Wspólny katalog odmian gatunków roślin warzywnych - 5. suplement do 23. pełnego wydania. - OpenLEX

Wspólny katalog odmian gatunków roślin warzywnych - 5. suplement do 23. pełnego wydania.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.247A.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 października 2005 r.

WSPÓLNY KATALOG ODMIAN GATUNKÓW ROŚLIN WARZYWNYCH

5. suplement do 23. pełnego wydania

(2005/C 247 A/01)

(Dz.U.UE C z dnia 6 października 2005 r.)

LEGENDA

1. Niniejszy 5. suplement do 23. pełnego wydania wspólnego katalogu odmian gatunków roślin warzywnych(1) wprowadza zmiany, które wynikły z konieczności uwzględnienia otrzymanych przez Komisję informacji z Państw Członkowskich.

2. Niniejszy suplement utrzymuje podziały przyjęte w 23. pełnym wydaniu. Można odnosić się do legendy tego wydania.

3. Niniejszy suplement obejmuje okres do 30 czerwca 2005. r.

4. Zmiany w porównaniu z 23. pełnym wydaniem są zaznaczone w kolumnie 4 w następujący sposób:

– "(add.)": oznacza nową pozycję wprowadzoną do wspólnego katalogu,

– "(mod.)": oznacza zmianę istniejącej pozycji. Wskazówki odnoszące się do tej pozycji w niniejszym suplemencie zastępują wskazówki obecne w 23. pełnym wydaniu,

– "(del.)": oznacza, że wskazana pozycja wraz ze wskazówkami odnoszącymi się do niej została skreślona ze wspólnego katalogu.

5. Niniejszy suplement dotyczy notyfikowanych odmian, wobec których zastosowano przepisy art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/55/WE(2).

6. W przypadku gdy numer podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie odmiany nie pojawia się w 23. pełnym wydaniu, jego nazwę i adres można otrzymać z instytucji wskazanej w wykazie dla odpowiedniego Państwa Członkowskiego lub państwa EFTA.

______

(1) Dz.U. C 260 A z 22.10.2004, str. 1. Katalog ze zmianami wprowadzonymi 4. suplementem (Dz.U. C 158 A z 29.6.2005, str. 1).

(2) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 33. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/117/WE (Dz.U. L 14 z 18.1.2005, str. 18).

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.