Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2007.234.3

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 września 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1028/2007
z dnia 5 września 2007 r.
w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1472/2006 na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w drodze przywozu niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami wysyłanego ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzące ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau, i poddające ten przywóz rejestracji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej ("rozporządzenie podstawowe")(1), w szczególności jego art. 13 ust. 3, art. 14 ust. 3 i art. 14 ust. 5,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje: na podstawie art. 13 ust. 3 rozporządzenia podstawowego Komisja z własnej inicjatywy zdecydowała o wszczęciu dochodzenia w sprawie możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej.

A. PRODUKT

(1) Produktem, którego dotyczy możliwe obchodzenie środków antydumpingowych, jest obuwie ze skórzanymi cholewkami lub ze sztucznej skóry, z wyjątkiem obuwia o zastosowaniu sportowym, obuwia wymagającego zastosowania szczególnej technologii, pantofli i obuwia domowego innego rodzaju oraz obuwia z noskiem ochronnym ("niektóre rodzaje obuwia ze skórzanymi cholewkami"), pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, zgłaszane zwykle w ramach kodów CN 6403 20 00, ex 6403 51 05, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 05, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 05, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 05, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 i ex 6405 10 00(2) ("produkt objęty postępowaniem"). Powyższe kody CN podane są jedynie w celach informacyjnych.

(2) Produktem, którego dotyczy dochodzenie, jest obuwie ze skórzanymi cholewkami lub ze sztucznej skóry, z wyjątkiem obuwia o zastosowaniu sportowym, obuwia specjalistycznego, pantofli i obuwia domowego innego rodzaju oraz obuwia z noskiem ochronnym, wysyłane ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau ("produkt objęty dochodzeniem"), zgłaszane zwykle w ramach tych samych kodów, co produkt objęty postępowaniem.

B. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

(3) Obecnie obowiązującymi i prawdopodobnie obchodzonymi środkami są środki antydumpingowe nałożone na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1472/2006(3).

C. PODSTAWY

(4) Komisja posiada wystarczające dowody prima facie, wykazujące, iż środki antydumpingowe nałożone na przywóz produktu objętego postępowaniem są obchodzone w drodze przeładunku dokonywanego w Specjalnym Regionie Administracyjnym Makau i/lub montażu w Specjalnym Regionie Administracyjnym Makau produktu objętego dochodzeniem.

(5) Przedstawione dowody są następujące:

- Wniosek wskazuje, że nastąpiła znaczna zmiana struktury handlu w odniesieniu do wywozu z Chińskiej Republiki Ludowej i Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau do Wspólnoty po nałożeniu środków na produkt objęty postępowaniem oraz że nie ma wystarczającego powodu lub uzasadnienia tej zmiany, innego niż nałożenie cła.

- Omawiana zmiana struktury handlu wydaje się wynikać z przeładunku niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej dokonywanego w Specjalnym Regionie Administracyjnym Makau i/lub montażu w Specjalnym Regionie Administracyjnym Makau niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami.

- Ponadto dowody wskazują na fakt, że skutki naprawcze obowiązujących środków antydumpingowych nałożonych na produkt objęty postępowaniem są osłabiane w odniesieniu do ilości, jak i ceny. Wydaje się, że znaczne wielkości przywozu produktu objętego dochodzeniem zastąpiły przywóz produktu objętego postępowaniem. Dodatkowo istnieją wystarczające dowody na to, że to zwiększenie przywozu dokonywane jest po cenach znacznie niższych od ceny niewyrządzającej szkody, ustalonej w dochodzeniu, które doprowadziło do ustanowienia obowiązujących środków.

- Wreszcie Komisja posiada wystarczające dowody prima facie, wskazujące, iż ceny produktu objętego dochodzeniem są zaniżane w odniesieniu do wartości normalnej ustalonej poprzednio dla produktu objętego postępowaniem.

(6) Jeżeli podczas dochodzenia zidentyfikowane zostaną praktyki objęte art. 13 rozporządzenia podstawowego, inne niż przeładunek i montaż, mające na celu obejście środków antydumpingowych w Specjalnym Regionie Administracyjnym Makau, dochodzenie może objąć również te praktyki.

D. PROCEDURA

(7) W związku z powyższym Komisja stwierdza, iż istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie dochodzenia zgodnie z art. 13 rozporządzenia podstawowego oraz poddanie rejestracji przywozu produktu objętego dochodzeniem, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzącego ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau, i poddające ten przywóz rejestracji, zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego.

a) Kwestionariusze

(8) W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla dochodzenia Komisja prześle kwestionariusze do eksporterów/producentów oraz zrzeszeń eksporterów/producentów w Specjalnym Regionie Administracyjnym Makau, do importerów oraz zrzeszeń importerów we Wspólnocie, którzy współpracowali podczas dochodzenia prowadzącego do przyjęcia obowiązujących środków oraz do władz Chińskiej Republiki Ludowej i Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau. W stosownych przypadkach Komisja może zwrócić się o dostarczenie informacji również do przemysłu wspólnotowego.

(9) W każdym przypadku wszystkie zainteresowane strony powinny niezwłocznie skontaktować się z Komisją, lecz nie później niż w terminie określonym w art. 3 niniejszego rozporządzenia oraz, w razie potrzeby, zażądać kwestionariusza w terminie określonym w art. 3 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, biorąc pod uwagę fakt, że termin określony w art. 3 ust. 2 niniejszego rozporządzenia ma zastosowanie do wszystkich zainteresowanych stron.

(10) Władze Chińskiej Republiki Ludowej i Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau zostaną poinformowane o wszczęciu dochodzenia.

b) Gromadzenie informacji i przeprowadzanie przesłuchań

(11) Niniejszym wzywa się wszystkie zainteresowane strony do przedstawienia swoich opinii na piśmie oraz do dostarczenia dowodów potwierdzających. Ponadto Komisja może przesłuchać zainteresowane strony, pod warunkiem że zwrócą się one z pisemnym wnioskiem o przesłuchanie, wskazując szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane.

c) Zwolnienie przywozu z rejestracji lub środków

(12) Zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia podstawowego przywóz produktu objętego dochodzeniem może zostać zwolniony z rejestracji lub ze stosowania środków, jeżeli nie stanowi on obejścia środków.

(13) Ponieważ możliwe obchodzenie środków antydumpingowych występuje poza Wspólnotą, zwolnienia mogą zostać przyznane, zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia podstawowego, producentom niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau, którzy wykażą, że nie są powiązani z jakimkolwiek producentem podlegającym wymienionym środkom oraz że nie uczestniczą w praktykach mających na celu obejście środków antydumpingowych, jak określono w art. 13 ust. 1 i art. 13 ust. 2 rozporządzenia podstawowego. Producenci zainteresowani otrzymaniem zwolnienia powinni przedłożyć wniosek należycie poparty dowodami w terminie wskazanym w art. 3 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.

E. REJESTRACJA

(14) Zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego przywóz produktu objętego dochodzeniem powinien zostać poddany rejestracji, aby zagwarantować, w przypadku gdy w wyniku dochodzenia ustalone zostanie obchodzenie środków antydumpingowych, możliwość pobierania ceł antydumpingowych w odpowiedniej wysokości z mocą wsteczną od daty rejestracji takiego przywozu ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau.

F. TERMINY

(15) W interesie należytego zarządzania należy określić terminy, w których:

- zainteresowane strony mogą zgłosić się do Komisji, przedstawić swoje opinie na piśmie i przedłożyć odpowiedzi na kwestionariusze lub wszelkie inne informacje, które mają zostać uwzględnione podczas dochodzenia,

- producenci w Specjalnym Regionie Administracyjnym Makau mogą złożyć wniosek o zwolnienie z rejestracji przywozu lub ze stosowania środków,

- zainteresowane strony mogą złożyć pisemny wniosek o przesłuchanie przez Komisję.

(16) Należy zwrócić uwagę na fakt, że wykonywanie większości praw proceduralnych określonych w rozporządzeniu podstawowym jest uwarunkowane zgłoszeniem się przez stronę w terminie wskazanym w art. 3 niniejszego rozporządzenia.

G. BRAK WSPÓŁPRACY

(17) W przypadkach, w których jakakolwiek z zainteresowanych stron odmawia dostępu do niezbędnych informacji, nie dostarcza ich w określonych terminach albo znacznie utrudnia dochodzenie, istnieje możliwość dokonania ustaleń tymczasowych lub końcowych, potwierdzających lub zaprzeczających, na podstawie dostępnych faktów, zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego.

(18) W przypadku ustalenia, że jakakolwiek z zainteresowanych stron dostarczyła nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, informacje te nie są brane pod uwagę, a ustalenia mogą być dokonywane na podstawie dostępnych faktów. Jeżeli zainteresowana strona nie współpracuje lub współpracuje jedynie częściowo i z tego względu ustalenia opierają się na dostępnych faktach zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego, wynik dla wymienionej strony może być mniej korzystny niż w przypadku, gdyby strona ta współpracowała.

H. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

(19) Wszelkie dane osobowe zgromadzone podczas niniejszego dochodzenia będą traktowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych(4),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Niniejszym wszczyna się dochodzenie na mocy art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96 w celu stwierdzenia, czy przywóz do Wspólnoty obuwia ze skórzanymi cholewkami lub ze sztucznej skóry, określonego w art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1472/2006, wysyłanego ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzące ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau, stanowi obejście środków nałożonych na mocy tego drugiego rozporządzenia. Kody TARIC, którymi objęty jest przywóz ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau, wymienione są w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejszym nakazuje się organom celnym, na mocy art. 13 ust. 3 oraz art. 14 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 384/96, podjęcie właściwych kroków w celu rejestracji przywozu do Wspólnoty określonego w art. 1 niniejszego rozporządzenia.

Rejestracja wygasa po upływie dziewięciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Komisja może w drodze rozporządzenia nakazać organom celnym zaprzestania rejestrowania przywozu do Wspólnoty produktów wytwarzanych przez producentów, którzy złożyli wniosek o zwolnienie z wymogu rejestracji i co do których ustalono, że nie obchodzą ceł antydumpingowych.

Artykuł  3
1. Wnioski o kwestionariusze powinny być składane do Komisji w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2. Zainteresowane strony, jeżeli ich uwagi mają być uwzględnione podczas dochodzenia, muszą zgłosić się do Komisji, przedstawić swoje opinie na piśmie i przedłożyć odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu lub przedstawić wszystkie inne informacje w terminie 40 dni od daty opublikowania niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej.
3. Producenci w Specjalnym Regionie Administracyjnym Makau, którzy są zainteresowani zwolnieniem z rejestracji przywozu lub stosowania środków, powinni przedłożyć wniosek należycie poparty dowodami w tym samym terminie 40 dni.
4. Zainteresowane strony mogą składać wnioski o przesłuchanie przez Komisję w tym samym terminie 40 dni.
5. Wszelkie informacje dotyczące sprawy, wnioski dotyczące przesłuchania lub kwestionariusza, jak również wszelkie wnioski o zwolnienie przywozu z podlegania rejestracji lub środkom, muszą był złożone w formie pisemnej (nie w formie elektronicznej, chyba, że ustalono inaczej); należy w nich wskazać nazwę, adres, e-mail, numery telefonu i faksu zainteresowanej strony. Wszystkie zgłoszenia pisemne, łącznie z informacjami wymaganymi w niniejszym rozporządzeniu, odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu i korespondencja dostarczone przez zainteresowane strony na zasadzie poufności należy oznakować "Limited"(5) oraz, zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, dołączyć do nich wersję bez klauzuli poufności, oznakowaną "Do wglądu zainteresowanych stron".

Adres Komisji do celów korespondencji:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: J-79 4/22

B-1049 Bruksela

Faks: (+32 2) 295 65 05.

Artykuł  4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 września 2007 r.

W imieniu Komisji
Peter MANDELSON
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17).

(2) Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1719/2005 z dnia 27 października 2005 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 286 z 28.10.2005, str. 1). Zakres produktów jest określany przez połączenie opisu produktu w art. 1 ust. 1 z opisem produktu odpowiadającym kodom CN.

(3) Dz.U. L 275 z 6.10.2006, str. 1.

(4) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.

(5) Oznacza to, że dokument służy wyłącznie do użytku wewnętrznego. Jest on chroniony zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43). Jest to dokument poufny zgodnie z art. 19 rozporządzenia podstawowego i art. 6 Porozumienia WTO o stosowaniu artykułu VI GATT 1994 (Porozumienie antydumpingowe).

ZAŁĄCZNIK

Kody TARIC zdefiniowane w art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1472/2006 dla obuwia ze skórzanymi cholewkami lub ze sztucznej skóry wysyłanego ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzące ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau

Kod CNKod TARIC

Wysyłane ze Specjalnego Regionu

Administracyjnego Makau

6403 20 0020
6403 51 0515
6403 51 0595
6403 59 0515
6403 59 0595
6403 91 0515
6403 91 0595
6403 99 0515
6403 99 0595
6403 51 1191
6403 51 1591
6403 51 1991
6403 51 9191
6403 51 9591
6403 51 9991
6403 59 1191
6403 59 3191
6403 59 3591
6403 59 3991
6403 59 9191
6403 59 9591
6403 59 9991
6403 91 1195
6403 91 1395
6403 91 1695
6403 91 1895
6403 91 9195
6403 91 9395
6403 91 9695
6403 91 9895
6403 99 1191
6403 99 3191
6403 99 3391
6403 99 3691
6403 99 3891
6403 99 9195
6403 99 9325
6403 99 9395
6403 99 9625
6403 99 9695
6403 99 9825
6403 99 9895
6405 10 0081
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.