Wspólny katalog odmian gatunków roślin rolniczych - Suplement 2021/1.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.4.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 stycznia 2021 r.

WSPÓLNY KATALOG ODMIAN GATUNKÓW ROŚLIN ROLNICZYCH
Suplement 2021/1
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2021/C 4/01)

(Dz.U.UE C z dnia 6 stycznia 2021 r.)

SPIS TREŚCI

Legenda

Lista gatunków roślin rolniczych

I. Buraki

1. Beta vulgaris L. Burak cukrowy

2. Beta vulgaris L. Burak pastewny

II. Rośliny pastewne

5. Agrostis stolonifera L. Mietlica rozłogowa

6. Agrostis capillaris L. Mietlica pospolita

12. Dactylis glomerata L. Kupkówka pospolita

13. Festuca arundinacea Schreber Kostrzewa trzcinowa

15. Festuca ovina L. Kostrzewa owcza

17. Festuca rubra L. Kostrzewa czerwona

19. *Festulolium Asch. et Graebn. Mieszańce powstałe ze skrzyżowania gatunku rodzaju Festuca z gatunkiem rodzaju Lolium

20. Lolium multiflorum Lam. Życica wielokwiatowa (rajgras włoski i rajgras holenderski)

20.1. Ssp. alternativum

20.2. Ssp. non alternativum

21. Lolium perenne L. Życica trwała (rajgras angielski)

22. Lolium x hybridum Hausskn. Życica mieszańcowa (rajgras oldenburski)

25. Phleum pratense L. Tymotka łąkowa

29. Poa pratensis L. Wiechlina łąkowa

36. Lotus corniculatus L. Komonica zwyczajna

37. Lupinus albus L. Łubin biały

54. Pisum sativum L. (partim) Groch siewny

63. Trifolium pratense L. Koniczyna łąkowa (koniczyna czerwona)

64. Trifolium repens L. Koniczyna biała

71. Vicia faba L. (partim) Bobik

73. Vicia sativa L. Wyka siewna

75. Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Brukiew pastewna

76. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L.

Kapusta pastewna

79. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Rzodkiew oleista

III. Rośliny oleiste i włókniste

81. Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Rzepik

82. Brassica juncea (L.) Czern. Gorczyca sarepska

83. Brassica napus L. (partim) Rzepak

84. Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch Gorczyca czarna

89. Helianthus annuus L. Słonecznik

90. Linum usitatissimum L. Len zwyczajny

92. Sinapis alba L. Gorczyca biała

93. Glycine max (L.) Merr. Soja

IV. Rośliny zbożowe

94. Avena nuda L. Owies nagi / Owies nagoziarnisty

95. Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) Owies zwyczajny i owies bizantyjski

97. Hordeum vulgare L. Jęczmień

97.1. Jęczmień - dwurzędowy

97.2. Jęczmień - sześciorzędowy

100. Secale cereale L. Żyto

101. Sorghum bicolor (L.) Moench Sorgo zwyczajne

104. xTriticosecale Wittm. ex A. Camus Mieszańce powstałe ze skrzyżowania gatunku rodzaju Triticum z gatunkiem rodzaju Secale

105. Triticum aestivum L. Pszenica zwyczajna

108. Zea mays L. (partim) Kukurydza

V. Ziemniaki

109. Solanum tuberosum L. Ziemniak

LEGENDA

1. W niniejszym suplemencie do skonsolidowanej wersji z 2020 r. wspólnego katalogu odmian roślin rolniczych 1  wprowadzono niezbędne poprawki, aby uwzględnić wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej.

2. W niniejszym suplemencie usuwa się ze wspólnego katalogu wszystkie odmiany, które zostały oficjalnie przyjęte lub zachowane w Zjednoczonym Królestwie zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 2002/53/WE 2 .

3. Informacje w niniejszym suplemencie przedstawione są według takiego samego podziału jak informacje zawarte w wersji skonsolidowanej z 2020 r. W związku z tym można odwoływać się do legendy tego wydania.

4. Poprawki do wersji skonsolidowanej z 2020 r. przedstawione są w kolumnie nr 4 w następujący sposób:

- (mod.): oznacza modyfikację istniejącej pozycji. Oznaczenia tej pozycji zawarte w niniejszym suplemencie zastępują oznaczenia zawarte w wersji skonsolidowanej z 2020 r.;

- (del.): oznacza, iż wskazana pozycja oraz wszystkie odnoszące się do niej oznaczenia zostają usunięte ze wspólnego katalogu.

5. Niniejszy suplement dotyczy zgłoszonych odmian, do których mają zastosowanie przepisy art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/53/WE.

6. Jeżeli kod podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie odmian nie pojawia się w wersji skonsolidowanej z 2020 r., informacje dotyczące jego nazwy oraz adresu można uzyskać od wskazanej w wykazie instytucji danego państwa członkowskiego lub państwa EFTA.

grafika

1 Wersja skonsolidowana z dnia 1 grudnia 2020 r.: https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en
2 Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.