Wspólny katalog odmian roślin warzywnych - 4. suplement do 34. pełnego wydania. - OpenLEX

Wspólny katalog odmian roślin warzywnych - 4. suplement do 34. pełnego wydania.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.226.1

Akt nieoceniany
Wersja od: 22 czerwca 2016 r.

WSPÓLNY KATALOG ODMIAN ROŚLIN WARZYWNYCH
4. suplement do 34. pełnego wydania

(2016/C 226/01)

(Dz.U.UE C z dnia 22 czerwca 2016 r.)

LEGENDA

1.
Aby uwzględnić informacje przekazane Komisji przez państwa członkowskie, w niniejszym 4. suplemencie do 34. pełnego wydania wspólnego katalogu odmian roślin warzywnych ( 1 ) wprowadzono niezbędne poprawki.
2.
Informacje w niniejszym suplemencie przedstawione są według takiego samego podziału jak informacje zawarte w 34. pełnym wydaniu katalogu. W związku z tym można odwoływać się do legendy tego wydania.
3.
Niniejszy suplement obejmuje okres do dnia 30 kwietnia 2016 r.
4.
Poprawki do 34. pełnego wydania katalogu przedstawione są w kolumnie nr 4 w następujący sposób:
-
"(add.)" oznacza nową pozycję wprowadzaną do wspólnego katalogu;
-
"(mod.)" oznacza modyfikację istniejącej pozycji. Oznaczenia tej pozycji zawarte w niniejszym suplemencie zastępują oznaczenia zawarte w 34. pełnym wydaniu;
-
"(del.)" oznacza, iż wskazana pozycja oraz wszystkie odnoszące się do niej oznaczenia zostają usunięte ze wspólnego katalogu.
5.
Niniejszy suplement dotyczy zgłoszonych odmian, do których mają zastosowanie przepisy art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/55/WE ( 2 ).
6.
Jeśli kod podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie odmian nie pojawia się w 34. pełnym wydaniu, informacje dotyczące jego nazwy oraz adresu można uzyskać od wskazanej w wykazie instytucji danego państwa członkowskiego lub państwa EFTA.

grafika

1 Dz.U. C 395 z 27.11.2015, s. 1.
2 Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.