Dz.U.UE.C.2019.9.1/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 stycznia 2019 r.

Wycofanie zgłoszenia koncentracji
(Sprawa M.8907 - Aperam/VDM)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 9/01)

(Dz.U.UE C z dnia 10 stycznia 2019 r.)

(Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004)

W dniu 23 października 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Aperam S.A. ("Aperam", Luksemburg), oraz
- VDM Metals Holding GmbH ("VDM", Niemcy).

Przedsiębiorstwo Aperam przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem VDM.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

W dniu 29 listopada 2018 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu postępowania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. W dniu 21 grudnia 2018 r. strona/y, która/e przedłożyła/y zgłoszenie, poinformowała/y Komisję Europejską o jego wycofaniu i wykazała/y, że zrezygnowała/y z przeprowadzenia koncentracji.

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").