Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.75.5

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 marca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 424/2006
z dnia 13 marca 2006 r.
w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz niektórych przetworzonych lub konserwowanych owoców cytrusowych (a mianowicie mandarynek itp.) w okresie od dnia 11 kwietnia 2006 r. do dnia 10 kwietnia 2007 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3285/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu i uchylające rozporządzenie (WE) nr 518/94(1),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 519/94 z dnia 7 marca 1994 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu z niektórych państw trzecich i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 1765/82, (EWG) nr 1766/82 oraz (EWG) nr 3420/83(2),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 658/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. wprowadzające ostateczne środki ochronne zapobiegające przywozowi niektórych przetworzonych lub konserwowanych owoców cytrusowych (mianowicie mandarynek itp.)(3), w szczególności jego art. 8 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Ilości, w odniesieniu do których importerzy tradycyjni i inni przedłożyli wnioski o wydanie pozwolenia na mocy art. 5 rozporządzenia (WE) nr 658/2004, przekraczają ilości przewidziane dla produktów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL).

(2) W odniesieniu do każdej kategorii importerów konieczne jest obecnie ustalenie proporcji ilości, która może być przywieziona w ramach pozwolenia, w stosunku do ilości określonej w składanym wniosku,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Pozwolenia na przywóz, o które składane są wnioski na mocy art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 658/2004, wydaje się na odsetek ilości określonej we wniosku, zgodnie z wartościami procentowymi określonymi w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2006 r. i stosuje się je do dnia 10 kwietnia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 marca 2006 r.

W imieniu Komisji
Peter MANDELSON
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 349 z 31.12.1994, str. 53. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2200/2004 (Dz.U. L 374 z 22.12.2004, str. 1).

(2) Dz.U. L 67 z 10.3.1994, str. 89. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 427/2003 (Dz.U. L 65 z 8.3.2003, str. 1).

(3) Dz.U. L 104 z 8.4.2004, str. 67.

ZAŁĄCZNIK

Przydział procentowy
Pochodzenie produktówChińska Republika LudowaInne państwa trzecie
- importerzy tradycyjni46,114 %nie dotyczy
(artykuł 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 658/2004)
- inni importerzy4,164 %nie dotyczy
(artykuł 2 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 658/2004)
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.