Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.182.40

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1264
z dnia 12 lipca 2017 r.
ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować do ilości objętych wnioskami o wydanie pozwolenia na przywóz, złożonymi od dnia 30 czerwca do dnia 7 lipca 2017 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 969/2006 dla kukurydzy

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 1 , w szczególności jego art. 188 ust. 1 i 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 969/2006 2  otwarto roczny kontyngent taryfowy na przywóz 277 988 ton kukurydzy (numer porządkowy 09.4131).

(2) W art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 969/2006 ilość ton dla podokresu nr 2 ustalono na 138 994 tony na okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2017 r.

(3) Ilości objęte wnioskami o pozwolenia na przywóz, złożonymi od dnia 30 czerwca 2017 r. od godz. 13.00 do dnia 7 lipca 2017 r. do godz. 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli, są większe od ilości dostępnych. Należy zatem określić, na jakie ilości mogą zostać wydane pozwolenia na przywóz, poprzez ustalenie współczynnika przydziału, jaki należy zastosować do ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski, obliczonego zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 3 .

(4) Należy również zaprzestać wydawania pozwoleń na przywóz na podstawie rozporządzenia (WE) nr 969/2006 na bieżący okres obowiązywania kontyngentu.

(5) W celu zapewnienia skuteczności przedmiotowego środka niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.  Do ilości objętych wnioskami o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 969/2006 (numer porządkowy 09.4131), złożonymi od dnia 30 czerwca 2017 r. od godz. 13.00 do dnia 7 lipca 2017 r. do godz. 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli, stosuje się współczynnik przydziału w wysokości 2,556976 %.
2.  Począwszy od dnia 7 lipca 2017 r. od godz. 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli, zawiesza się procedurę składania nowych wniosków o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 969/2006 (numer porządkowy 09.4131), na bieżący okres obowiązywania kontyngentu.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 12 lipca 2017 r.
W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,
Jerzy PLEWA
Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 969/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. otwierające i ustalające sposób zarządzania kontyngentem taryfowym w odniesieniu do przywozu kukurydzy pochodzącej z państw trzecich (Dz.U. L 176 z 30.6.2006, s. 44).
3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.