Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.25.34

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 stycznia 2019 r.

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2019/137
z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie wyboru dostawców usług sieciowych jednolitego punktu dostępu do infrastruktur rynkowych Eurosystemu (ESMIG) (EBC/2019/2)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 3 ust. 1 i art. 12 ust. 1, a także art. 17, 18 i 22,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Jednolity punkt dostępu do infrastruktur rynkowych Eurosystemu (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway -ESMIG) jest elementem technicznym przewidzianym w ramach projektu konsolidacyjnego T2-T2S, umożliwiającym bezpośrednio połączonym uczestnikom rynku jednolity dostęp do wszystkich infrastruktur rynkowych Eurosystemu. Za pośrednictwem jednej konfiguracji technicznej ESMIG będzie zapewniać takim uczestnikom dostęp do systemu TARGET2 (T2), w tym do usługi natychmiastowego rozrachunku płatności w systemie rozliczeniowym TARGET (TARGET Instant Payment Settlement - TIPS), systemu TARGET2-Securities (T2S), systemu zarządzania zabezpieczeniami Eurosystemu (Eurosystem Collateral Management System - ECMS) oraz potencjalnie do innych usług i aplikacji związanych z infrastrukturą rynkową Eurosystemu.

(2) W trakcie posiedzenia w dniach 23-24 kwietnia 2018 r. Rada ds. Infrastruktury Rynku (Market Infrastructure Board) podjęła decyzję, że Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France oraz Banca d'Italia (zwane dalej "dostarczającymi KBC") poczynią niezbędne przygotowania celem wybrania nie więcej niż trzech dostawców usług sieciowych zapewniających usługi połączeniowe z ESMIG, oraz że procedurę wyboru dostawców prowadzić będzie Banca d'Italia.

(3) Podczas tego posiedzenia Rada ds. Infrastruktury Rynku zadecydowała ponadto, że Banca d'Italia będzie ramieniem wykonawczym Eurosystemu w zakresie procedury wyboru dostawców. Rada ds. Infrastruktury Rynku zdecydowała również, że wskazanie członków panelu dokonującego wyboru dostawców będzie należało do jej zadań, ponieważ określenie kryteriów wyboru oraz ostateczny rezultat decyzji podjętej przez panel dokonujący wyboru dostawców na podstawie tych kryteriów należy do zakresu obowiązków i odpowiedzialności banków centralnych Eurosystemu. Do zadań Banca d'Italia należeć będzie właściwe przeprowadzenie procedury wyboru dostawców, a odpowiedzialność ponoszona przez Banca d'Italia w odniesieniu do tej procedury jest odrębna od odpowiedzialności spoczywającej na grupie dostarczających KBC zgodnie z umową pomiędzy poziomami 2 i 3.

(4) Celem procedury wyboru dostawców jest powierzenie dostawcom usług sieciowych realizacji szeregu uprzednio zdefiniowanych usług połączeniowych, wiążącej się z zaprojektowaniem, wdrożeniem, dostawą i obsługą przez dostawców usług sieciowych ESMIG rozwiązań połączeniowych zapewniających bezpieczną wymianę informacji handlowych pomiędzy bezpośrednio połączonymi uczestnikami rynku a infrastrukturami rynkowymi Eurosystemu za pośrednictwem ESMIG.

(5) Procedura wyboru dostawców usług sieciowych ESMIG wchodzi w zakres dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE 1  wdrożonej do prawa krajowego państwa członkowskiego upoważnionego banku centralnego.

(6) Banca d'Italia został wyznaczony przez Radę Prezesów do przeprowadzenia procedury wyboru dostawców usług sieciowych ESMIG.

(7) Banca d'Italia zaakceptował wyznaczenie do przeprowadzenia procedury wyboru dostawców usług sieciowych ESMIG i wyraził gotowość podjęcia działań zgodnych z postanowieniami niniejszej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Definicje

Użyte w niniejszej decyzji terminy oznaczają:

a) "Rada ds. Infrastruktury Rynku" - organ zarządzania, którego misją jest wspieranie Rady Prezesów poprzez zapewnianie utrzymywania i dalszego rozwijania infrastruktur i platform rynkowych Eurosystemu w obszarze rozrachunku gotówkowego, rozrachunku papierów wartościowych i zarządzania zabezpieczeniem w sposób zgodny z określonymi w Traktacie celami Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), potrzebami biznesowymi ESBC, postępem technologicznym, jak również mającymi aktualnie zastosowanie wymogami regulacyjnymi i nadzorczymi;
b) "dostawca usług sieciowych ESMIG" - dostawcę usług sieciowych, który podpisał umowę koncesji na dostarczanie usług połączeniowych;
c) "usługi połączeniowe" - bezpośrednie połączenie sieciowe z ESMIG, którego ustanowienie przez dostawcę usług sieciowych ESMIG umożliwia bezpośrednio połączonemu uczestnikowi rynku korzystanie z usług związanych z infrastrukturą rynkową Eurosystemu oraz realizowanie zadań i obowiązków ich dotyczących;
d) "koncesja" - prawo przyznane dostawcy usług sieciowych przez banki centralne Eurosystemu do dostarczania bezpośrednio połączonym uczestnikom rynku szeregu uprzednio zdefiniowanych usług połączeniowych, wiążące się z zaprojektowaniem, wdrożeniem, dostawą i obsługą przez dostawców usług sieciowych ESMIG rozwiązań połączeniowych zapewniających bezpieczną wymianę danych elektronicznych pomiędzy bezpośrednio połączonymi uczestnikami rynku a infrastrukturami rynkowymi Eurosystemu za pośrednictwem ESMIG;
e) "panel dokonujący wyboru dostawców" - grupę trzech ekspertów, w skład której wchodzi dwóch przedstawicielu upoważnionego banku centralnego (w tym jeden w charakterze przewodniczącego), a także jeden przedstawiciel banku centralnego Eurosystemu; członków panelu dokonującego wyboru dostawców wskazuje Rada ds. Infrastruktury Rynku, a formalnie mianuje upoważniony bank centralny;
f) "bank centralny Eurosystemu" - Europejski Bank Centralny (EBC) lub krajowy bank centralny państwa członkowskiego, którego walutą jest euro;
g) "umowa pomiędzy poziomami 2 i 3" - umowę dostawy i eksploatacji negocjowaną pomiędzy Radą ds. Infrastruktury Rynku a dostarczającymi KBC, podlegającą zatwierdzeniu przez Radę Prezesów a następnie podpisaniu przez banki centralne Eurosystemu i dostarczające KBC. Umowa ta będzie dodatkowo precyzować zadania i obowiązki dostarczających KBC, Rady ds. Infrastruktury Rynku oraz banków centralnych Eurosystemu;
h) "bezpośrednio połączony uczestnik rynku" - dowolny podmiot uprawniony do wymiany danych elektronicznych z infrastrukturą rynkową Eurosystemu;
i) "upoważniony bank centralny" - krajowy bank centralny państwa członkowskiego, którego walutą jest euro, wyznaczony przez Radę Prezesów do przeprowadzenia procedury wyboru dostawców usług sieciowych ESMIG, któremu banki centralne Eurosystemu przekazały uprawnienie do podpisania umowy koncesji z każdym z wybranych oferentów w imieniu i na rzecz banków centralnych Eurosystemu;
j) "usługi związane z infrastrukturą rynkową Eurosystemu" - usługi świadczone przez infrastruktury rynkowe banków centralnych Eurosystemu, obejmujące usługi w ramach systemu TARGET (w tym usługę T2, usługę natychmiastowego rozrachunku płatności w systemie rozliczeniowym TARGET (TIPS) oraz usługę TARGET2-Securities (T2S)), system zarządzania zabezpieczeniami Eurosystemu (ECMS) oraz inne usługi świadczone w ramach infrastruktur rynkowych Eurosystemu, platformy i aplikacje w zakresie rozrachunku gotówkowego, rozrachunku papierów wartościowych i zarządzania zabezpieczeniami;
k) "umowa koncesji" - umowę podlegającą prawu krajowemu państwa członkowskiego upoważnionego banku centralnego, której treść proponuje Rada ds. Infrastruktury Rynku a zatwierdza Rada Prezesów, określającą wzajemne prawa i obowiązki banków centralnych Eurosystemu oraz odpowiednich dostawców usług sieciowych ESMIG;
l) "wybrany oferent" - uczestnik procedury wyboru dostawców usług sieciowych ESMIG, któremu przyznano umowę koncesji;
m) "ogłoszenie o zamówieniu" - ogłoszenie o procedurze wyboru dostawców publikowane przez upoważniony bank centralny zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. e);
n) "zasady przyznawania koncesji" - szczegółowe zasady przeprowadzania procedury wyboru dostawców stanowiące część dokumentacji procedury wyboru dostawców podlegającej opublikowaniu;
o) "dokumentacja procedury wyboru dostawców" - ogłoszenie o wyborze dostawców, ogłoszenie o zamówieniu, a także zasady przyznawania koncesji wraz z załącznikami i dokumentami dodatkowymi;
p) "test akceptacji sieci" - test przeprowadzany przez dostawcę usług sieciowych ESMIG po podpisaniu umowy koncesji, mający na celu weryfikację zgodności oferowanego przez niego rozwiązania z podstawowymi wymogami w zakresie funkcjonalności, odporności i bezpieczeństwa;
q) "data uruchomienia" - datę, w której pierwsza infrastruktura rynkowa Eurosystemu zacznie wykorzystywać usługi połączeniowe w codziennej działalności.
Artykuł  2

Upoważniony bank centralny

1.  Banca d'Italia jest bankiem centralnym Eurosystemu wyznaczonym przez Radę Prezesów do przeprowadzenia procedury wyboru dostawców usług sieciowych ESMIG i do podpisania umów koncesji z wybranymi oferentami zgodnie z niniejszą decyzją.
2.  Działając na rzecz banków centralnych Eurosystemu, upoważniony bank centralny:
a) planuje procedurę wyboru dostawców i sporządza dokumentację procedury wyboru dostawców oraz wszelką stosowną dokumentację zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. b);
b) we własnym imieniu i na swoją rzecz oraz na rzecz banków centralnych Eurosystemu, przy pełnej współpracy z panelem dokonującym wyboru, dokonuje wyboru dostawców usług sieciowych ESMIG poprzez zapewnienie zasobów ludzkich i rzeczowych niezbędnych do zapewnienia zgodności procedury wyboru dostawców z prawem krajowym swojego państwa członkowskiego;
c) zgodnie z decyzją panelu dokonującego wyboru podpisuje każdą umowę koncesji, przy czym całkowita liczba dostawców usług sieciowych ESMIG nie może w żadnym momencie przekroczyć trzech, zgodnie z art. 4 ust. 1;
d) reprezentuje banki centralne Eurosystemu wobec dostawców usług sieciowych ESMIG i innych osób trzecich oraz zarządza umowami koncesji zgodnie z art. 4 ust. 5.
Artykuł  3

Warunki wyboru dostawców i warunki przyznawania koncesji

1.  Upoważniony bank centralny przeprowadza procedurę wyboru dostawców usług sieciowych ESMIG zgodnie z przepisami krajowymi państwa członkowskiego upoważnionego banku centralnego wdrażającymi dyrektywę 2014/23/UE. Całkowita liczba dostawców usług sieciowych ESMIG nie może w żadnym momencie przekraczać trzech.
2.  Upoważniony bank centralny przeprowadza procedurę wyboru dostawców w szczególności zgodnie z następującymi warunkami:
a) upoważniony bank centralny przeprowadza procedurę przyznawania koncesji o charakterze otwartym, co oznacza, że ofertę może złożyć każdy zainteresowany podmiot gospodarczy;
b) dokumentację procedury wyboru dostawców przygotowują wspólnie banki centralne Eurosystemu i upoważniony bank centralny, a zatwierdza Rada ds. Infrastruktury Rynku;
c) wyboru dostawców usług sieciowych ESMIG dokonuje się na podstawie najniższej ceny maksymalnej za standardowy zestaw usług świadczonych na rzecz grupy bezpośrednio połączonych uczestników rynku zgodnie z modelem zatwierdzonym przez Radę ds. Infrastruktury Rynku; całość dokumentacji procedury wyboru dostawców publikuje się w języku angielskim. Upoważniony bank centralny może także opublikować ogłoszenie o zamówieniu w swoim języku urzędowym. Uczestnicy procedury wyboru dostawców składają oferty i całą dokumentację towarzyszącą w języku angielskim;
d) upoważniony bank centralny wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, że procedura wyboru dostawców jest przeprowadzana w jego imieniu i na jego rzecz, jak również na rzecz banków centralnych Eurosystemu;
e) upoważniony bank centralny publikuje ogłoszenie o zamówieniu co najmniej w: a) Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; b) właściwym krajowym dziennik urzędowym państwa członkowskiego upoważnionego banku centralnego; c) dwóch gazetach krajowych; oraz d) Financial Times i The Economist. Dokumentację procedury wyboru dostawców publikuje się na stronie internetowej upoważnionego banku centralnego. Ogłoszenie o zamówieniu publikuje się także na stronie internetowej EBC, dodając link do strony internetowej upoważnionego banku centralnego w celu zapewnienia dostępu do całości dokumentacji procedury wyboru dostawców;
f) upoważniony bank centralny jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na pytania przesyłane w trakcie procedury wyboru dostawców na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu. Odpowiedzi na pytania w kwestiach mających znaczenie dla ogółu zainteresowanych podlegają opublikowaniu przez upoważniony bank centralny i EBC na ich stronach internetowych;
g) członków panelu dokonującego wyboru dostawców wskazuje Rada ds. Infrastruktury Rynku, a formalnie mianuje upoważniony bank centralny niezwłocznie po zakończeniu okresu składania ofert;
h) członkowie panelu dokonującego wyboru dostawców są zobowiązani do podpisania oświadczenia o braku konfliktu interesów zatwierdzonego przez Radę ds. Infrastruktury Rynku;
i) upoważniony bank centralny jest odpowiedzialny za aspekty operacyjne procedury wyboru dostawców;
j) do zadań panelu dokonującego wyboru dostawców należy m.in. analiza dokumentacji administracyjnej oraz podejmowanie decyzji o wykluczeniu z procedury wyboru dostawców oferentów niespełniających wymogów uczestnictwa. Panel dokonujący wyboru dostawców ocenia rażąco niskie oferty w sposób zgodny z zasadami określonymi w dokumentacji procedury wyboru dostawców. Panel dokonujący wyboru dostawców szereguje niewykluczonych z procedury wyboru dostawców oferentów w porządku od najmniej do najbardziej korzystnej ekonomicznie oferty;
k) upoważniony bank centralny formalnie przekazuje wszystkie decyzje panelu dokonującego wyboru dostawców odpowiednim oferentom, korzystając z bezpiecznych i szybkich środków komunikacji pisemnej.
3.  Po uszeregowaniu oferentów w sposób zgodny z ust. 3 lit. j) (propozycja dotycząca przyznania koncesji) upoważniony bank centralny dokonuje, na własną odpowiedzialność, wewnętrznej kontroli prawidłowości proceduralnej weryfikującej sposób przeprowadzenia procedury wyboru dostawców. Po pomyślnym przeprowadzeniu kontroli prawidłowości proceduralnej upoważniony bank centralny wydaje ostateczną decyzję o przyznaniu koncesji i sprawdza, czy każdy z wybranych oferentów spełnia wymogi uczestnictwa oraz czy złożone przez nich oświadczenia są prawdziwe. Jeżeli kontrola prawidłowości proceduralnej okaże się niepomyślna, ostateczna decyzja o przyznaniu koncesji podlega odroczeniu a upoważniony bank centralny podejmuje wszelkie niezbędne działania na mocy prawa krajowego swojego państwa członkowskiego w celu usunięcia nieprawidłowości oraz przeprowadzenia i pomyślnego zakończenia nowej kontroli prawidłowości proceduralnej. Bez uszczerbku dla niezależności upoważnionego banku centralnego jako instytucji zamawiającej na mocy prawa krajowego jego państwa członkowskiego bank ten może zasięgać opinii Rady ds. Infrastruktury Rynku w kwestiach dotyczących sposobów usuwania nieprawidłowości.
4.  W odniesieniu do praw i obowiązków wynikających z procedury wyboru dostawców upoważniony bank centralny działa we własnym imieniu i na własną rzecz oraz na rzecz banków centralnych Eurosystemu. Upoważniony bank centralny przedkłada Radzie ds. Infrastruktury Rynku sprawozdania dotyczące postępów w zakresie procedury wyboru dostawców oraz, bez uszczerbku dla swojej niezależności jako instytucji zamawiającej na mocy prawa krajowego swojego państw członkowskiego, zasięga opinii Rady ds. Infrastruktury Rynku w przypadku wystąpienia okoliczności niekorzystnie wpływających na plan projektu.
5.  Upoważniony bank centralny ponosi koszty związane z zadaniami realizowanymi przez siebie w ramach procedury wybory dostawców.
Artykuł  4

Umowa koncesji

1.  Po zakończeniu przez upoważniony bank centralny procedur wyboru dostawców i przyznania koncesji w sposób zgodny z powyższymi warunkami upoważniony bank centralny podejmuje działania przygotowawcze w celu zawarcie umowy koncesji z każdym z wybranych oferentów w imieniu i na rzecz banków centralnych Eurosystemu. W tym celu banki centralne Eurosystemu przekazują upoważnionemu bankowi centralnemu uprawnienie do podpisania umów koncesji w drodze odrębnego pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz banków centralnych Eurosystemu (przedstawicielstwo jawne).
2.  Po podpisaniu umowy koncesji dostawca usług sieciowych ESMIG przeprowadza test akceptacji sieci. W przypadku braku pomyślnego przeprowadzenia testu przez dostawcę usług sieciowych ESMIG umowa koncesji podlega rozwiązaniu. W takich okolicznościach upoważniony bank centralny udziela koncesji oferentowi, którego oferta była następna w kolejności po ofertach wybranych oferentów, na takich samych warunkach, jak pierwotna umowa koncesji, oraz na podstawie oferty, którą w trakcie procedury wyboru dostawców złożył oferent zajmujący kolejną pozycję w rankingu.
3.  Z zastrzeżeniem poniższych ustępów koncesja przyznana w ramach procedury wyboru dostawców obowiązuje dziesięć lat od daty uruchomienia, tak aby umożliwić dostawcy usług sieciowych ESMIG odzyskanie nakładów inwestycyjnych poczynionych w celu świadczenia usług wraz ze zwrotem z zainwestowanego kapitału, z uwzględnieniem inwestycji wymaganych na realizację konkretnych celów umownych.
4.  W przypadku rozwiązania umowy koncesji z dostawcą usług sieciowych ESMIG przed końcem okresu jej obowiązywania, ale po pomyślnym przeprowadzeniu testu akceptacji sieci, Rada ds. Infrastruktury Rynku, według własnego uznania, może nie udzielić zastępczej umowy koncesji, zaoferować ją oferentowi uczestniczącemu w procedurze wyboru dostawców, który znalazł się na kolejnym miejscu na liście rankingowej po wybranych oferentach, albo, jeżeli wspomniana opcja nie jest możliwa z uwagi na listę rankingową, udzielić nowej umowy koncesyjnej innemu dostawcy usług sieciowych w wyniku nowej procedury wyboru dostawców przeprowadzonej przez upoważniony bank centralny. Nową umowę koncesji zawiera się na okres dziesięciu lat.
5.  Upoważniony bank centralny jest uprawniony do reprezentowania banków centralnych Eurosystemu wobec dostawców usług sieciowych ESMIG oraz innych podmiotów trzecich w odniesieniu do usług połączeniowych, a także do bieżącego zarządzania umowami koncesji w imieniu i na rzecz banków centralnych Eurosystemu m.in. poprzez egzekwowanie praw i obowiązków banków centralnych Eurosystemu, w tym w ramach postępowań sądowych, w szczególności w odniesieniu do niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych, roszczeń odszkodowawczych oraz wypowiedzenia, kwestionowania lub zmiany umów. Upoważniony bank centralny jest zobowiązany do składania Radzie ds. Infrastruktury Rynku sprawozdań dotyczących powyższych działań oraz do postępowania w sposób zgodny z decyzjami Rady ds. Infrastruktury Rynku.
6.  Upoważniony bank centralny jest zobowiązany do podejmowania wszelkich działań niezbędnych do realizacji obowiązków i zobowiązań dotyczących umów koncesji spoczywających na bankach centralnych Eurosystemu oraz - jeżeli ma to zastosowanie - na upoważnionym banku centralnym, a także do składania Radzie ds. Infrastruktury Rynku sprawozdań dotyczących tych działań oraz do postępowania w sposób zgodny z decyzjami Rady ds. Infrastruktury Rynku podejmowanymi w tym zakresie.
7.  Aby umożliwić realizację praw i obowiązków dotyczących umów koncesji spoczywających na bankach centralnych Eurosystemu oraz - jeżeli ma to zastosowanie - na upoważnionym banku centralnym, upoważniony bank centralny otrzymuje wszelkie dotyczące tych umów zawiadomienia, oświadczenia i pozwy, w tym także pisma sądowe.
8.  Z zastrzeżeniem art. 5 banki centralne Eurosystemu zwracają upoważnionemu bankowi centralnemu kwoty wydatków w uzasadnionej wysokości poniesionych przez ten bank w ramach zarządzania umowami koncesji i ich monitorowania zgodnie z ust. 5-7.
Artykuł  5

Roszczenia odszkodowawcze

1.  Upoważniony bank centralny ponosi względem banków centralnych Eurosystemu odpowiedzialność za straty lub szkody spowodowane oszustwem lub winą umyślną w realizacji jego praw i obowiązków na podstawie niniejszej decyzji. Upoważniony bank centralny ponosi względem banków centralnych Eurosystemu odpowiedzialność za straty lub szkody spowodowane rażącym niedbalstwem w realizacji spoczywających na nim zgodnie z niniejszą decyzją obowiązków; w takim przypadku odpowiedzialność upoważnionego banku centralnego ogranicza się do maksymalnej łącznej kwoty 2 000 000 EUR na rok kalendarzowy.
2.  Upoważniony bank centralny ponosi odpowiedzialność za roszczenia odszkodowawcze osób trzecich z tytułu strat lub szkód poniesionych w wyniku oszustwa lub winy umyślnej upoważnionego banku centralnego w realizacji spoczywających na nim zgodnie z niniejszą decyzją obowiązków.
3.  Upoważniony bank centralny ponosi odpowiedzialność za roszczenia odszkodowawcze osób trzecich z tytułu strat lub szkód poniesionych w wyniku zwykłego lub rażącego niedbalstwa upoważnionego banku centralnego w realizacji spoczywających na nim zgodnie z niniejszą decyzją obowiązków. Banki centralne Eurosystemu zwracają upoważnionemu bankowi centralnemu kwoty odszkodowań przekraczające łączną maksymalną wysokość 2 000 000 EUR na rok kalendarzowy na podstawie postanowienia sądu lub ugody pomiędzy upoważnionym bankiem centralnym a osobą trzecią, pod warunkiem że taka ugoda została uprzednio zaakceptowana przez Radę ds. Infrastruktury Rynku.
4.  Banki centralne Eurosystemu dokonują pełnego i niezwłocznego zwrotu na rzecz upoważnionego banku centralnego odszkodowań wypłaconych przez ten bank osobom trzecim z tytułu: a) wymogów uczestnictwa i kryteriów przyznawania koncesji; b) decyzji podjętych przez panel dokonujący wyboru dostawców na podstawie wymogów uczestnictwa i kryteriów przyznawania koncesji; c) niewłaściwego działania panelu dokonującego wyboru dostawców, chyba że panel ten działał zgodnie z pisemnymi instrukcjami upoważnionego banku centralnego albo takich instrukcji w odniesieniu do danej kwestii uprzednio nie otrzymał, pomimo tego, że się o nie z dużym wyprzedzeniem zwrócił; d) decyzji lub zdarzeń niezależnych od upoważnionego banku centralnego, w tym takich, które mogą mieć wpływ na skuteczność przyznanych koncesji.
5.  Banki centralne Eurosystemu nie dokonują na rzecz upoważnionego banku centralnego zwrotu odszkodowań wypłaconych osobom trzecim z tytułu działalności operacyjnej i innych działań proceduralnych należących do kompetencji tego banku, chyba że działał on - wbrew własnym zaleceniom - zgodnie z instrukcjami Rady ds. Infrastruktury Rynku wydanymi zgodnie z art. 3 ust. 5.
6.  W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń odnoszących się do działań lub zaniechań dotyczących procedury wyboru dostawców, za które pełną odpowiedzialność ponoszą banki centralne Eurosystemu, banki te - po zasięgnięciu opinii upoważnionego banku centralnego - instruują upoważniony bank centralny we właściwym terminie co do dalszego sposobu działania, np. w kwestii tego, czy korzystać z zewnętrznej obsługi prawnej czy wewnętrznego działu prawnego upoważnionego banku centralnego. Po podjęciu decyzji co do sposobu postępowania z takim roszczeniem koszty prowadzenia sporu i związane z nim honoraria ponoszą banki centralne Eurosystemu.
7.  Banki centralne Eurosystemu ponoszą odpowiedzialność za działania i zaniechania poszczególnych członków panelu dokonującego wyboru dostawców dotyczące procedury wyboru dostawców.
8.  Jeżeli roszczenia zgłoszone przez osoby trzecie odnoszą się do działań lub zaniechań dotyczących procedury wyboru dostawców, za które pełną odpowiedzialność ponosi upoważniony bank centralny, bank ten jest zobowiązany do pełnej współpracy z bankami centralnymi Eurosystemu co do dalszego sposobu działania, np. w kwestii tego, czy korzystać z zewnętrznej obsługi prawnej czy jego wewnętrznego działu prawnego, oraz ponosi wszelkie wynikające stąd koszty.
9.  Jeżeli banki centralne Eurosystemu oraz upoważniony bank centralny są łącznie odpowiedzialne za straty i szkody poniesione przez osoby trzecie, każdy z nich ponosi równą część tych kosztów.
Artykuł  6

Przepisy końcowe

1.  Niniejszy mandat zachowuje ważność przez okres dziesięciu lat od daty uruchomienia.
2.  Wygaśnięcie mandatu nie ma wpływu na stosowanie odpowiednich umów koncesji.
Artykuł  7

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2019 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 23 stycznia 2019 r.
Mario DRAGHI
Prezes EBC
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.