Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.113.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 marca 2019 r.

WSPÓLNY KATALOG ODMIAN GATUNKÓW ROŚLIN ROLNICZYCH
trzeci suplement do 37. pełnego wydania

(2019/C 113/01)

(Dz.U.UE C z dnia 25 marca 2019 r.)

Spis treści

Legenda

Lista gatunków roślin rolniczych

I. Buraki

1. Beta vulgaris L. Burak cukrowy

2. Beta vulgaris L. Burak pastewny

II. Rośliny pastewne

3. Agrostis canina L. Mietlica psia

12. Dactylis glomerata L. Kupkówka pospolita

13. Festuca arundinacea Schreber Kostrzewa trzcinowa

14. Festuca filiformis Pourr. Kostrzewa nitkowata

16. Festuca pratensis Huds. Kostrzewa łąkowa

17. Festuca rubra L. Kostrzewa czerwona

18. Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Kostrzewa szczeciniasta

20. Lolium multiflorum Lam. Życica wielokwiatowa (rajgras włoski i rajgras holenderski)

20.1 Ssp. alternativum

20.2 Ssp. non alternativum

21. Lolium perenne L. Życica trwała (rajgras angielski)

22. Lolium x hybridum Hausskn. Życica mieszańcowa (rajgras oldenburski)

25. Phleum pratense L. Tymotka łąkowa

29. Poa pratensis L. Wiechlina łąkowa

34. Hedysarum coronarium L. Siekiernica włoska

37. Lupinus albus L. Łubin biały

38. Lupinus angustifolius L. Łubin wąskolistny

44. Medicago murex Willd. lucerna ostrostrąkowa

47. Medicago sativa L. Lucerna siewna

54. Pisum sativum L. (partim) Groch siewny

55. Trifolium alexandrinum L. Koniczyna egipska (koniczyna aleksandryjska)

58. Trifolium hirtum All. koniczyna kosmata

63. Trifolium pratense L. Koniczyna łąkowa (koniczyna czerwona)

64. Trifolium repens L. Koniczyna biała

70. Vicia benghalensis L. Wyka bengalska

71. Vicia faba L. (partim) Bobik

73. Vicia sativa L. Wyka siewna

74. Vicia villosa Roth. Wyka kosmata

76. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. Kapusta pastewna

III. Rośliny oleiste i włókniste

82. Brassica juncea (L.) Czern. Gorczyca sarepska

83. Brassica napus L. (partim) Rzepak

85. Cannabis sativa L. Konopie

88. Gossypium spp. Bawełna

89. Helianthus annuus L. Słonecznik

90. Linum usitatissimum L. Len zwyczajny

93. Glycine max (L.) Merr. Soja

IV. Rośliny zbożowe

94. Avena nuda L. Owies nagi / Owies nagoziarnisty

95. Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) Owies zwyczajny i owies bizantyjski

97. Hordeum vulgare L. Jęczmień

97.1 Jęczmień - dwurzędowy

97.2 Jęczmień - sześciorzędowy

98. Oryza sativa L. Ryż

100. Secale cereale L. Żyto

101. Sorghum bicolor (L.) Moench Sorgo zwyczajne

104. ×Triticosecale Wittm. ex A. Camus Mieszańce powstałe ze skrzyżowania gatunku rodzaju Triticum z gatunkiem rodzaju Secale

105. Triticum aestivum L. Pszenica zwyczajna

106. Triticum durum Desf. Pszenica twarda

108. Zea mays L. (partim) Kukurydza

V. Ziemniaki

109. Solanum tuberosum L. Ziemniak

LEGENDA

1. Aby uwzględnić informacje przekazane Komisji przez państwa członkowskie, w niniejszym trzecim suplemencie do 37. pełnego wydania wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych 1  wprowadzono niezbędne poprawki.
2. Informacje w niniejszym suplemencie przedstawione są według takiego samego podziału jak informacje zawarte w 37. pełnym wydaniu katalogu. W związku z tym można odwoływać się do legendy tego wydania.
3. Niniejszy suplement obejmuje okres do dnia 15 lutego 2019 r.
4. Poprawki do 37. pełnego wydania katalogu przedstawione są w kolumnie nr 4 w następujący sposób:
- "(add.)" oznacza nową pozycję wprowadzaną do wspólnego katalogu,
- "(mod.)" oznacza modyfikację istniejącej pozycji. Oznaczenia tej pozycji zawarte w niniejszym suplemencie zastępują oznaczenia zawarte w 37. pełnym wydaniu;
- "(del.)" oznacza, że wskazana pozycja oraz wszystkie odnoszące się do niej oznaczenia zostają usunięte ze wspólnego katalogu.
5. Niniejszy suplement dotyczy zgłoszonych odmian, do których mają zastosowanie przepisy art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/53/WE 2 .
6. Jeśli kod podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie odmian nie pojawia się w 37. pełnym wydaniu, informacje dotyczące jego nazwy oraz adresu można uzyskać od wskazanej w wykazie instytucji danego państwa członkowskiego lub kraju EFTA.

grafika

1 Dz.U. C 13 z 11.1.2019, s. 1.
2 Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.