Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.379.3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 listopada 2019 r.

Wycofanie zgłoszenia koncentracji (Sprawa M.9499 - AXA/Cardif/SECAR)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 379/03)

(Dz.U.UE C z dnia 8 listopada 2019 r.)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004

W dniu 16 października 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw") tego rozporządzenia, Komisja otrzymała zgłoszenie 1  planowanej koncentracji.

W dniu 29 października 2019 r. strony zgłaszające poinformowały Komisję, że wycofały swoje zgłoszenie.

1 Dz.U. C 360 z 24.10.2019, s. 32.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.