Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.179.8

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 lipca 2017 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2017/1252
z dnia 11 lipca 2017 r.
wspierająca zwiększenie bezpieczeństwa chemicznego i chemicznego bezpieczeństwa fizycznego na Ukrainie zgodnie z wdrożeniem rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1540 (2004) w sprawie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 oraz art. 31 ust. 1, uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 12 grudnia 2003 r. Rada Europejska przyjęła strategię UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia; rozdział II tej strategii zawiera wykaz działań służących zwalczaniu rozprzestrzeniania tej broni, które powinny zostać podjęte zarówno w Unii, jak i w państwach trzecich.

(2) Unia aktywnie wdraża tę strategię oraz prowadzi działania wymienione w jej rozdziale III, w szczególności przez uruchamianie zasobów finansowych, aby wspierać konkretne projekty realizowane przez instytucje wielostronne, przez dostarczanie państwom pomocy technicznej i wiedzy fachowej w odniesieniu do szerokiego spektrum środków nieproliferacji, a także przez wspieranie roli, jaką odgrywa Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

(3) W dniu 28 kwietnia 2004 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję nr 1540 (2004) ("rezolucja RB ONZ nr 1540 (2004)"), która była pierwszym instrumentem międzynarodowym zajmującym się - w sposób zintegrowany i wszechstronny - kwestią broni masowego rażenia, środków jej przenoszenia i powiązanych z nią materiałów. W rezolucji RB ONZ nr 1540 (2004) zawarto wiążące dla wszystkich państw zobowiązania, które mają zapobiegać uzyskiwaniu dostępu do takiej broni i powiązanych z nią materiałów przez podmioty niepaństwowe. W rezolucji RB ONZ nr 1540 (2004) Rada Bezpieczeństwa ONZ postanowiła również, że wszystkie państwa podejmą i wyegzekwują skuteczne środki ustanawiające krajowe mechanizmy kontrolne zapobiegające rozprzestrzenianiu broni jądrowej, chemicznej lub biologicznej oraz środków ich przenoszenia, m. in. przez ustanowienie odpowiedniej kontroli nad materiałami powiązanymi.

(4) Powszechne przystępowanie do konwencji o zakazie broni chemicznej i rezolucji RB ONZ nr 1540 (2004) oraz ich pełne wdrożenie znajduje się wśród priorytetów Ukrainy w dziedzinie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia, w szczególności w ramach jej tymczasowego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach 2016-2017.

(5) Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony 1  (zwany dalej "Układem o stowarzyszeniu") został podpisany w dniu 21 marca i 27 czerwca 2014 r. Układ o stowarzyszeniu przewiduje m.in. przyspieszenie harmonizacji prawodawstwa Ukrainy ze stosownym prawodawstwem Unii, w tym z prawodawstwem dotyczącym eliminowania wszelkich przeszkód na drodze do kompleksowego wdrożenia rezolucji RB ONZ nr 1540 (2004). Układ o stowarzyszeniu jest częściowo stosowany tymczasowo od listopada 2014 r. i stycznia 2016 r.

(6) Zgodnie z planem rządu Ukrainy na lata 2014-2017 dotyczącym wdrażania Układu o stowarzyszeniu, Ukraina zobowiązała się do opracowania przepisów w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi. Rada Ministrów Ukrainy postanowiła także zwiększyć bezpieczeństwo chemiczne i chemiczne bezpieczeństwo fizyczne przez opracowanie środków ustawowych i wykonawczych w zakresie zgodności z wymogami bezpiecznego obchodzenia się z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi oraz zapobiegania nielegalnemu wprowadzaniu do obrotu niebezpiecznych produktów chemicznych.

(7) W dniach 11 i 12 grudnia 2014 r. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), przy wsparciu Biura ONZ ds. Rozbrojenia (UNODA), Ukraińskiej Unii Chemików (UCU) oraz Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS), zorganizowały w Kijowie krajowe obrady okrągłego stołu poświęcone zdolnościom w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego i chemicznego bezpieczeństwa fizycznego na Ukrainie oraz rozwojowi zintegrowanego programu w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i chemicznego bezpieczeństwa fizycznego ("ICSSP") na Ukrainie, w tym propagowaniu wdrażania rezolucji RB ONZ nr 1540 (2004). Obradom tym przysłuchiwali się przedstawiciele wielu zainteresowanych podmiotów z Ukrainy i partnerów międzynarodowych, a wyniki debaty zatwierdzono w drodze przyjęcia pakietu zaleceń.

(8) W dniach 24-26 lutego 2015 r. w Wiedniu odbyło się spotkanie głównych zainteresowanych podmiotów i partnerów międzynarodowych dotyczące rozwoju ICSSP na Ukrainie, w tym propagowania wdrażania rezolucji RB ONZ nr 1540 (2004). Uczestnicy z Ukrainy uzgodnili program działania dotyczący ICSSP na Ukrainie.

(9) W tym kontekście sekretariat OBWE przygotował - w ścisłej współpracy z właściwymi organami na Ukrainie - propozycje dotyczące projektów i przedłożył je Unii do finansowania z budżetu WPZiB.

(10) Techniczne wdrożenie projektów, które mają być realizowane na mocy niniejszej decyzji, należy powierzyć sekretariatowi OBWE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1.  Aby promować pokój i bezpieczeństwo, jak również skuteczną wielostronność na szczeblu globalnym i regionalnym, Unia dąży do realizacji następujących celów:
a) wzmocnienia pokoju i bezpieczeństwa w sąsiedztwie Unii przez zmniejszenie zagrożenia, które stwarza nielegalny handel kontrolowanymi i toksycznymi substancjami chemicznymi w regionie OBWE, zwłaszcza na Ukrainie;
b) wspierania skutecznej wielostronności na szczeblu regionalnym przez wspomaganie działań OBWE zmierzających do zwiększenia zdolności właściwych organów na Ukrainie w zakresie zapobiegania nielegalnemu handlowi kontrolowanymi i toksycznymi substancjami chemicznymi, zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z rezolucji RB ONZ nr 1540 (2004).
2.  Aby osiągnąć cele, o których mowa w ust. 1, Unia podejmuje działania w następującym zakresie:
a) usprawnienia systemu regulacyjnego Ukrainy w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego i chemicznego bezpieczeństwa fizycznego;
b) ustanowienia ukraińskiego krajowego centrum referencyjnego w celu identyfikowania kontrolowanych i toksycznych substancji chemicznych;
c) wzmocnienia kontroli nad transgranicznym przepływem kontrolowanych i toksycznych substancji chemicznych. Szczegółowy opis działań, o których mowa w akapicie pierwszym, znajduje się w załączniku.
Artykuł  2
1.  Za wykonanie niniejszej decyzji odpowiada Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa ("Wysoki Przedstawiciel").
2.  Techniczną realizacją działań, o których mowa w art. 1 ust. 2 akapit pierwszy zajmuje się sekretariat OBWE. Sekretariat OBWE realizuje to zadanie pod nadzorem Wysokiego Przedstawiciela. W tym celu Wysoki Przedstawiciel dokonuje niezbędnych ustaleń z sekretariatem OBWE.
Artykuł  3
1.  Finansowa kwota odniesienia na realizację działań, o których mowa w art. 1 ust. 2 akapit pierwszy, wynosi 1 431 156,90 EUR.
2.  Wydatkami pokrywanymi z kwoty określonej w ust. 1 zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Unii.
3.  Komisja nadzoruje należyte zarządzanie wydatkami, o których mowa w ust. 2. W tym celu Komisja zawiera z sekretariatem OBWE umowę o finansowaniu. Umowa ta zobowiązuje sekretariat OBWE do zapewnienia, by wkład Unii został wyeksponowany stosownie do jego wielkości.
4.  Komisja dąży do zawarcia umowy o finansowaniu, o której mowa w ust. 3, w jak najkrótszym terminie po wejściu w życie niniejszej decyzji. Informuje ona Radę o wszelkich związanych z tym trudnościach oraz o dacie zawarcia umowy o finansowaniu.
Artykuł  4

Wysoki Przedstawiciel składa Radzie sprawozdania z wykonania niniejszej decyzji na podstawie regularnych sprawozdań przygotowywanych przez sekretariat OBWE. Sprawozdania te stanowią podstawę oceny, której dokonuje Rada. Komisja przedstawia informacje na temat aspektów finansowych działań, o których mowa w art. 1 ust. 2 akapit pierwszy.

Artykuł  5
1.  Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
2.  Niniejsza decyzja wygasa 36 miesięcy po zawarciu umowy o finansowaniu, o której mowa w art. 3 ust. 3, lub sześć miesięcy po dniu jej przyjęcia, jeżeli w tym terminie nie zostanie zawarta umowa o finansowaniu.
Sporządzono w Brukseli dnia 11 lipca 2017 r.
W imieniu Rady
T. TÕNISTE
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Zwiększenie bezpieczeństwa chemicznego i chemicznego bezpieczeństwa fizycznego na Ukrainie zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1540(2004)

1. Kontekst

Wykorzystanie broni chemicznej lub substancji chemicznych jako broni przez podmioty niepaństwowe stało się realnym zagrożeniem. Zważywszy na obecną sytuację w dziedzinie bezpieczeństwa, poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa, gospodarki, zdrowia i środowiska na Ukrainie stanowią zagrożenia i ryzyko związane z bezprawnym użyciem substancji chemicznych lub atakami na instalacje chemiczne. Z tego powodu Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), przy wsparciu Biura Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) ds. Rozbrojenia (UNODA), Ukraińskiej Unii Chemików (UCU) oraz Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS), zorganizowała w dniach 11 i 12 grudnia 2014 r. w Kijowie na Ukrainie krajowe obrady okrągłego stołu poświęcone zdolnościom w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego i chemicznego bezpieczeństwa fizycznego na Ukrainie oraz rozwojowi zintegrowanego programu w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i chemicznego bezpieczeństwa fizycznego ("ICSSP") na Ukrainie, w tym propagowaniu wdrażania rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych ("RB ONZ") nr 1540 (2004).

W następstwie tych obrad, w Wiedniu w dniach 24-26 lutego 2015 r., odbyło się spotkanie dotyczące prac nad ICSSP na Ukrainie. Uczestnicy krajowi uzgodnili plan działania dotyczący ICSSP. Wpierw międzynarodowi eksperci przeprowadzili kompleksowy przegląd bezpieczeństwa chemicznego i chemicznego bezpieczeństwa fizycznego na Ukrainie (zwany dalej "kompleksowym przeglądem"). W ramach kompleksowego przeglądu przeanalizowano m.in. ogólne polityki w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i chemicznego bezpieczeństwa fizycznego na Ukrainie, bezpieczeństwo transportu niebezpiecznych substancji chemicznych oraz infrastrukturę i zdolności techniczne w zakresie analizy takich substancji, kontrole graniczne i celne przepływu niebezpiecznych substancji chemicznych oraz bezpieczeństwo wytwarzania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych przez przemysł krajowy.

W rezultacie tego OBWE przygotowała trzy projekty z myślą o wsparciu ICSSP na Ukrainie. Zostały one opracowane we współpracy z właściwymi organami Ukrainy. Wszystkie projekty będą realizowane zgodnie ze stosownymi postanowieniami planu wdrożenia Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (zwanego dalej "Układem o stowarzyszeniu").

2. Cele

Ogólnym celem niniejszej decyzji jest wspieranie projektów OBWE mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa chemicznego i chemicznego bezpieczeństwa fizycznego na Ukrainie zgodnie z rezolucją RB ONZ nr 1540 (2004) oraz Układem o stowarzyszeniu przez zapewnienie istotnego wkładu na rzecz ICSSP na Ukrainie. W szczególności niniejsza decyzja ma na celu zmniejszenie zagrożenia, które stwarza nielegalny handel kontrolowanymi i toksycznymi substancjami chemicznymi w regionie OBWE, w szczególności na Ukrainie, a tym samym wspieranie pokoju i bezpieczeństwa w sąsiedztwie Unii.

3. Opis projektów

3.1. Projekt 1: usprawnienie systemu regulacyjnego Ukrainy w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego i chemicznego bezpieczeństwa fizycznego

3.1.1. Cel projektu

- Ulepszone podstawy prawne i regulacyjne Ukrainy w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i chemicznego bezpieczeństwa fizycznego, w ramach ICSSP, zgodnie z zobowiązaniami określonymi w rezolucji RB ONZ nr 1540 (2004)

3.1.2. Opis projektu

- Aby wesprzeć ukraińskie agencje rządowe w eliminowaniu zagrożeń związanych z niewłaściwym wykorzystaniem toksycznych substancji chemicznych, OBWE oraz właściwe organy Ukrainy określiły cztery priorytetowe dokumenty dotyczące prawodawstwa w zakresie zwiększania bezpieczeństwa chemicznego i chemicznego bezpieczeństwa fizycznego:

- rozporządzenie techniczne w sprawie bezpiecznego zarządzania produktami chemicznymi,

- rozporządzenie techniczne w sprawie klasyfikacji i etykietowania niebezpiecznych substancji chemicznych,

- zmiany ukraińskiej ustawy w sprawie obiektów wysokiego ryzyka,

- dekret ukraińskiego gabinetu ministrów w sprawie określenia i deklarowania bezpieczeństwa w odniesieniu do obiektów wysokiego ryzyka.

3.1.3. Oczekiwane wyniki projektu

- W ramach projektu zostaną opracowane cztery dokumenty, o których mowa w pkt 3.1.2, które zostaną włączone do ram prawnych i regulacyjnych.

3.1.4. Beneficjenci projektu

- Ukraińskie Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu

- Ukraińskie państwowe służby ratownicze

3.2. Projekt 2: utworzenie ukraińskiego krajowego centrum referencyjnego w celu identyfikowania kontrolowanych i toksycznych substancji chemicznych

3.2.1. Cel projektu

- W ramach ICSSP, zgodnie z zobowiązaniami określonymi w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1540(2004) - zwiększenie możliwości ukraińskich organów w dziedzinie identyfikowania toksycznych substancji chemicznych i prekursorów oraz prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących niewłaściwego wykorzystywania takich substancji.

3.2.2. Opis projektu

- Zgodnie z zaleceniem przedstawionym w kompleksowym przeglądzie, popartym przez ukraińskie Ministerstwo Zdrowia, można by utworzyć krajowe centrum referencyjne w oparciu o istniejące centrum badawcze. Laboratoria tego centrum badawczego nie mają jednak stosownej podstawy regulacyjnej, obowiązującej procedury działania w zakresie świadczenia usług na rzecz zainteresowanych organów i organizacji sektora prywatnego ani urządzeń o wysokiej rozdzielczości do analizy chemicznej służących do precyzyjnego i niezawodnego wykrywania i identyfikowania niebezpiecznych substancji chemicznych. Projekt ten będzie zatem wspierał utworzenie działającego w pełnym zakresie krajowego centrum referencyjnego, w tym zakup urządzeń o wysokiej rozdzielczości do analizy chemicznej oraz zapewnienie stosownego przeszkolenia personelu laboratoryjnego.

3.2.3. Oczekiwane wyniki projektu

- Utworzenie krajowego centrum referencyjnego do celów identyfikowania kontrolowanych i toksycznych substancji chemicznych i jego zintegrowanie z krajowymi i międzynarodowymi systemami reagowania na zagrożenia chemiczne

- Zmodernizowanie sprzętu laboratoryjnego centrum badawczego

- Włączenie krajowego centrum referencyjnego do ram międzynarodowych

- Przeszkolenie personelu laboratoryjnego

3.2.4. Beneficjenci projektu

- Ukraińskie Ministerstwo Zdrowia

3.3. Projekt 3: wzmocnienie kontroli nad transgranicznym przepływem kontrolowanych i toksycznych substancji chemicznych

3.3.1. Cel projektu

- Usprawnienie kontroli granicznej i monitorowania substancji chemicznych przewożonych przez Ukrainę, zgodnie z zobowiązaniami określonymi w rezolucji RB ONZ nr 1540 (2004)

3.3.2. Opis projektu

- Kompleksowy przegląd wskazał, że istnieje potrzeba wzmocnienia kontroli wewnętrznych dotyczących transgranicznego przepływu toksycznych substancji chemicznych oraz zwiększenia krajowych zdolności w tym zakresie. W związku z tym, celem projektu jest ustanowienie należycie sformalizowanych krajowych systemów szkolenia oraz szkoleń instruktorów z ukraińskiej państwowej służby straży granicznej oraz ukraińskiej państwowej służby skarbowej w zakresie wykrywania i identyfikacji kontrolowanych i toksycznych substancji chemicznych przekraczających ukraińską granicę państwową. Dzięki temu ukraińskie organy nabędą trwałą wiedzę i będą korzystać z najlepszych praktyk w zakresie procedur dotyczących bezpieczeństwa chemicznego i chemicznego bezpieczeństwa fizycznego oraz zarządzania kryzysowego w dziedzinie kontrolowanych i toksycznych substancji chemicznych poprzez opracowanie krajowych obowiązujących procedur działania zharmonizowanych z procedurami unijnymi, ustanowienie międzynarodowych standardów i praktyk w tym zakresie, jak również prowadzenie ćwiczeń symulacyjnych i ćwiczeń w terenie na granicy itp. Projekt ten przyczyni się także do wzmocnienia kontroli wywozu dzięki egzekwowaniu przez ukraińskie organy celne unijnego wykazu kontrolnego produktów podwójnego zastosowania.

- Określono w tym względzie następujące obszary działania:

- analiza i monitorowanie substancji chemicznych w tranzycie,

- kontrola granic i nielegalnego handlu granicznego,

- kształcenie i upowszechnianie wiedzy,

- wprowadzenie odpowiednich regulacji administracyjnych i operacyjnych w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i chemicznego bezpieczeństwa fizycznego,

- reagowanie w sytuacjach wyjątkowych na wypadki podczas tranzytu.

3.3.3. Oczekiwane wyniki projektu

- Opracowanie krajowych programów szkolenia dla ukraińskiej państwowej służby straży granicznej oraz ukraińskiej państwowej służby skarbowej w zakresie procedur dotyczących bezpieczeństwa chemicznego i chemicznego bezpieczeństwa fizycznego oraz zarządzania kryzysowego w dziedzinie transgranicznego przepływu kontrolowanych i niebezpiecznych substancji chemicznych przez lądowe przejścia graniczne, porty i na lotniska

- Przeszkolenie personelu, w tym krajowych instruktorów z ukraińskiej państwowej służby straży granicznej oraz ukraińskiej państwowej służby skarbowej, a także organów zajmujących się transportem na szczeblu regulacyjnym, zarządczym i operacyjnym

- Wzmocnienie kontroli wywozu i zwiększone zdolności w zakresie kontroli transgranicznego przepływu kontrolowanych i niebezpiecznych substancji chemicznych przez lądowe przejścia graniczne, porty i lotniska

3.3.4. Beneficjenci projektu

- ukraińska państwowa służba skarbowa

- ukraińska państwowa służba straży granicznej

4. Wsparcie administracyjne na rzecz realizacji projektów

Specjalny personel w sekretariacie OBWE i biurze koordynatora projektu z ramienia OBWE na Ukrainie będzie koordynować realizację działań związanych z projektem, o których mowa w sekcji 3, i nimi zarządzać w celu dalszego rozwijania ram współpracy między partnerami ukraińskimi, również przez opracowywanie stosownych nowych projektów i środków krajowych.

Personel pomocniczy będzie wykonywać następujące zadania:

- zarządzanie projektami na wszystkich etapach cyklu projektu,

- prowadzenie bieżącej kontroli finansowej projektów,

- zapewnienie technicznej i prawnej wiedzy fachowej, wsparcie w przypadku większych zamówień publicznych, kontakty z innymi organizacjami międzynarodowymi, zapewnianie jakości i kontrola jakości zatwierdzonych rezultatów projektów, przygotowywanie sprawozdań dla Unii na temat wszystkich działań dotyczących ICSSP,

- wspieranie władz ukraińskich w opracowywaniu nowych środków krajowych w ramach zintegrowanego ICSSP na Ukrainie, zgodnie z rezolucją RB ONZ nr 1540 (2004).

5. Czas trwania

Całkowity szacowany czas trwania projektów wynosi 36 miesięcy.

6. Wykonawcza jednostka techniczna

Techniczne wykonanie niniejszej decyzji zostanie powierzone sekretariatowi OBWE. Sekretariat OBWE będzie realizował działania na podstawie niniejszej decyzji we współpracy z innymi organizacjami i agencjami międzynarodowymi, zwłaszcza z myślą o zapewnieniu efektywnych synergii i unikaniu powielania działań Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej, zgodnie z konwencją o broni chemicznej.

7. Sprawozdawczość

Sekretariat OBWE będzie przygotowywać sprawozdania okresowe, jak również sprawozdania po zakończeniu każdego z opisanych działań. Sprawozdania końcowe powinny być przedkładane Unii nie później niż w terminie sześciu tygodni po zakończeniu odnośnych działań.

8. Komitet Sterujący

Komitet Sterujący tych projektów będzie się składać z osoby reprezentującej Wysokiego Przedstawiciela oraz osoby reprezentującej jednostkę wykonawczą, o której mowa w sekcji 6 niniejszego załącznika. Komitet Sterujący będzie regularnie dokonywać przeglądu wykonania niniejszej decyzji, co najmniej co sześć miesięcy, w tym przy pomocy środków komunikacji elektronicznej.

Całkowity koszt projektów wynosi 1 431 156,90 EUR.

9. Szacunkowy całkowity koszt projektów i wkład finansowy Unii

Całkowity koszt projektów wynosi 1 431 156,90 EUR.

1 Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (Dz.U. L 161 z 29.5.2014, s. 3).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.