Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.456.23

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 grudnia 2018 r.

Wycofanie zgłoszenia koncentracji
(Sprawa M.9094 - Amcor/Bemis)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 456/02)

(Dz.U.UE C z dnia 18 grudnia 2018 r.)

(Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004)

W dniu 15 listopada 2018 r. Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji przedsiębiorstw Amcor i Bemis. W dniu 12 grudnia 2018 r. strony, które przedłożyły zgłoszenie, poinformowały Komisję o jego wycofaniu.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.