresem dla kontyngentu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1273/2011, trzecim podokresem dla kontyngentu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. d) wymienionego rozporządzenia wykonawczego oraz pierwszym podokresem dla kontyngentu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. e) wymienionego rozporządzenia wykonawczego.

(3) Z powiadomień przesłanych zgodnie z art. 8 lit. a) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1273/2011 wynika, że w odniesieniu do kontyngentów o numerach porządkowych 09.4112 - 09.4117 - 09.4118 - 09.4119 - 09.4130 oraz 09.4168 wnioski złożone w ciągu pierwszych dziesięciu dni roboczych września 2017 r., zgodnie z art. 4 ust. 1 wymienionego rozporządzenia wykonawczego, odnoszą się do ilości większej niż ilość dostępna. Należy zatem określić, na jaką ilość pozwolenia na przywóz mogą zostać wydane, poprzez ustalenie współczynnika przydziału, jaki należy zastosować do ilości, w odniesieniu do której złożono wnioski dla danego kontyngentu, obliczonej zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 3 .

(4) Z powiadomień tych wynika również, że w odniesieniu do kontyngentów o numerach porządkowych 09.4127 - 09.4128 - 09.4129 oraz 09.4119 wnioski złożone w ciągu pierwszych dziesięciu dni roboczych września 2017 r., zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1273/2011, odnoszą się do ilości mniejszej niż ilość dostępna.

(5) Ilości niewykorzystane na podokres wrzesień w odniesieniu do kontyngentów o numerach porządkowych 09.4127 - 09.4128 - 09.4129 oraz 09.4130 zostają przeniesione do kontyngentu o numerze porządkowym 09.4138 na następny podokres obowiązywania kontyngentu zgodnie z art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1273/2011.

(6) W odniesieniu do kontyngentów o numerach porządkowych 09.4138 i 09.4168 należy też ustalić całkowite ilości dostępne w następnym podokresie obowiązywania kontyngentu zgodnie z art. 5 akapit pierwszy rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1273/2011.

(7) W celu zapewnienia efektywnego zarządzania procedurą wydawania pozwoleń na przywóz niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie niezwłocznie po jego opublikowaniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.  Wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz ryżu objętego kontyngentami o numerach porządkowych 09.4112 - 09.4117 - 09.4118 - 09.4119 - 09.4130 oraz 09.4168, o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 1273/2011, złożone w ciągu pierwszych dziesięciu dni roboczych września 2017 r., stanowią podstawę do wydania pozwoleń na ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski, pomnożone przez współczynnik przydziału ustalony w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
2.  Całkowitą ilość dostępną w następnym podokresie obowiązywania kontyngentu w ramach kontyngentów o numerach porządkowych 09.4138 oraz 09.4168, o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 1273/2011, ustala się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 27 września 2017 r.
W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA
Dyrektor Generalny
Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ZAŁĄCZNIK

Ilości, które mają zostać przydzielone w podokresie obowiązywania kontyngentu wrzesień 2017 r., oraz ilości dostępne w następnym podokresie obowiązywania kontyngentu, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1273/2011

a) Kontyngent na ryż całkowicie bielony lub półbielony objęty kodem CN 1006 30, określony w art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1273/2011:
PochodzenieNr porządkowyWspółczynnik przydziału na podokres wrzesień 2017 r.Całkowita ilość dostępna

w podokresie październik

2017 r. (w kg)

Stany Zjednoczone09.4127-(1)
Tajlandia09.4128-(1)
Australia09.4129-(1)
Inne pochodzenie09.413050,250208 %
Wszystkie państwa09.41381 778 874
(1) Wnioski dotyczą ilości mniejszej niż ilość dostępna lub równej ilości dostępnej: wszystkie wnioski mogą zatem zostać przyjęte.
b) Kontyngent na ryż całkowicie bielony lub półbielony objęty kodem CN 1006 30, określony w art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1273/2011:
PochodzenieNr porządkowyWspółczynnik przydziału na podokres wrzesień 2017 r.
Tajlandia09.411265,541543 %
Stany Zjednoczone09.4116-(1)
Indie09.41178,704591 %
Pakistan09.411810,992065 %
Inne pochodzenie09.411999,272249 %
Wszystkie państwa09.4166-(2)
(1) Wnioski dotyczą ilości mniejszej niż ilość dostępna lub równej ilości dostępnej: wszystkie wnioski mogą zatem zostać przyjęte.

(2) Brak ilości dostępnych dla tego podokresu.

c) Kontyngent na ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00, określony w art. 1 ust. 1 lit. e) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1273/2011:
PochodzenieNr porządkowyWspółczynnik przydziału na podokres wrzesień 2017 r.Całkowita ilość dostępna

w podokresie październik

2017 r. (w kg)

Wszystkie państwa09.41680,994116 %0
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1273/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r. otwierające niektóre kontyngenty celne na przywóz ryżu i ryżu łamanego oraz stanowiące o administrowaniu nimi (Dz.U. L 325 z 8.12.2011, s. 6).
3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.