Wycofanie oświadczenia Niderlandów dotyczącego art. 28 decyzji ramowej 2008/909/WSISW.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.163.19

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 czerwca 2018 r.

WYCOFANIE OŚWIADCZENIA NIDERLANDÓW DOTYCZĄCEGO ART. 28 DECYZJI RAMOWEJ 2008/909/WSISW

Królestwo Niderlandów wycofuje swoje oświadczenie złożone zgodnie z art. 28 ust. 2 decyzji ramowej Rady 2008/909/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków w sprawach karnych skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności - w celu wykonywania tych wyroków w Unii Europejskiej, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 9 października 2009 r. 1 . Wycofanie staje się skuteczne z dniem 1 czerwca 2018 r.
1 Dz.U. L 265 z 9.10.2009, s. 41.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.