Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.127.10

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 maja 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 763/2005
z dnia 19 maja 2005 r.
dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych maja 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2286/2002 z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie uzgodnień dotyczących produktów rolnych oraz towarów uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych pochodzących z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1706/98(1),

uwzględniając decyzję Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską (Decyzja o Stowarzyszeniu Zamorskim)(2),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 638/2003 z dnia 9 kwietnia 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2286/2002 i decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do uzgodnień mających zastosowanie do przywozu ryżu pochodzącego z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) oraz z krajów i terytoriów zamorskich (KTZ)(3), w szczególności jego art. 17 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

w wyniku analizy ilości, dla których wnioski zostały złożone z tytułu transzy z maja 2005 r., należy przewidzieć wydanie pozwoleń dla ilości zgłoszonych we wnioskach, które podlegają, jeżeli właściwe, zastosowaniu redukcji wyrażonej w procentach, i ustalić, jakie ilości będą przeniesione do następnej transzy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1. W odniesieniu do wniosków o pozwolenia na przywóz ryżu, przedłożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych maja 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003 i przekazanych Komisji, pozwolenia są wydawane dla ilości zgłoszonych we wnioskach, które podlegają, jeżeli właściwe, zastosowaniu redukcji wyrażonej w procentach, ustalonej w Załączniku.
2. Ilości, które są przeniesione do następnej transzy, ustalone są w Załączniku.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 maja 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 maja 2005 r.

W imieniu Komisji
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

______

(1) Dz.U. L 348 z 21.12.2002, str. 5.

(2) Dz.U. L 314 z 30.11.2001, str. 1.

(3) Dz.U. L 93 z 10.4.2003, str. 3.

ZAŁĄCZNIK

Redukcje, wyrażone w procentach, którym podlegają ilości wnioskowane z tytułu transzy z maja 2005 r., oraz ilości przeniesione do następnej transzy

Pochodzenie/produktRedukcja wyrażona w procentachIlość przeniesiona do transzy z września 2005 r. (w tonach)
Antyle Niderlandzkie i Arubamniej rozwinięte KTZAntyle Niderlandzkie i Arubamniej rozwinięte KTZ
KTZ (art. 10 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 638/2003)

- kod CN 1006

008.484,7596.667
Pochodzenie/produktRedukcja wyrażona w procentachIlość przeniesiona do transzy z września 2005 r. (w tonach)
AKP (art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 638/2003)

- kody CN od 1006 10 21 do

1006 10 98, 1006 20 i 1006 30

40,8392-
AKP (art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 638/2003)

- kod CN od 1006 40 00

016.530
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.