Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2012.77.17

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 marca 2012 r.

DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ
z dnia 1 marca 2012 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Europejskiej

(2012/151/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 16 marca 2012 r.)

RADA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 1 grudnia 2009 r., decyzją Rady Europejskiej 2009/879/UE(1), Herman VAN ROMPUY został wybrany Przewodniczącym Rady Europejskiej na okres od dnia 1 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2012 r.

(2) Zgodnie z Traktatem osoba sprawująca funkcję Przewodniczącego Rady Europejskiej może zostać jednokrotnie ponownie wybrana na kolejną kadencję,

PRZYJMUJE NINIESZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Herman VAN ROMPUY zostaje niniejszym ponownie wybrany Przewodniczącym Rady Europejskiej na okres od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 30 listopada 2014 r.

Artykuł  2

Sekretarz Generalny Rady notyfikuje niniejszą decyzję Hermanowi VAN ROMPUYOWI.

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 marca 2012 r.

W imieniu Rady Europejskiej

H. VAN ROMPUY

Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 315 z 2.12.2009, s. 48.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.