Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.171.131

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1186
z dnia 3 lipca 2017 r.
w sprawie wycofania zatwierdzenia substancji czynnej środki odstraszające zapachem, pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego/olej talowy surowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG 1 , w szczególności drugi wariant wymieniony w jego art. 21 ust. 3 oraz art. 78 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywą Komisji 2008/127/WE 2  włączono środki odstraszające zapachem, pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego/olej talowy surowy jako substancję czynną do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG 3 . Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 637/2012 4  państwa członkowskie, których to dotyczy, musiały dopilnować, aby powiadamiający, na wniosek którego środki odstraszające zapachem, pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego/olej talowy surowy zostały włączone, przedstawił dalsze informacje potwierdzające równoważność specyfikacji materiału technicznego wytwarzanego do celów handlowych i specyfikacji materiału testowego użytego do badania toksyczności oraz dalsze informacje potwierdzające na temat profilu toksykologicznego substancji, odpowiednio, do dnia 1 maja 2013 r. i 31 maja 2014 r.

(2) Substancje czynne włączone do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG uznaje się za zatwierdzone na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 i są one wymienione w części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 5 .

(3) W kwietniu 2013 r. w celu spełnienia obowiązku przedstawienia dalszych informacji powiadamiający przedłożył Grecji, jako państwu członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy, informacje, o których mowa w motywie 1.

(4) Grecja oceniła informacje przedłożone przez powiadamiającego, w tym dodatkowe informacje odnoszące się do pierwotnego wniosku, złożone w trakcie procesu oceny. W listopadzie 2014 r. i listopadzie 2015 r. przedstawiła ona swoją ocenę, w formie uzupełnienia do projektu sprawozdania z oceny, pozostałym państwom członkowskim, Komisji i Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności, zwanemu dalej "Urzędem".

(5) Skonsultowano się z państwami członkowskimi, wnioskodawcą i Urzędem oraz zwrócono się do nich o przedstawienie uwag na temat oceny przeprowadzonej przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy. W dniu 27 marca 2015 r. Urząd opublikował sprawozdanie techniczne podsumowujące wyniki tych konsultacji w odniesieniu do oleju talowego surowego 6 .

(6) Uwzględniając informacje dostarczone przez powiadamiającego, ocenę tych informacji przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy oraz uwagi dotyczące oceny przedstawione przez państwa członkowskie i EFSA, Komisja jest zdania, że informacje potwierdzające nie wystarczają do stwierdzenia równoważności specyfikacji materiału technicznego wytwarzanego do celów handlowych i specyfikacji materiału testowego użytego do badania toksyczności, ani do stwierdzenia dotyczącego profilu toksykologicznego substancji.

(7) Komisja poprosiła powiadamiającego o przedstawienie uwag do opinii Komisji.

(8) Jednak mimo argumentów przedstawionych przez powiadamiającego Komisja doszła do wniosku, że przekazane informacje są niepełne i nie pozwalają na stwierdzenie równoważności specyfikacji materiału technicznego wytwarzanego do celów handlowych i specyfikacji materiału testowego stosowanego do badania toksyczności, ani na stwierdzenie dotyczące profilu toksykologicznego substancji.

(9) W związku z tym należy wycofać zatwierdzenie tej substancji czynnej.

(10) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011.

(11) Państwom członkowskim należy dać czas na cofnięcie zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną.

(12) Jeżeli zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 państwa członkowskie przyznają dodatkowy okres na zużycie zapasów środków ochrony roślin zawierających tę substancję czynną, okres ten powinien upłynąć najpóźniej z dniem 24 października 2018 r.

(13) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Wycofanie zatwierdzenia

Wycofuje się zatwierdzenie substancji czynnej środki odstraszające zapachem, pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego/olej talowy surowy.

Artykuł  2

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 540/2011

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 skreśla się wiersz 250 dotyczący środków odstraszających zapachem, pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego/oleju talowego surowego.

Artykuł  3

Środki przejściowe

Państwa członkowskie cofają zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające środki odstraszające zapachem, pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego/olej talowy surowy jako substancję czynną najpóźniej do dnia 24 października 2017 r.

Artykuł  4

Okres na zużycie zapasów

Dodatkowy okres na zużycie zapasów przyznany przez państwa członkowskie zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 musi być możliwie najkrótszy i upływać najpóźniej dnia 24 października 2018 r.

Artykuł  5

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 3 lipca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.
2 Dyrektywa Komisji 2008/127/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej kilku substancji czynnych (Dz.U. L 344 z 20.12.2008, s. 89).
3 Dyrektywa Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotycząca wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1).
4 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 637/2012 z dnia 13 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzania substancji czynnych: siarczan żelaza, środki odstraszające zapachem, pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego/olej talowy surowy oraz środki odstraszające zapachem, pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego/smoła oleju talowego (Dz.U. L 186 z 14.7.2012, s. 20).
5 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1).
6 EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności), 2015 r. Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for tall oil crude (Sprawozdanie techniczne z wyników konsultacji z państwami członkowskimi, wnioskodawcą i EFSA dotyczących oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy w odniesieniu do danych potwierdzających dotyczących oleju talowego surowego). Dodatkowa publikacja EFSA 2015:EN-781. 14 s.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.