Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.343.2/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 października 2017 r.

Wycofanie zgłoszenia koncentracji
(Sprawa M.8522 - Avantor/VWR)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 343/04)

(Dz.U.UE C z dnia 13 października 2017 r.)

(Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004)

W dniu 15 września 2017 r. Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji przedsiębiorstw Avantor, INC. i VWR Corporation. W dniu 9 października 2017 r. strona(-y), która(-e) przedłożyła(-y) zgłoszenie, poinformowała(-y) Komisję o jego wycofaniu.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.