Wspólne działanie 2008/736/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2008.248.26

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 2010 r.

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2008/736/WPZiB
z dnia 15 września 2008 r.
w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14 i art. 25 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dnia 1 września 2008 r. Rada Europejska wyraziła poważne zaniepokojenie otwartym konfliktem, który wybuchł w Gruzji, i wyraziła gotowość Unii Europejskiej (UE) do zaangażowania się we wspieranie wszelkich działań służących znalezieniu pokojowego i trwałego rozwiązania konfliktu.

(2) Rada Europejska przypomniała, że pokojowe i trwałe rozwiązanie konfliktu w Gruzji musi być oparte na pełnym poszanowaniu zasad niezależności, suwerenności i integralności terytorialnej, które zostały uznane przez prawo międzynarodowe, Akt końcowy helsińskiej Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz rezolucje Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.

(3) Sześciopunktowe porozumienie osiągnięte dnia 12 sierpnia 2008 r. na podstawie wysiłków mediacyjnych UE, uzupełnione o porozumienie osiągnięte dnia 8 września 2008 r. dotyczące jego wykonania, pozostaje podstawą procesu stabilizacji.

(4) Dnia 1 września 2008 r. Rada Europejska przypomniała również, że wyznaczenie w grudniu 2003 r. Specjalnego Przedstawiciela UE (SPUE) w regionie południowego Kaukazu było dalszym krokiem ku pogłębieniu stosunków z Gruzją i z pozostałymi dwoma państwami w tym regionie (Armenią i Azerbejdżanem). Rada Europejska postanowiła, że należy dodatkowo wyznaczyć SPUE ds. kryzysu w Gruzji.

(5) Dnia 2 września 2008 r. do Gruzji została przemieszczona misja rozpoznawcza, która rozpoczęła działalność z myślą o zebraniu odpowiednich informacji i przygotowaniu ewentualnej cywilnej misji w ramach europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony (EPBiO). Misja ta powinna w pełni uwzględniać i uzupełniać mandaty dotyczące aktualnej obecności Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych w Gruzji.

(6) W dniu 3 września 2008 r. Rada zatwierdziła środki przygotowawcze do ewentualnej przyszłej misji EPBiO w Gruzji.

(7) W piśmie z dnia 11 września 2008 r. rząd Gruzji wezwał UE do rozmieszczenia monitorującej cywilnej misji EPBiO w Gruzji.

(8) Udział jakichkolwiek państw trzecich w misji powinien być zgodny z ogólnymi wytycznymi określonymi przez Radę Europejską.

(9) Struktura dowodzenia i kontroli misji nie powinna naruszać zobowiązań umownych szefa misji wobec Komisji w zakresie wykonania budżetu misji.

(10) Komórka Monitorująca w Sekretariacie Generalnym Rady powinna zostać postawiona w stan gotowości do celów przedmiotowej misji.

(11) Misja EPBiO będzie prowadzona w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 11 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł  1

Misja

1.
Unia Europejska (UE) niniejszym ustanawia Misję Obserwacyjną Unii Europejskiej w Gruzji, zwaną dalej "EUMM Georgia". EUMM Georgia jest rozmieszczana etapami, przy czym rozmieszczanie rozpocznie się we wrześniu 2008 r., a faza operacyjna nie później niż dnia 1 października 2008 r.
2.
EUMM Georgia działa zgodnie z mandatem misji określonym w art. 2 i realizuje zadania określone w art. 3.
Artykuł  2

Mandat misji

1.
EUMM Georgia zapewnia monitorowanie cywilne działań stron, w tym pełne przestrzeganie w całej Gruzji sześciopunktowego porozumienia i jego dalszych środków wykonawczych, działając w ścisłej koordynacji z partnerami, zwłaszcza Organizacją Narodów Zjednoczonych (ONZ) i Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), oraz zgodnie z innymi działaniami UE, aby przyczynić się do stabilizacji, normalizacji i budowy zaufania, prowadząc przy tym politykę europejską wspierającą trwałe rozwiązanie polityczne dla Gruzji.
2.
Misja ma następujące cele szczególne:

a) przyczynianie się do długoterminowej stabilności w całej Gruzji i najbliższym regionie;

b) w krótkim terminie, ustabilizowanie sytuacji wraz ze zredukowaniem ryzyka wznowienia wrogich działań, w pełni przestrzegając sześciopunktowego porozumienia i jego dalszych środków wykonawczych.

Artykuł  3

Zadania misji

Dla wypełnienia misji, zadania EUMM Georgia są następujące:

1) Stabilizacja:

Monitorowanie i analizowanie sytuacji związanej z procesem stabilizacji i sporządzanie sprawozdań, skupione na pełnym

przestrzeganiu sześciopunktowego porozumienia, w tym na wycofaniu oddziałów, swobodzie przemieszczania się i działaniach podejmowanych przez osoby mogące zakłócić proces stabilizacji, a także na przypadkach naruszania praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego.

2) Normalizacja:

Monitorowanie i analizowanie sytuacji związanej z procesem normalizacji rządów cywilnych i sporządzanie sprawozdań, skupione na państwie prawa, skuteczności struktur egzekwowania prawa oraz odpowiednim porządku publicznym. Misja będzie również monitorować bezpieczeństwo połączeń transportowych, infrastruktury i obiektów energetycznych, a także aspekty polityczne i aspekty bezpieczeństwa związane z powrotem przesiedleńców wewnętrznych i uchodźców.

3) Budowa zaufania:

Przyczynianie się do zmniejszenia napięć dzięki współpracy, umożliwianiu kontaktów między stronami, a także innym środkom budowania zaufania.

4) Zapewnianie informacji przydatnych do kształtowania polityki europejskiej oraz działania z myślą o przyszłym zaangażowaniu UE.

Artykuł  4

Struktura misji

1.
EUMM Georgia ma następującą strukturę:

a) dowództwo. Dowództwo składa się z biura szefa misji oraz personelu dowództwa wykonującego wszystkie niezbędne funkcje związane z dowodzeniem i kontrolą oraz wsparciem misji. Dowództwo mieści się w Tbilisi;

b) biura polowe. Biura polowe rozmieszczone zgodnie z kryterium geograficznym wykonują zadania związane z monitorowaniem i pełnią funkcje konieczne do wsparcia misji;

c) komórka wspierająca. Komórka wspierająca zlokalizowana jest w Sekretariacie Generalnym Rady w Brukseli.

2.
Początkową zdolność umożliwiającą działanie stanowią w ramach EUMM Georgia zespoły monitorowania składające się ze wstępnie wyposażonych komponentów zapewnionych przez państwa członkowskie.
3.
Wyżej wymienione elementy podlegają dalszym szczegółowym uzgodnieniom w planie operacji (OPLAN).
Artykuł  5

Dowódca operacji cywilnej

1.
Dyrektor Komórki Planowania i Prowadzenia Operacji Cywilnych (CPCC) jest dowódcą operacji cywilnej EUMM Georgia.
2.
Dowódca operacji cywilnej, pod kontrolą polityczną i kierownictwem strategicznym Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (KPiB) oraz ogólnym zwierzchnictwem Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela (SG/WP), sprawuje dowództwo i kontrolę nad EUMM Georgia na poziomie strategicznym.
3.
Dowódca operacji cywilnej zapewnia właściwe i skuteczne wykonywanie decyzji Rady, a także decyzji KPiB, w tym przez wydawanie szefowi misji, stosownie do potrzeb, instrukcji na poziomie strategicznym oraz służenie mu doradztwem i wsparciem technicznym.
4.
Cały oddelegowany personel pozostaje pod pełnym dowództwem organów krajowych danego państwa wysyłającego lub danej wysyłającej instytucji UE. Organy krajowe przekazują dowódcy operacji cywilnej kontrolę operacyjną (OPCON) nad swoim personelem, zespołami i jednostkami.
5.
Dowódca operacji cywilnej ponosi całkowitą odpowiedzialność za zapewnienie należytego wywiązywania się ze spoczywającego na UE obowiązku opieki.
6.
Dowódca operacji cywilnej i Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej (SPUE) konsultują się wzajemnie stosownie do potrzeb.
Artykuł  6

Szef misji

1.
Szef misji przyjmuje odpowiedzialność za misję oraz sprawuje nad nią dowództwo i kontrolę na poziomie teatru działań.
2.
Szef misji sprawuje dowództwo i kontrolę nad personelem, zespołami i jednostkami z państw uczestniczących, zgodnie z zadaniami wyznaczonymi przez dowódcę operacji cywilnej, a także odpowiada za administrację i logistykę, w tym za majątek, zasoby oraz informacje udostępnione misji.
3.
Szef misji wydaje instrukcje całemu personelowi misji, co obejmuje w tym przypadku komórkę wspierającą w Brukseli, służące skutecznemu prowadzeniu EUMM Georgia w teatrze działań, i odpowiada za koordynację misji i bieżące zarządzanie nią zgodnie z instrukcjami dowódcy operacji cywilnej wydawanymi na poziomie strategicznym.
4.
Szef misji jest odpowiedzialny za wykonanie budżetu misji. W tym celu szef misji podpisuje z Komisją umowę.
5.
Szef misji jest odpowiedzialny za nadzór dyscyplinarny nad personelem. Działania dyscyplinarne w odniesieniu do oddelegowanego personelu są podejmowane przez odpowiedni organ krajowy lub organ UE.
6.
Szef misji reprezentuje misję EUMM Georgia w obszarze działania i zapewnia odpowiednią widoczność działań misji.
7.
Szef misji, stosownie do potrzeb, koordynuje działania z innymi podmiotami z UE w terenie. Bez uszczerbku dla struktury dowodzenia szef misji przyjmuje od SPUE wskazówki polityczne dotyczące sytuacji na miejscu.
8.
Szef misji opracowuje OPLAN misji w celu jego przedstawienia Radzie do zatwierdzenia. W zadaniu tym szefa misji wspiera Sekretariat Generalny Rady.
Artykuł  7

Personel

1.
EUMM Georgia składa się głównie z personelu oddelegowanego przez państwa członkowskie lub instytucje UE. Każde państwo członkowskie lub instytucja UE ponosi koszty związane z oddelegowanym przez siebie personelem, włącznie z kosztami podróży do miejsca rozmieszczenia i z powrotem, wynagrodzeniem, opieką medyczną oraz dodatkami innymi niż mające zastosowanie diety, jak również dodatkami za trudne warunki pracy i za ponoszone ryzyko.
2.
Misja zatrudnia na podstawie umów międzynarodowy personel cywilny oraz personel miejscowy, jeżeli wymagane funkcje nie są zapewniane przez personel oddelegowany z państw członkowskich. Wyjątkowo, w należycie uzasadnionych przypadkach, w przypadku braku odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów z państw członkowskich, można, w stosownych przypadkach, zatrudniać na podstawie umów obywateli z uczestniczących państw trzecich.
3.
Wszyscy członkowie personelu przestrzegają określonych dla danej misji minimalnych norm bezpieczeństwa operacyjnego oraz planu bezpieczeństwa misji wspierającego unijną politykę bezpieczeństwa w terenie. W odniesieniu do ochrony informacji niejawnych UE powierzonych personelowi w trakcie pełnienia obowiązków, przestrzega on zasad i minimalnych norm w zakresie bezpieczeństwa ustanowionych w przepisach Rady dotyczących bezpieczeństwa(1).
Artykuł  8

Status misji i personelu

1.
Status misji i jej personelu, w tym, w stosownych przypadkach, przywileje, immunitety i inne gwarancje niezbędne do wykonania i sprawnego działania misji, zostaje ustalony zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 24 Traktatu. Wspierając Prezydencję, SG/WP może negocjować takie uzgodnienia w jej imieniu.
2.
Państwo lub instytucja UE, które oddelegowały członka personelu, są odpowiedzialne za wszelkie związane z oddelegowaniem roszczenia tego członka personelu lub odnoszące się do niego. Dane państwo członkowskie lub instytucja UE są odpowiedzialne za podejmowanie wszelkich działań wobec oddelegowanego członka personelu.
3.
Warunki zatrudnienia oraz prawa i obowiązki międzynarodowego i miejscowego personelu cywilnego są określane w umowach zawartych między szefem misji a członkami personelu.
Artykuł  9

Struktura dowodzenia

1.
EUMM Georgia, będąc operacją zarządzania kryzysowego, ma jednolitą strukturę dowodzenia.
2.
KPiB sprawuje w ramach odpowiedzialności Rady kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne nad EUMM Georgia.
3.
Dowódca operacji cywilnej, pod kontrolą polityczną i kierownictwem strategicznym KPiB oraz ogólnym zwierzchnictwem SG/WP, jest dowódcą EUMM Georgia na poziomie strategicznym i jako taki wydaje instrukcje szefowi misji oraz służy mu doradztwem i wsparciem technicznym.
4.
Dowódca operacji cywilnej składa sprawozdania Radzie za pośrednictwem SG/WP.
5.
Szef misji sprawuje dowództwo i kontrolę nad EUMM Georgia w teatrze działań i odpowiada bezpośrednio przed dowódcą operacji cywilnej.
Artykuł  10

Kontrola polityczna i kierownictwo strategiczne

1.
KPiB sprawuje w ramach odpowiedzialności Rady kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne nad misją. Rada niniejszym upoważnia KPiB do podejmowania stosownych decyzji zgodnie z art. 25 akapit trzeci Traktatu. Upoważnienie to obejmuje uprawnienia do mianowania szefa misji, na wniosek SG/WP, oraz do zmiany koncepcji operacji (CONOPS) i OPLAN. Uprawnienia do podejmowania decyzji dotyczących celów i zakończenia misji pozostają kompetencją Rady.
2.
KPiB regularnie przedstawia Radzie sprawozdania.
3.
KPiB regularnie otrzymuje, stosownie do potrzeb, sprawozdania od dowódcy operacji cywilnej i od szefa misji na tematy objęte zakresem ich odpowiedzialności.
Artykuł  11

Udział państw trzecich

1.
Bez uszczerbku dla autonomii decyzyjnej UE i dla jej jednolitych ram instytucjonalnych, państwa trzecie mogą zostać zaproszone do wniesienia wkładu w misję, pod warunkiem ponoszenia przez nie kosztów oddelegowanego przez siebie personelu, w tym wynagrodzeń, ubezpieczeń od wszelkiego rodzaju ryzyka, diet dziennych oraz kosztów podróży do Gruzji i z tego kraju, oraz wnoszenia stosownego wkładu w pokrycie bieżących wydatków misji.
2.
Państwa trzecie wnoszące wkład w misję mają te same prawa i obowiązki w odniesieniu do bieżącego zarządzania misją, co państwa członkowskie UE.
3.
Niniejszym Rada upoważnia KPiB do podejmowania stosownych decyzji dotyczących akceptacji proponowanych wkładów oraz do ustanowienia Komitetu Uczestników.
4.
Szczegółowe uzgodnienia dotyczące udziału państw trzecich są przedmiotem umów zawieranych zgodnie z art. 24 Traktatu. Wspierając Prezydencję, SG/WP może negocjować takie umowy w jej imieniu. W przypadku gdy UE i państwo trzecie zawarły umowę ustanawiającą ramy udziału tego państwa trzeciego w operacjach zarządzania kryzysowego UE, postanowienia tej umowy mają zastosowanie w kontekście misji.
Artykuł  12

Bezpieczeństwo

1.
Dowódca operacji cywilnej kieruje planowaniem środków bezpieczeństwa dla EUMM Georgia przez szefa misji i w koordynacji z Biurem Bezpieczeństwa Rady zapewnia ich właściwe i skuteczne wykonywanie zgodnie z art. 5 i 9.
2.
Szef misji jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo misji i za zapewnienie przestrzegania minimalnych wymogów bezpieczeństwa mających zastosowanie do tej misji, zgodnie z polityką UE, dotyczącą bezpieczeństwa personelu rozmieszczonego poza terytorium UE w ramach zadań operacyjnych na mocy postanowień tytułu V Traktatu, i jej instrumentami wspierającymi.
3.
Szef misji jest wspierany przez funkcjonariusza ds. bezpieczeństwa misji (MSO), który podlega szefowi misji i pozostaje również w ścisłych stosunkach służbowych z Biurem Bezpie-czeństwa Rady.
4.
Przed objęciem swoich funkcji personel EUMM Georgia uczestniczy w obowiązkowym szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa, zgodnie z OPLAN. Personel uczestniczy również w regularnie organizowanych przez MSO szkoleniach aktualizujących w teatrze działań.
5.
Szef misji zapewnia ochronę informacji niejawnych UE zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa.
Artykuł  13

Komórka Monitorująca

Komórka Monitorująca zostaje postawiona w stan gotowości do celów EUMM Georgia.

Artykuł  14

Uzgodnienia finansowe

1. 1
Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z misją wynosi 52.100.000 EUR.
2.
Wszystkimi wydatkami zarządza się zgodnie z zasadami i procedurami Wspólnoty mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego UE. Z zastrzeżeniem zgody Komisji, szef misji może dokonywać uzgodnień technicznych z państwami członkowskimi UE, uczestniczącymi państwami trzecimi i innymi podmiotami międzynarodowymi dotyczących wyposażenia, usług i lokali dla EUMM Georgia. Obywatele państw trzecich są dopuszczeni do udziału w przetargach.
3.
Szef misji składa szczegółowe sprawozdania Komisji, przez którą jest nadzorowany, o działaniach podjętych w ramach swojej umowy.
4.
Uzgodnienia finansowe przestrzegają wymogów operacyjnych misji, włącznie z wymogami dopasowania wyposażenia oraz współdziałania zespołów misji.
5.
Wydatki związane z misją są kwalifikowalne od dnia wejścia w życie niniejszego wspólnego działania.
Artykuł  15

Koordynacja

1.
Nie naruszając struktury dowodzenia, szef misji działa w ścisłej współpracy z delegacją Komisji, aby zapewnić spójność działań UE wspierających Gruzję.
2.
Szef misji działa w ścisłej koordyncji z lokalnymi przedstawicielami Prezydencji UE i innymi szefami misji UE.
3.
Szef misji współpracuje z innymi podmiotami międzynarodowymi obecnymi w tym kraju, zwłaszcza z ONZ oraz OBWE.
Artykuł  16

Udostępnianie informacji niejawnych

1.
SG/WP jest upoważniony do udostępniania państwom trzecim, które przyłączą się do niniejszego wspólnego działania, w stosownych przypadkach i zgodnie z wymogami misji, informacji i dokumentów niejawnych UE powstałych do celów tej misji, objętych klauzulą tajności do poziomu "EU CONFIDENTIEL", zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa.
2.
SG/WP jest również upoważniony, zgodnie z potrzebami operacyjnymi misji, do udostępniania ONZ i OBWE informacji i dokumentów niejawnych UE powstałych do celów misji, objętych klauzulą tajności do poziomu "RESTREINT UE", zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa. W tym celu dokonuje się uzgodnień lokalnych.
3.
W przypadku szczególnej i natychmiastowej potrzeby operacyjnej SG/WP jest również upoważniony do udostępnienia państwu przyjmującemu wszelkich informacji i dokumentów niejawnych UE powstałych do celów tej misji, objętych klauzulą tajności do poziomu "EU RESTREINT" zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa. We wszystkich innych przypadkach takie informacje i dokumenty są udostępniane państwu przyjmującemu zgodnie z właściwymi procedurami współpracy między państwem przyjmującym a UE.
4.
SG/WP jest upoważniony do udostępnienia państwom trzecim, które przyłączą się do niniejszego wspólnego działania, wszelkich dokumentów jawnych UE związanych z treścią obrad Rady w odniesieniu do misji i objętych tajemnicą zawodową na podstawie art. 6 ust. 1 regulaminu wewnętrznego Rady(2).
Artykuł  17

Przegląd misji

Przegląd misji zostanie przedstawiony KPiB sześć miesięcy po rozpoczęciu misji na podstawie sprawozdania szefa misji i Sekretariatu Generalnego Rady.

Artykuł  18 2

Wejście w życie i czas trwania

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia i wygasa w dniu 14 września 2010 r.

Artykuł  19

Publikacja

1.
Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2.
Decyzje KPiB w sprawie mianowania szefa misji na podstawie art. 10 ust. 1 również zostają opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Sporządzono w Brukseli, dnia 15 września 2008 r.
W imieniu Rady
B. KOUCHNER
Przewodniczący

______

(1) Decyzja Rady 2001/264/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa (Dz.U. L 101 z 11.4.2001, s. 1).

(2) Decyzja Rady 2006/683/WE, Euratom z dnia 15 września 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady (Dz.U. L 285 z 16.10.2006, s. 47).

1 Art. 14 ust. 1:

- zmieniony przez art. 1 wspólnego działania nr 2008/759/WPZiB z dnia 25 września 2008 r. (Dz.U.UE.L.08.259.15) zmieniającego nin. wspólne działanie z dniem 25 września 2008 r.

- zmieniony przez art. 1 wspólnego działania nr 2009/294/WPZiB z dnia 23 marca 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.79.60) zmieniającego nin. wspólne działanie z dniem 1 lutego 2009 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 wspólnego działania nr 2009/572/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.197.110) zmieniającego nin. wspólne działanie z dniem 27 lipca 2009 r.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2010/424/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. (Dz.U.UE.L.10.199.29) zmieniającej nin. wspólne działanie z dniem 26 października 2010 r.

2 Art. 18 zmieniony przez art. 1 pkt 2 wspólnego działania nr 2009/572/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.197.110) zmieniającego nin. wspólne działanie z dniem 27 lipca 2009 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.