Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.195.11

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 lipca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1201/2005
z dnia 26 lipca 2005 r.
dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych lipca 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/96 z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT XXIV.6(1),

uwzględniając decyzję Rady 96/317/WE z dnia 13 maja 1996 r. dotyczącą podsumowania wyników konsultacji prowadzonych z Tajlandią na mocy art. XXIII GATT(2),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 327/98 z dnia 10 lutego 1998 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz ryżu i ryżu łamanego(3), w szczególności jego art. 5 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

w wyniku analizy ilości, dla których wnioski zostały złożone z tytułu transzy ze lipca 2005 r., należy przewidzieć wydanie pozwoleń dla ilości zgłoszonych we wnioskach, które podlegają, jeżeli właściwe, zastosowaniu redukcji wyrażonej w procentach, i ustalić, jakie ilości będą przeniesione do następnej transzy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1. W odniesieniu do wniosków o pozwolenia na przywóz ryżu, przedłożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych lipca 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98 i przekazanych Komisji, pozwolenia są wydawane dla ilości zgłoszonych we wnioskach, które podlegają zastosowaniu redukcji wyrażonej w procentach, ustalonej w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.
2. Ilości, które są przeniesione do następnej transzy, ustalone są w Załączniku.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 lipca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

______

(1) Dz.U. L 146 z 20.6.1996, str. 1.

(2) Dz.U. L 122 z 22.5.1996, str. 15.

(3) Dz.U. L 37 z 11.2.1998, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2296/2003 (Dz.U. L 340 z 24.12.2003, str. 35).

ZAŁĄCZNIK

Redukcje, wyrażone w procentach, którym podlegają ilości wnioskowane z tytułu transzy ze lipca 2005 r. oraz ilości przeniesione do następnej transzy:

a) ryż półbielony lub w pełni oczyszczony CN 1006 30

PochodzenieRedukcja (w %) z tytułu transzy z lipca 2005 r.Ilości przeniesione do transzy z września 2005 r. (t)
Stany Zjednoczone Ameryki0(1)10.908,927
Tajlandia0(1) 986,954
Australia0(1) 345,820
Inne pochodzenie--

b) ryż łuskany CN 1006 20

PochodzenieRedukcja (w %) z tytułu transzy z lipca 2005 r.Ilości przeniesione do transzy z września 2005 r. (t)
Australia0(1)10.429
Stany Zjednoczone Ameryki0(1) 7.642
Tajlandia0(1) 1.812
Inne pochodzenie0(1) 117

c) ryż łamany CN 1006 40 00

PochodzenieRedukcja (w %) z tytułu transzy z lipca 2005 r.
Tajlandia0(1)
Australia0(1)
Gujana0(1)
Stany Zjednoczone Ameryki0(1)
Inne pochodzenie0(1)
(1) Wydane dla ilości zgłoszonej we wniosku.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.