Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.320.29

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1227/2013
z dnia 29 listopada 2013 r.
ustanawiające współczynnik przydziału mający zastosowanie do pozwoleń na wywóz określonych przetworów mlecznych do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1187/2009

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku") 1 ,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1187/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 dotyczącego pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych 2 , w szczególności jego art. 31 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozdziale III sekcja 3 rozporządzenia (WE) nr 1187/2009 ustalono procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz określonych przetworów mlecznych do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu otwartego dla tego państwa.

(2) Przepisy zawarte we wspomnianej sekcji, zmienione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 990/2013 3 , zapewniają podmiotom możliwość składania wniosków o pozwolenie w dniach od 1 do 10 listopada, jeżeli po upływie terminu przewidzianego na składanie wniosków o pozwolenie, o którym to terminie mowa w art. 29 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1187/2009, w ramach kontyngentu pozostaną dostępne jakiekolwiek ilości. W art. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 990/2013 ustanowiono, że w ramach roku kontyngentowego 2013/2014 całkowita pozostała ilość wynosi 9 018 ton.

(3) Wnioski złożone w dniach od 1 do 10 listopada 2013 r. w odniesieniu do pozostałego okresu bieżącego roku kontyngentowego 2013/2014 dotyczą ilości mniejszych niż ilości dostępne. W tej sytuacji właściwe jest zapewnienie możliwości przydziału pozostałych ilości zgodnie z art. 31 ust. 3 akapit czwarty rozporządzenia (WE) nr 1187/2009. Wydanie pozwoleń na wywóz obejmujących te pozostałe ilości powinno być uzależnione od powiadomienia właściwego organu o dodatkowych ilościach, na które dany podmiot wyraził zgodę, oraz od wpłaty zabezpieczenia przez zainteresowane podmioty,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Wnioski o pozwolenia na wywóz złożone w dniach od 1 do 10 listopada 2013 r. w odniesieniu do pozostałego okresu bieżącego roku kontyngentowego 2013/2014 zostają przyjęte.

W odniesieniu do ilości objętych wnioskami o pozwolenia na wywóz, o których mowa w akapicie pierwszym, na produkty, o których mowa w art. 27 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1187/2009, stosuje się współczynnik przydziału w wysokości 73,918032.

Pozwolenia na wywóz obejmujące ilości przekraczające ilości wnioskowane, które zostały przydzielone zgodnie ze współczynnikiem określonym w akapicie drugim, zostają wydane po wyrażeniu zgody przez podmiot na podane ilości w terminie jednego tygodnia od daty publikacji niniejszego rozporządzenia oraz z zastrzeżeniem wpłaty wymaganego zabezpieczenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 listopada 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,
Jerzy PLEWA
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
1 Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.
2 Dz.U. L 318 z 4.12.2009, s. 1.
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 990/2013 z dnia 15 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1187/2009 w odniesieniu do wywozu mleka i przetworów mlecznych do Stanów Zjednoczonych Ameryki i Republiki Dominikańskiej (Dz.U. L 275 z 16.10.2013, s. 3).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.