Wspólnotowy katalog odmian roślin rolniczych - 4. suplement do 29. pełnego wydania.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.148A.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 maja 2011 r.

WSPÓLNOTOWY KATALOG ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH

4. suplement do 29. pełnego wydania

(2011/C 148 A/01)

(Dz.U.UE C z dnia 19 maja 2011 r.)

LEGENDA

1. W niniejszym, 4. suplemencie do 29. pełnego wydania Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych(1) wprowadzono poprawki, aby uwzględnić informacje przekazane Komisji przez państwa członkowskie.

2. Informacje w niniejszym suplemencie przedstawione są według takiego samego podziału jak te zawarte w 29. pełnym wydaniu katalogu. W związku z tym można odwoływać się do legendy tego wydania.

3. Niniejszy suplement obejmuje okres do dnia 28 lutego 2011 r.

4. Poprawki do 29. pełnego wydania katalogu przedstawione są w kolumnie 4 w następujący sposób:

– (add.): oznacza nową pozycję wprowadzaną do wspólnego katalogu,

– (mod.): oznacza modyfikację istniejącej pozycji. Oznaczenia tej pozycji zawarte w niniejszym suplemencie zastępują oznaczenia zawarte w 29. pełnym wydaniu,

– (del.): oznacza, iż wskazana pozycja oraz wszystkie odnoszące się do niej oznaczenia zostają usunięte ze wspólnego katalogu.

5. Niniejszy suplement dotyczy zgłoszonych odmian, do których mają zastosowanie przepisy art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/53/WE(2).

6. Jeśli kod podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie odmian nie pojawia się w 29. pełnym wydaniu, informacje dotyczące jego nazwy oraz adresu można uzyskać od wskazanej w wykazie instytucji danego państwa członkowskiego lub kraju EFTA.

grafika

______

(1) Dz.U. C 337 A z 14.12.2010, s. 1.

(2) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.