Wspólne stanowisko 96/408/WPZiB określone przez Radę na podstawie art. J.2 Traktatu o Unii Europejskiej dotyczące przygotowań do czwartej konferencji przeglądowej Konwencji o zakazie badań, produkcji i magazynowania broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu (BTWC)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1996.168.3

Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 1996 r.

WSPÓLNE STANOWISKO
z dnia 25 czerwca 1996 r.
określone przez Radę na podstawie art. J.2 Traktatu o Unii Europejskiej dotyczące przygotowań do czwartej konferencji przeglądowej Konwencji o zakazie badań, produkcji i magazynowania broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu (BTWC)

(96/408/WPZiB)

(Dz.U.UE L z dnia 6 lipca 1996 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. J.2,

OKREŚLA NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Celem niniejszego wspólnego stanowiska jest umocnienie zgodności z międzynarodowym systemem nierozprzestrzeniania broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej przez propagowanie ogólnoświatowego charakteru Konwencji o zakazie badań, produkcji i magazynowania broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu (BTWC) i pomyślne zakończenie negocjacji, których celem jest wzmocnienie Konwencji BTWC prawnie wiążącym i skutecznym systemem kontroli.

1.
Do celów ustanowionych w art. 1 Państwa Członkowskie, przygotowując się do i z okazji czwartej konferencji przeglądowej Konwencji BTWC, będą aktywnie propagować postępy w pracach grupy ad hoc, która została powołana przez Specjalną Konferencję Państw Stron Konwencji BTWC (Genewa, 19-30 września 1994 r.) w celu rozważenia właściwych środków, łącznie ze środkami kontroli oraz sporządzenia projektów propozycji wzmocnienia Konwencji, która ma stać się częścią prawnie wiążącego dokumentu, który zostanie przedstawiony do rozpatrzenia Państwom - Stronom Konwencji.
2.
Państwa Członkowskie będą w związku z tym dążyły do osiągnięcia jak największego postępu w pracach nad środkami kontroli przez grupę ad hoc oraz na konferencji przeglądowej Konwencji. Podczas konferencji Państwa Członkowskie będą w szczególności dążyły do:

– zatwierdzenia głównych wyników osiągniętych do tego czasu przez grupę ad hoc,

– podjęcia decyzji o zintensyfikowaniu prac grupy ad hoc w celu jak najszybszego zakończenia negocjacji dotyczących Protokołu kontrolnego Konwencji BTWC, przed następną specjalną konferencją Państw - Stron Konwencji BTWC, która odbędzie się nie później niż w połowie 1998 r. W tej sytuacji należy znacznie zwiększyć czas przewidziany na prace nad BTWC w 1997 r. i 1998 r., niezależnie od innych priorytetów na międzynarodowej liście zagadnień rozbrojeniowych.

Działania podjęte na rzecz celów określonych w powyższych art. 1 i 2 obejmują:

– działania dyplomatyczne prezydencji, na warunkach ustanowionych w art. J.5 ust. 3 Traktatu, w odniesieniu do Państw – Stron Konwencji,

– działania dyplomatyczne prezydencji, na warunkach ustanowionych w art. J.5 ust. 3 Traktatu, w odniesieniu do państw, które jeszcze nie podpisały Konwencji BTWC i państw, które już podpisały, ale jeszcze nie ratyfikowały Konwencji BTWC, w celu propagowania ogólnoświatowego charakteru Konwencji BTWC.

Niniejsze wspólne stanowisko wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 25 czerwca 1996 r.

W imieniu Rady
M. PINTO
Przewodniczący

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.