Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.31.1/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 stycznia 2019 r.

Wycofanie zgłoszenia koncentracji
(Sprawa M.9178 - Cargill/ADM/GrainBridge/JV)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 31/02)

(Dz.U.UE C z dnia 25 stycznia 2019 r.)

W dniu 13 grudnia 2018 r. Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji przedsiębiorstw Cargill i ADM. W dniu 21 stycznia 2019 r. strona/y, która/e przedłożyła/y zgłoszenie, poinformowała/y Komisję o jego wycofaniu.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.