Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.170.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 maja 2017 r.

WSPÓLNE ZGROMADZENIE PARLAMENTARNE UMOWY O PARTNERSTWIE ZAWARTEJ POMIĘDZY CZŁONKAMI GRUPY PAŃSTW AFRYKI, KARAIBÓW I PACYFIKU (AKP), Z JEDNEJ STRONY, A UNIĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z DRUGIEJ STRONY
PROTOKÓŁ POSIEDZENIA Z PONIEDZIAŁKU 19 GRUDNIA 2016 R.

(2017/C 170/01)

(Dz.U.UE C z dnia 30 maja 2017 r.)

Spis treści

Oficjalne posiedzenie inauguracyjne

Posiedzenie Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego

Skład Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego

1. Przyjęcie porządku dziennego (AP102.053)

2. Zatwierdzenie protokołów ostatnich posiedzeń 31. sesji Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego (Dz.U. C 451 z 2.12.2016)

3. Komunikaty współprzewodniczących wraz z decyzjami podjętymi podczas posiedzenia Prezydium w dniu 18 grudnia 2016 r.

4. Wystąpienie Nevena Mimicy, komisarza ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju

5. Debata z udziałem Nevena Mimicy, komisarza ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju - zgłoszenia z sali

6. Tura pytań do Komisji

7. Działania podjęte przez Komisję w związku z rezolucjami przyjętymi na 31. sesji Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego

8. Wyzwania dla rolnictwa rodzinnego i produkcji rolnej na małą skalę w państwach AKP

9. Sprawozdanie partnerów gospodarczych i społecznych

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA Z PONIEDZIAŁKU 19 GRUDNIA 2016 R.

(Posiedzenie zostało otwarte o godz. 11.05)

Oficjalne posiedzenie inauguracyjne

Głos na forum Zgromadzenia zabrali:

Justin Bedan Njoka Muturi, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Kenii, Netty Baldeh, współprzewodniczący Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego, Louis Michel, współprzewodniczący Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego, oraz Uhuru Muigai Kenyatta, prezydent Kenii.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.30 i wznowione o godz. 15.05)

OBRADOM PRZEWODNICZYŁ:

Netty BALDEH Współprzewodniczący

Posiedzenie Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego

Współprzewodniczący powitał wszystkich uczestników.

Skład Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego

Współprzewodniczący ogłosił, że lista członków Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego, przekazana przez władze państw AKP i Parlament Europejski, zostanie załączona do protokołu.

1. Przyjęcie porządku dziennego (AP102.053)

Głos zabrali: Michael Gahler, współprzewodniczący Netty Baldeh i Cecilia Ogwal (Uganda).

Porządek dzienny przyjęto w formie przedstawionej w niniejszym protokole.

Decyzja: W celu ułatwienia członkom wyjazdu poczynione zostaną starania, aby głosowania w środę 21 grudnia przeprowadzić możliwie najwcześniej po południu.

2. Zatwierdzenie protokołów ostatnich posiedzeń 31. sesji Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego (Dz.U. C 451 z 2.12.2016)

Protokoły zostały zatwierdzone.

3. Komunikaty współprzewodniczących wraz z decyzjami podjętymi podczas posiedzenia Prezydium w dniu 18 grudnia 2016 r.

Współprzewodniczący przedstawił wyniki posiedzenia Prezydium z dnia 18 grudnia 2016 r. Podjęto następujące decyzje:

a) Stałe komisje sporządzą następujące sprawozdania:

Komisja Spraw Politycznych

- Wyzwania w zakresie współzależności rozwoju i bezpieczeństwa w ramach polityki UE i państw AKP

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Handlu

- Niebieska gospodarka: Możliwości i wyzwania dla państw AKP

Komisja Spraw Społecznych i Środowiska

- Poprawa dostępu do systemów podstawowej opieki zdrowotnej, w szczególności do leków przeciw chorobom zakaźnym.
b) Potwierdzono, że 33. sesja Zgromadzenia odbędzie się w dniach 19-21 czerwca 2017 r. w St. Julian (Malta).
c) 34. sesja Zgromadzenia odbędzie się na Karaibach w dniach 18-20 grudnia 2017 r.
d) 13. posiedzenie regionalne odbędzie się w Freetown (Sierra Leone) w dniach 22-24 lutego 2017 r.
e) 14. posiedzenie regionalne odbędzie się w regionie Pacyfiku w dniach 19-21 lipca 2017 r.
f) Zorganizowana zostanie misja informacyjna do Mali oraz, w miarę możliwości, misje informacyjne do Zimbabwe i Mauretanii.
g) Zgromadzenie wyda oświadczenie w sprawie parlamentarnego wymiaru stosunków AKP-UE po wygaśnięciu umowy z Kotonu.
4. Wystąpienie Nevena Mimicy, komisarza ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju

Neven Mimica, komisarz ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju, w swojej wypowiedzi skupił się na przyszłości partnerstwa pomiędzy Unią Europejską a krajami AKP po 2020 r. oraz na przeglądzie Konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju. Preferowanym scenariuszem zaproponowanym przez Komisję w ostatnim komunikacie jest umowa ramowa AKP-UE, w której określono by wspólne cele i wartości, uzupełniona o specjalnie dostosowane partnerstwa regionalne z Afryką, Karaibami i Pacyfikiem, umożliwiające lepsze uwzględnienie specyfiki każdego regionu. Zwracając uwagę na wyjątkowy charakter umowy, komisarz podkreślił potrzebę dostosowania jej do nowego globalnego otoczenia oraz do pojawiających się nowych wspólnych wyzwań, takich jak zmiana klimatu i migracja. Ponieważ negocjacje pomiędzy UE a AKP rozpoczną się w 2018 r., komisarz Mimica wezwał Zgromadzenie i parlamenty krajów AKP do zastanowienia się nad przyszłymi ramami instytucjonalnymi, a także do przedstawienia propozycji dotyczących parlamentarnego wymiaru przyszłego partnerstwa.

5. Debata z udziałem Nevena Mimicy, komisarza ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju - zgłoszenia z sali

Głos zabrali: Bogdan Brunon Wenta, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Zorrinho, Norbert Neuser, Neven Mimica, Michèle Rivasi, Purmanund Jhugroo (Mauritius), Neena Gill, Michael Gahler, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Ahamada Soukouna (Mali), Louis H. Straker (Saint Vincent i Grenadyny), Sangoné Sall (Senegal), Daniel K. Shumba (Zimbabwe), Joachim Zeller, Veikko Nekundi (Namibia), Babiker Mohamed Toum (Sudan), Dariusz Rosati, Mmadi Hassani Oumouri (Komory) i Gberi Kombo (Kamerun).

Podczas debaty skoncentrowano się na trzech dokumentach opublikowanych przez Komisję w listopadzie 2016 r.: komunikacie "W kierunku odnowionego partnerstwa z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku po 2020 r.", wniosku dotyczącym nowego Konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju oraz wdrożeniu celów zrównoważonego rozwoju. Międzynarodowe wysiłki na rzecz rozwoju powinny być podejmowane przez kolejne 15 lat zgodnie z agendą na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Podkreślono znaczenie zapewnienia spójności polityki na rzecz rozwoju, a także potrzebę lepszego powiązania kwestii bezpieczeństwa, migracji i rozwoju. Poruszono wiele kwestii dotyczących funduszu powierniczego UE dla Afryki, wsparcia UE w zakresie zwalczania handlu ludźmi oraz propozycji nowego unijnego planu inwestycji zewnętrznych jako dodatkowego wkładu w realizację celów zrównoważonego rozwoju w Afryce.

Komisarz Mimica odpowiedział na pytania posłów w porządku ustalonym w ramach procedury zgłoszeń z sali.

6. Tura pytań do Komisji

W sumie skierowano 29 pytań do Komisji.

Komisja uprzednio odpowiedziała na pytania na piśmie. Komisarz Mimica udzielił ustnych odpowiedzi na dodatkowe pytania związane z następującymi pierwotnymi pytaniami:

Pytanie nr 1 zadane przez Marię Lidię Senra Rodriguez w sprawie projektu ogromnej kopalni podmorskiej w Namibii

Pytanie ustne nr 7 zadane przez Catherine Bearder w sprawie planu działania UE w zakresie dzikiej fauny i flory

Pytanie ustne nr 17 zadane przez Marielle de Sarnez w sprawie zwalczania piractwa

Pytanie ustne nr 18 zadane przez Cécile Kashetu Kyenge w sprawie sytuacji prezydenta Kabili w Demokratycznej Republice Konga

Pytanie ustne nr 21 zadane przez Michaela Gahlera w sprawie somalijskiego obozu dla uchodźców w Dadaab

Autorzy pytań nr 3, 5, 6, 8, 11, 14, 16, 20, 22, 23, 24, 27 nie mieli dodatkowych pytań.

Autorzy pytań nr 2, 4, 9, 10, 12, 13, 15, 19, 25, 26, 28, 29 byli nieobecni.

7. Działania podjęte przez Komisję w związku z rezolucjami przyjętymi na 31. sesji Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego

Komisarz odniósł się do dokumentu dotyczącego działań podjętych przez Komisję i Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, w związku z rezolucją przyjętą przez Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne w Brukseli w grudniu 2015 r. - zawartego w dokumentacji - bez dalszej dyskusji na ten temat.

8. Wyzwania dla rolnictwa rodzinnego i produkcji rolnej na małą skalę w państwach AKP

Komisja Spraw Społecznych i Środowiska

Współsprawozdawcy: Maria Heubuch i Uladi Mussa (Malawi)

Uladi Mussa (Malawi) i Michèle Rivasi (w zastępstwie Marii Heubuch) przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrali: Agathon Rwanda (Burundi), Anna Záborská, Emanuel Alberto Fernandes Barbosa (Republika Zielonego Przylądka), Ole Christensen, Musa Hussein Naib (Erytrea), Arne Gericke, Abdikadir Omar Aden (Kenia), Catherine Bearder, Maria Lidia Senra Rodríguez, Hermann Razafindravelo (Madagaskar), Bodil Valero, Amos Fish Mahlalela (Republika Południowej Afryki), William Nokrach (Uganda), Tesfaye Daba (Etiopia), Esther Herranz García, Norbert Neuser, Jadwiga Wiśniewska, Francesc Gambús, Ricardo Serrão Santos, Krzysztof Hetman i Domenico Rosa (Komisja).

Członkowie ponownie pokreślili, że rolnictwo rodzinne i produkcja rolna na mała skalę w państwach AKP nadal odgrywają kluczową rolę w zwalczaniu ubóstwa, zapewnianiu bezpieczeństwa żywności i zachowaniu bioróżnorodności. Członkowie przypomnieli o licznych wyzwaniach, przed jakimi stoją małe gospodarstwa rodzinne, takimi jak dostęp do ziemi, kapitału i rynku. Podkreślono również konieczność zwiększenia wydatków publicznych na rolnictwo, ponieważ sektor ten często cierpi z powodu niewystarczających inwestycji.

Uladi Mussa (Malawi) i Michèle Rivasi zamknęli debatę.

9. Sprawozdanie partnerów gospodarczych i społecznych

Wystąpienie Yves'a Somville'a, przewodniczącego Komitetu Monitorującego AKP-UE w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym

Yves Somville, przewodniczący Komitetu Monitorującego AKP-EU w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, zaprezentował obecne i przyszłe działania Komitetu.

(Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 18.47)

Netty BALDEHPatrick I. GOMES
Louis MICHELLuis Marco AGUIRIANO NALDA
WspółprzewodniczącyWspółsekretarze generalni
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.