Wycofanie zgłoszenia koncentracji (Sprawa M.10859 - TRAFIGURA / ECOBAT RESOURCES STOLBERG)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.478.2

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 grudnia 2022 r.

Wycofanie zgłoszenia koncentracji
(Sprawa M.10859 - TRAFIGURA / ECOBAT RESOURCES STOLBERG)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2022/C 478/02)

W dniu 3 listopada 2022 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1  ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw") Komisja otrzymała zgłoszenie 2  planowanej koncentracji.

W dniu 30 listopada 2022 r. strona zgłaszająca poinformowała Komisję, że wycofała swoje zgłoszenie.

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.
2 Dz.U. C 431 z 14.11.2022, s. 24.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.