Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.162.48

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1119
z dnia 22 czerwca 2017 r.
ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować do ilości objętych wnioskami o wydanie pozwolenia na przywóz złożonymi od dnia 1 czerwca 2017 r. do dnia 10 czerwca 2017 r. oraz określające ilości, jakie należy dodać do ilości ustalonej dla podokresu od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001 w sektorze mleka i przetworów mlecznych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 1 , w szczególności jego art. 188,

a także mając na uwadze, co następuje,

(1) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2535/2001 2  otwarto roczne kontyngenty taryfowe na przywóz produktów w sektorze mleka i przetworów mlecznych.

(2) Ilości objęte wnioskami o pozwolenie na przywóz złożonymi w okresie od dnia 1 czerwca 2017 r. do dnia 10 czerwca 2017 r. w odniesieniu do podokresu od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. są w przypadku niektórych kontyngentów większe niż ilości dostępne. Należy zatem określić, na jakie ilości mogą zostać wydane pozwolenia na przywóz, poprzez ustalenie współczynnika przydziału, jaki należy zastosować do ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski, obliczonego zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 3 .

(3) Ilości objęte wnioskami o wydanie pozwolenia na przywóz, złożonymi w okresie od dnia 1 czerwca 2017 r. do dnia 10 czerwca 2017 r. w odniesieniu do podokresu od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., są w przypadku niektórych kontyngentów mniejsze niż ilości dostępne. Należy zatem określić ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków, i dodać je do ilości ustalonych dla następnego podokresu obowiązywania kontyngentu.

(4) W celu zapewnienia skuteczności przedmiotowego środka niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.  W odniesieniu do ilości, których dotyczą wnioski o pozwolenie na przywóz, złożone dla podokresu od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2535/2001, ustala się współczynnik przydziału określony w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
2.  Ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków o pozwolenie na przywóz na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 i które należy dodać do podokresu od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r., określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 22 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA
Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ZAŁĄCZNIK

I.A
Nr porządkowyWspółczynnik przydziału - wnioski złożone w odniesieniu do podokresu od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

(w %)

Ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków i które należy dodać do ilości dostępnych dla podokresu od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.

(w kg)

09.4590-34 268 500
09.4591-2 680 000
09.4592-9 219 000
09.4593-2 706 500
09.4594-10 003 500
09.4595-5 302 500
09.4596-9 653 400
09.4599-5 680 000

I.F

Produkty pochodzące ze Szwajcarii
Nr porządkowyWspółczynnik przydziału - wnioski złożone w odniesieniu do podokresu od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

(w %)

Ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków i które należy dodać do ilości dostępnych dla podokresu od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.

(w kg)

09.4155-847 200

I.H

Produkty pochodzące z Norwegii
Nr porządkowyWspółczynnik przydziału - wnioski złożone w odniesieniu do podokresu od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

(w %)

09.4179-

I.I

Produkty pochodzące z Islandii
Nr porządkowyWspółczynnik przydziału - wnioski złożone w odniesieniu do podokresu od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

(w %)

Ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków i które należy dodać do ilości dostępnych dla podokresu od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.

(w kg)

09.4205-175 000
09.4206-0

I.K

Produkty pochodzące z Nowej Zelandii
Nr porządkowyWspółczynnik przydziału - wnioski złożone w odniesieniu do podokresu od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

(w %)

Ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków i które należy dodać do ilości dostępnych dla podokresu od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

(w kg)

09.4514-7 000 000
09.4515-4 000 000
09.4182-33 612 000
09.4195-40 980 000

I.L

Produkty pochodzące z Ukrainy
Nr porządkowyWspółczynnik przydziału - wnioski złożone w odniesieniu do podokresu od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

(w %)

09.4600-
09.4601-
09.46020,584795
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2535/2001 z dnia 14 grudnia 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych (Dz.U. L 341 z 22.12.2001, s. 29).
3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.