Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2016.282.42

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 października 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1845
z dnia 18 października 2016 r.
ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować do wniosków o pomoc na ograniczenie produkcji mleka na podstawie rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1612

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 1 ,

uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1612 z dnia 8 września 2016 r. przyznające pomoc na ograniczenie produkcji mleka 2 , w szczególności jego art. 4 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2016/1612 przewidziano pomoc dla producentów mleka, którzy zobowiązują się do ograniczenia dostaw mleka krowiego przez okres trzech miesięcy. Pomoc ta jest wypłacana na podstawie wniosków o przyznanie pomocy. W przypadku gdy całkowita wielkość objęta zgłoszonymi wnioskami o przyznanie pomocy, które są dopuszczalne i wiarygodne, przekracza maksymalną całkowitą wielkość, o której mowa w art. 1 ust. 1 tego rozporządzenia, państwa członkowskie stosują współczynnik przydziału do ilości objętej przez każdy wniosek o przyznanie pomocy.

(2) Ilości objęte wnioskami o przyznanie pomocy złożonymi w odniesieniu do okresu obejmującego listopad 2016 r., grudzień 2016 r. i styczeń 2017 r. przekraczają maksymalną całkowitą wielkość. W związku z tym należy ustalić współczynnik przydziału.

(3) W celu szybkiego wdrożenia rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1612 niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Współczynnik przydziału, jaki należy stosować do ilości objętych wnioskami o przyznanie pomocy na ograniczenie dostaw mleka krowiego w listopadzie 2016 r., grudniu 2016 r. i styczniu 2017 r. na podstawie rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1612, wynosi 0,12462762.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 października 2016 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
2 Dz.U. L 242 z 9.9.2016, s. 4.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.