Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2012.78.19

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 czerwca 2012 r.

DECYZJA WYKONAWCZA RADY
z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie wstrzymania zobowiązań z Funduszu Spójności dla Węgier ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2013 r. *

(2012/156/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 17 marca 2012 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/94(1), w szczególności jego art. 4,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W art. 174 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) wzywa się Unię do rozwijania i prowadzenia działań służących wzmocnieniu jej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w celu wspierania harmonijnego rozwoju całej Unii.

(2) Zgodnie z art. 175 TFUE państwa członkowskie mają prowadzić swoje polityki gospodarcze i koordynować je w taki sposób, aby osiągnąć cele określone w art. 174 TFUE. Przy formułowaniu i urzeczywistnianiu polityk i działań Unii oraz przy urzeczywistnianiu rynku wewnętrznego również należy brać pod uwagę cele określone w art. 174 TFUE i przyczyniać się do ich realizacji.

(3) W art. 121 ust. 3 TFUE wzywa się Radę do nadzorowania rozwoju sytuacji gospodarczej w każdym z państw członkowskich i w Unii w celu zapewnienia ściślejszej koordynacji polityk gospodarczych i trwałej konwergencji dokonań gospodarczych państw członkowskich oraz zapewnienia zgodności polityk gospodarczych z ogólnymi kierunkami polityk gospodarczych państw członkowskich i Unii.

(4) Zgodnie z art. 126 TFUE państwa członkowskie mają unikać nadmiernego deficytu budżetowego.

(5) Zgodnie z art. 177 TFUE Parlament Europejski i Rada mają określić zadania, cele priorytetowe oraz organizację Funduszu Spójności, który wspiera finansowo projekty w dziedzinach środowiska i sieci transeuropejskich w zakresie infrastruktury transportowej.

(6) W Protokole (nr 28) w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, załączonym do Traktatu o Unii Europejskiej i do TFUE, państwa członkowskie postanowiły, że Fundusz Spójności zapewni wkłady finansowe Unii do projektów z zakresu środowiska i sieci trans-europejskich w państwach członkowskich, których produkt narodowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90 % średniej Unii i które mają program prowadzący do spełnienia warunków konwergencji gospodarczej, ustanowionych w art. 126 TFUE.

(7) W art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1084/2006 określono warunki mające zastosowanie do pomocy z Funduszu Spójności; w myśl tego artykułu pomoc finansowa z Funduszu Spójności jest uzależniona od unikania nadmiernego deficytu budżetowego, jak określono w art. 126 TFUE(2). Zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1084/2006 Rada może podjąć na wniosek Komisji decyzję o wstrzymaniu całości albo części zobowiązań z Funduszu Spójności wobec państwa członkowskiego beneficjenta, jeżeli: (i) Rada podjęła, zgodnie z art. 126 ust. 6 TFUE(3), decyzję o istnieniu nadmiernego deficytu budżetowego w danym państwie członkowskim; oraz (ii) Rada stwierdziła, zgodnie z art. 126 ust. 8 TFUE(4), że dane państwo członkowskie nie podjęło skutecznego działania w odpowiedzi na zalecenie Rady wydane na podstawie art. 126 ust. 7 TFUE(5) dotyczące skorygowania nadmiernego deficytu budżetowego w wyznaczonym terminie. Takie wstrzymanie zobowiązań powinno stać się skuteczne od dnia 1 stycznia roku następującego po podjęciu decyzji o wstrzymaniu.

(8) W dniu 5 lipca 2004 r., w decyzji 2004/918/WE(6), Rada podjęła zgodnie z art. 104 ust. 6 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) decyzję, że na Węgrzech istnieje nadmierny deficyt. Rada przyjęła w dniu 5 lipca 2004 r. pierwsze zalecenie, w dniu 8 marca 2005 r. drugie zalecenie oraz w dniu 10 października 2006 r. trzecie zalecenie zgodnie z art. 104 ust. 7 TWE. W dniu 7 lipca 2009 r. Rada przyjęła czwarte zalecenie dla Węgier zgodnie z art. 104 ust. 7 TWE (zwane dalej "zaleceniem Rady z dnia 7 lipca 2009 r.") mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego najpóźniej do roku 2011. Władzom Węgier zalecono w szczególności (i) ograniczenie dalszego pogarszania sytuacji budżetowej w 2009 r. poprzez zapewnienie rygorystycznego wdrożenia przyjętych i zapowiedzianych działań naprawczych w celu osiągnięcia docelowego poziomu deficytu w wysokości 3,9 % PKB; (ii) począwszy od 2010 r., rygorystyczne wdrażanie koniecznych działań na rzecz konsolidacji budżetowej w celu zapewnienia ciągłego zmniejszania deficytu strukturalnego i ponownego spadku deficytu nominalnego, wraz z położeniem większego nacisku na działania strukturalne celem zagwarantowania trwałej poprawy stanu finansów publicznych; (iii) sprecyzowanie i przyjęcie w odpowiednim terminie działań na rzecz konsolidacji budżetowej koniecznych do osiągnięcia korekty nadmiernego deficytu do 2011 r.; (iv) zapewnienie konsolidacji fiskalnej w łącznej wysokości 0,5 % PKB w latach 2010 i 2011; oraz (v) zapewnienie stałej tendencji spadkowej długu brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych.

(9) W dniu 24 stycznia 2012 r. Rada przyjęła zgodnie z art. 126 ust. 8 TFUE decyzję 2012/139/UE(7) stwierdzającą, że Węgry nie podjęły skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 7 lipca 2009 r. W decyzji stwierdzono, że nawet jeżeli do 2011 r. Węgry formalnie nie przekroczyły wartości referencyjnej wynoszącej 3 % PKB, nie było to wynikiem trwałej korekty strukturalnej. Nadwyżka budżetowa w 2011 r. była wynikiem wysokich wpływów jednorazowych przekraczających 10 % PKB i towarzyszyło jej pogorszenie salda strukturalnego wynoszące ogółem w latach 2010 i 2011 2,75% PKB, podczas gdy zalecany poziom łącznej korekty budżetowej wynosił 0,5 % PKB. Ponadto, jakkolwiek władze zamierzają wdrożyć w 2012 r. istotne środki strukturalne ograniczające deficyt strukturalny do poziomu 2,6 % PKB, to ponownie wartość referencyjna wynosząca 3 % PKB nie zostałaby przekroczona jedynie dzięki środkom jednorazowym w wysokości bliskiej 1 % PKB. Przewidywano wreszcie, że w 2013 r. wysokość deficytu (na poziomie 3,25 % PKB) ponownie przekroczy określoną w TFUE wartość referencyjną nawet po uwzględnieniu dodatkowych działań, które zostały zapowiedziane już po przedstawieniu przez służby Komisji jesiennej prognozy z 2011 r. Wyższy deficyt w 2013 r. wynikałby przede wszystkim z faktu, że tymczasowe wpływy o charakterze jednorazowym byłyby stopniowo wycofywane zgodnie z planem, natomiast nie wszystkie zaplanowane reformy strukturalne zostały w dostatecznym stopniu sprecyzowane. Ogólnie rzecz biorąc, Rada stwierdziła, że działania podjęte przez władze Węgier w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 7 lipca 2009 r. przyjęte zgodnie z art. 126 ust. 7 TFUE były niewystarczające.

(10) W przypadku Węgier zostały zatem spełnione dwa warunki określone w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1084/2006. Rada, na wniosek Komisji, może w związku z tym wstrzymać całość albo część zobowiązań z Funduszu Spójności ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2013 r. W decyzji w sprawie kwoty zobowiązań, które mają zostać wstrzymane, należy zapewnić skuteczność i proporcjonalność wstrzymania, biorąc jednocześnie pod uwagę obecną ogólną sytuację gospodarczą w Unii Europejskiej i względne znaczenie Funduszu Spójności dla gospodarki danego państwa członkowskiego. Należy zatem w przypadku pierwszego zastosowania art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1084/2006 do danego państwa członkowskiego ustalić kwotę na poziomie 50 % przydziału funduszy spójności na 2013 r., nie przekraczając maksymalnego poziomu 0,5 % nominalnego PKB danego państwa członkowskiego, prognozowanego przez służby Komisji.

(11) Ponieważ wstrzymanie dotyczy wyłącznie zobowiązań, realizacja projektów w dziedzinie transportu i ochrony środowiska lub zobowiązań, które już zostały podjęte w momencie wstrzymania, nie będzie zagrożona, o ile niezwłocznie wdrożone zostaną niezbędne działania naprawcze. Dzięki temu, że wstrzymanie zobowiązań będzie skuteczne od następnego roku, realizacja projektów będących w toku nie będzie zagrożona przez dłuższy okres, co da władzom niezbędny czas na przyjęcie środków, które pozwoliłyby przywrócić warunki makroekonomiczne i fiskalne sprzyjające trwałemu wzrostowi i zatrudnieniu.

(12) Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1084/2006, jeżeli do dnia 22 czerwca 2012 r. lub w późniejszym terminie Rada stwierdzi, że Węgry podjęły konieczne działanie korekcyjne, podejmie niezwłocznie decyzję o zniesieniu wstrzymania przedmiotowych zobowiązań,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Wstrzymuje się zobowiązania z Funduszu Spójności dla Węgier w kwocie 495.184.000 EUR (w cenach bieżących) ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2013 r.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej notyfikacji.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Węgier.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 marca 2012 r.

W imieniu Rady

M. VESTAGER

Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 79.

(2) Artykuł zastępujący art. 104 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE), o którym mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1084/2006.

(3) Artykuł zastępujący art. 104 ust. 6 TWE, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1084/2006.

(4) Artykuł zastępujący art. 104 ust. 8 TWE, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1084/2006.

(5) Artykuł zastępujący art. 104 ust. 7 TWE, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1084/2006.

(6) Dz.U. L 389 z 30.12.2004, s. 27.

(7) Dz.U. L 66 z 6.3.2012, s. 6.

* Częściowe wstrzymanie zobowiązań z Funduszu Spójności ustanowione niniejszą decyzją zostaje zniesione na podstawie art. 1 decyzji nr 2012/323/UE z dnia 22 czerwca 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.165.46) z dniem notyfikacji.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.