Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.292.4

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 września 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1599/2004
z dnia 10 września 2004 r.
w sprawie wstrzymania połowów dobijakowatych przez statki pływające pod banderą Państwa Członkowskiego, z wyjątkiem Danii i Zjednoczonego Królestwa

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 21 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2287/2003 (2) z dnia 19 grudnia 2003 r. ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2004 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty, oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach podlegających ograniczeniom połowowym, przewiduje kwoty na połowy dobijakowatych na rok 2004.

(2) W celu zapewnienia przestrzegania przepisów dotyczących ograniczeń ilościowych połowów niektórych gatunków objętych kwotami, niezbędne jest określenie przez Komisję daty wykorzystania przez statki pływające pod banderą Państwa Członkowskiego dostępnej dla Państw Członkowskich kwoty.

(3) Według informacji przekazanych Komisji, połowy dobijakowatych w wodach strefy ICES IIa, Skagerrak, Kattegat, Morze Północne (wody WE), dokonane przez statki pływające pod banderą Państwa Członkowskiego lub zarejestrowane w Państwie Członkowskim, z wyjątkiem Danii i Zjednoczonego Królestwa, osiągnęły kwotę dostępną w 2004 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Statki pływające pod banderą Państwa Członkowskiego lub statki zarejestrowane w Państwie Członkowskim, z wyjątkiem Danii i Zjednoczonego Królestwa, wykorzystały kwotę na połowy dobijakowatych w wodach strefy ICES IIa, Skagerrak, Kattegat, Morze Północne (wody WE) dostępną dla Państw Członkowskich w 2004 r.

Połowy dobijakowatych w wodach strefy ICES IIa, Skagerrak, Kattegat, Morze Północne (wody WE), dokonywane przez statki pod banderą Państwa Członkowskiego lub zarejestrowane w Państwie Członkowskim, z wyjątkiem Danii i Zjednoczonego Królestwa, są zakazane, podobnie jak przechowywanie na pokładzie, przeładunek i wyładunek tego gatunku złowionego po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 września 2004 r.

W imieniu Komisji
Jörgen HOLMQUIST
Dyrektor Generalny ds. Rybołówstwa

_________

(1) Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1954/2003 (Dz.U. L 289 z 7.11.2003, s. 1).

(2) Dz.U. L 344 z 31.12.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 867/2004 (Dz.U. L 161 z 30.4.2004, s. 144).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.