Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.314.41

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 grudnia 2018 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2018/1939
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie wsparcia Unii na rzecz upowszechnienia i skutecznego wdrożenia Międzynarodowej konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 i art. 31 ust. 1, uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 12 grudnia 2003 r. Rada Europejska przyjęła strategię UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (zwaną dalej "strategią"), zgodnie z którą nieproliferacja, rozbrojenie i kontrola zbrojeń mogą w znaczący sposób przyczynić się do światowej walki z terroryzmem poprzez zmniejszenie ryzyka uzyskiwania dostępu do broni masowego rażenia, materiałów promieniotwórczych i środków ich przenoszenia przez podmioty niepaństwowe. W rozdziale III strategii zawarto wykaz środków, które należy podjąć zarówno w Unii, jak i w państwach trzecich w celu zwalczania rozprzestrzeniania broni masowego rażenia.

(2) Unia aktywnie wdraża strategię i wprowadza w życie środki wymienione w jej rozdziale III, w szczególności działając na rzecz upowszechnienia oraz - w razie konieczności - wzmocnienia głównych traktatów, porozumień oraz uzgodnień weryfikacyjnych dotyczących rozbrojenia i nieproliferacji, a także na rzecz udostępniania zasobów finansowych w celu wsparcia konkretnych projektów prowadzonych przez instytucje wielostronne, takie jak Biuro Narodów Zjednoczonych (ONZ) ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) oraz Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Przeciwdziałania Terroryzmowi (UNOCT).

(3) W swoim programie na rzecz rozbrojenia zatytułowanym "Zabezpieczenie naszej wspólnej przyszłości", zainicjowanym w dniu 24 maja 2018 r., sekretarz generalny ONZ odnotował, że obecne zagrożenia jądrowe są nie do zaakceptowania i że są one coraz większe.

(4) W dniu 13 kwietnia 2005 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Międzynarodową konwencję w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, a w dniu 14 września 2005 r. została ona otwarta do podpisu.

(5) Techniczne wykonanie niniejszej decyzji należy powierzyć UNODC oraz Ośrodkowi ONZ ds. Przeciwdziałania Terroryzmowi (UNCCT) w ramach UNOCT.

(6) Niniejsza decyzja powinna być wykonywana zgodnie z ramową umową finansowo-administracyjną, zawartą przez Komisję Europejską z ONZ, dotyczącą zarządzania wkładami finansowymi Unii w programy lub projekty prowadzone przez ONZ,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1.  W celu zapewnienia stałej i praktycznej realizacji niektórych elementów strategii Unia propaguje upowszechnianie i skuteczne wdrażanie Międzynarodowej konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego (zwanej dalej "ICSANT") poprzez wspieranie działań UNODC, a w szczególności jego Sekcji Zapobiegania Terroryzmowi (TPB), który - między innymi - wspiera dążenia państw do przystąpienia do odpowiednich międzynarodowych instrumentów prawnych oraz ich dążenia do wzmocnienia krajowych ram prawnych i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych oraz instytucjonalnych zdolności do przeciwdziałania terroryzmowi jądrowemu, a także poprzez wspieranie programu UNCCT w zakresie zapobiegania aktom terroryzmu z użyciem broni masowego rażenia (zwanej dalej "BMR")/materiałów chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych (zwanych dalej "materiałami CBRJ"), oraz reagowania na te akty terroryzmu, w ramach którego - między innymi - podejmuje się starania zmierzające do wspierania państw i organizacji międzynarodowych w zapobieganiu dostępu grup terrorystycznych do BMR/materiałów CBRJ i w zapobieganiu wykorzystywania przez nie BMR/materiałów CBRJ, a także w zapewnianiu, aby państwa i organizacje międzynarodowe były lepiej przygotowane i zdolne do skutecznej reakcji w przypadku ataku terrorystycznego z użyciem BMR/materiałów CBRJ.
2.  Celem projektów, które mają być finansowane przez Unię, jest:
a) zwiększenie liczby państw stron ICSANT;
b) zwiększanie wiedzy na temat ICSANT wśród beneficjentów, takich jak osoby kształtujące politykę i podejmujące decyzje na poziomie krajowym, w tym parlamentarzystów, a także na forach międzynarodowych;
c) ulepszenie przepisów krajowych poprzez włączenie wszystkich wymogów przewidzianych w ICSANT;
d) opracowanie materiałów do e-uczenia się i innych odpowiednich materiałów szkoleniowych, w tym między innymi badań sytuacyjnych, oraz uwzględnianie ich podczas udzielania technicznej pomocy prawnej;
e) opracowanie i utrzymanie referencyjnej strony internetowej zawierającej wszelkie informacje dotyczące ICSANT, w tym dobre praktyki;
f) zwiększenie zdolności urzędników wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i innych właściwych krajowych podmiotów w odniesieniu do prowadzenia dochodzeń lub śledztw, ścigania i orzekania w poszczególnych sprawach;
g) rozwijanie synergii z innymi odpowiednimi międzynarodowymi instrumentami prawnymi takimi jak Konwencja o ochronie fizycznej materiałów jądrowych oraz zmiana do tej konwencji, a także rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ (zwanej dalej "RB ONZ") nr 1540 (2004);
h) zwiększanie zdolności państw do wykrywania zagrożeń ze strony terrorystów nabywających materiały jądrowe lub inne materiały radioaktywne oraz do reagowania na te zagrożenia.

Projekty realizują UNODC oraz UNCCT w ścisłej współpracy z biurami terenowymi UNODC oraz innymi właściwymi instytucjami i ekspertami, w tym z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, Biurem Narodów Zjednoczonych ds. Rozbrojenia, grupą ekspertów z komitetu RB ONZ utworzonego na mocy rezolucji RB ONZ nr 1540 (2004) oraz centrów doskonałości UE ds. substancji chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych.

Podczas realizacji projektów zapewnia się zarówno wyeksponowanie wkładu Unii, jak i właściwe zarządzanie programem.

Wszystkie elementy projektu wspiera się przez proaktywne i innowacyjne publiczne działania popularyzatorskie oraz odpowiednio przydziela się zasoby.

Szczegółowy opis projektów przedstawiony jest w załączniku.

Artykuł  2
1.  Za wykonanie niniejszej decyzji odpowiada Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwany dalej "Wysokim Przedstawicielem").
2.  Techniczną realizacją projektów, o których mowa w art. 1 ust. 2, zajmują się UNODC i UNCCT. Wykonują one to zadanie pod nadzorem Wysokiego Przedstawiciela. W tym celu Wysoki Przedstawiciel dokonuje niezbędnych ustaleń z UNODC i UNCCT.
Artykuł  3
1.  Finansowa kwota odniesienia na realizację projektów, o których mowa w art. 1 ust. 2, wynosi 4 999 986 EUR. Ogólny szacunkowy budżet całego projektu wynosi 5 223 907 EUR, a kwota ta zostanie zapewniona w drodze współfinansowania.
2.  Wydatkami pokrywanymi z finansowej kwoty odniesienia określonej w ust. 1 zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami mającymi zastosowanie do budżetu Unii.
3.  Właściwe zarządzanie finansową kwotą odniesienia, o której mowa w ust. 1, nadzoruje Komisja. W tym celu zawiera ona umowy w sprawie finansowania z UNODC i UNCCT. Umowy w sprawie finansowania muszą przewidywać, że UNODC i UNCCT mają zapewnić wyeksponowanie wkładu UE stosownie do jego wielkości.
4.  Komisja dąży do zawarcia umów w sprawie finansowania, o których mowa w ust. 3, w jak najkrótszym terminie po wejściu w życie niniejszej decyzji. Informuje Radę o wszelkich związanych z tym trudnościach oraz o dacie zawarcia umów w sprawie finansowania.
Artykuł  4
1.  Wysoki Przedstawiciel składa Radzie dwa razy w roku sprawozdania z wykonania niniejszej decyzji na podstawie regularnych sprawozdań sporządzanych przez UNODC i UNCCT. Sprawozdania te stanowią dla Rady podstawę do sporządzenia oceny.
2.  Komisja przekazuje dwa razy w roku informacje na temat finansowych aspektów realizacji projektów, o których mowa w art. 1 ust. 2.
Artykuł  5

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Niniejsza decyzja wygasa 36 miesięcy po dniu zawarcia umów w sprawie finansowania, o których mowa w art. 3 ust. 3. Jednakże niniejsza decyzja wygasa sześć miesięcy po dniu jej wejścia w życie, jeżeli żadna umowa w sprawie finansowania nie zostanie zawarta w tym okresie.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady
F. MOGHERINI
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIK

Projekt 1: Propagowanie przystąpienia do ICSANT podczas spotkania na wysokim szczeblu, które ma się odbyć w Nowym Jorku - w ścisłej współpracy z Biurem Spraw Prawnych ONZ

Szczegóły projektu: Spotkanie na wysokim szczeblu odbędzie się przy okazji konferencji przeglądowej stron Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej w 2020 r. albo przy okazji dorocznej imprezy traktatowej organizowanej przez Sekretarza Generalnego ONZ równocześnie z debatą ogólną Zgromadzenia Ogólnego. Spotkanie na wysokim szczeblu mogłoby się także odbyć podczas jednego z wyspecjalizowanych forów ONZ dotyczących konkretnych traktatów, które to fora mają ułatwiać uczestnictwo państw w wielostronnych ramach traktatowych.

Podmiot wdrażający: UNCCT

Projekt 2: Propagowanie przystąpienia do ICSANT podczas warsztatów regionalnych i wizyt krajowych

Szczegóły projektu: Zorganizowanych zostanie maksymalnie sześć regionalnych, międzyregionalnych i subregionalnych warsztatów dla osób kształtujących politykę i podejmujących decyzje w państwach niebędących stronami ICSANT 1 ; warsztaty odbędą się w:

- Afryce,

- Azji Środkowej i Południowej,

- Europie,

- Azji Południowo-Wschodniej i w regionie Pacyfiku.

Podczas warsztatów wykorzystane zostaną odpowiednie materiały przygotowane w ramach projektu (na przykład badania sytuacyjne i kwestionariusze do oceny własnej). Podczas warsztatów, oprócz kwestii dotyczących ICSANT, poruszone zostanie także zagadnienie synergii z Konwencją o ochronie fizycznej materiałów jądrowych oraz zmianą do tej konwencji, a także rezolucją RB ONZ nr 1540 (2004).

Podmiot wdrażający: UNODC

Projekt 3: Udzielanie odpowiedniej pomocy legislacyjnej

Szczegóły projektu: Państwom (maksymalnie dziesięciu), na ich wniosek, udzielać się będzie odpowiedniej pomocy legislacyjnej w formie analizy dokumentacji prawnej lub warsztatów sporządzania aktów prawnych.

Podmiot wdrażający: UNODC

Projekt 4: Budowanie zdolności właściwych podmiotów, w tym urzędników wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, którzy mogliby być zaangażowani w prowadzeniem dochodzeń lub śledztw, ścigania i ocen spraw dotyczących materiałów jądrowych lub innych materiałów radioaktywnych objętych ICSANT

Szczegóły projektu: Odbędą się trzy regionalne warsztaty dla prokuratorów z wybranych afrykańskich, europejskich i azjatyckich państw już będących stronami ICSANT.

Podmiot wdrażający: UNODC

Projekt 5: Propagowanie przystąpienia do ICSANT poprzez kontakty z Unią Międzyparlamentarną

Szczegóły projektu: Odbędą się konsultacje z Unią Międzyparlamentarną z myślą o zorganizowaniu imprez mających na celu wspieranie szybkiego przystąpienia do ICSANT oraz wspólnych apeli do państw niebędących jeszcze stronami ICSANT.

Podmiot wdrażający: UNCCT

Projekt 6: Analiza przyczyn nieprzystępowania państw do ICSANT oraz wyzwań, z którymi muszą się one zmierzyć

Szczegóły projektu: Analiza przyczyn nieprzystępowania państw do ICSANT oraz wyzwań, z którymi muszą się one zmierzyć. UNCCT przeprowadzi badanie akademickie, aby uzyskać głębsze zrozumienie przyczyn nieprzystępowania państw do ICSANT i wyzwań, z którymi muszą się one zmierzyć oraz wyda zalecenia co do sposobu podejścia do tych przyczyn i wyzwań, aby zapewnić częstsze przystępowanie do ICSANT, a także wskaże wymogi legislacyjne oraz środki służące skutecznemu wdrażaniu.

Podmiot wdrażający: UNCCT

Projekt 7: Rozwój i utrzymanie regularnie aktualizowanej i chronionej hasłem strony internetowej zawierającej wszelkie informacje na temat ICSANT, w tym przykłady przepisów krajowych

Szczegóły projektu: Strona internetowa będzie zawierać wszelkie dostępne informacje na temat ICSANT, w tym zbiór wszystkich krajowych przepisów wdrażających ICSANT we wszystkich państwach stronach, zbiór dobrych praktyk i wzory przepisów, artykuły naukowe, informacje o działaniach popularyzatorskich i harmonogram tych działań, adres e-mail, na który można kierować pytania, informacje o dostępnej pomocy, kwestionariusz z odpowiedziami na temat ICSANT oraz ofertę 12-godzinnych seminariów internetowych dotyczących różnych aspektów ICSANT (cztery seminaria w języku angielskim, cztery w języku francuskim i cztery w języku hiszpańskim).

Podmiot wdrażający: UNODC

Projekt 8: Opracowanie i publikacja podręcznika szkoleniowego zawierającego badania fikcyjnych sytuacji dotyczących ICSANT

Szczegóły projektu: Podręcznik szkoleniowy dotyczący ICSANT zostanie opracowany na podstawie badań fikcyjnych sytuacji.

Podmiot wdrażający: UNODC

Projekt 9: Opracowanie modułu e-uczenia się w zakresie ICSANT

Szczegóły projektu: Moduł zostanie przetłumaczony na co najmniej cztery języki urzędowe ONZ i umieszczony na stronie internetowej UNODC Global e-learning: https://www.unodc.org/elearning.

Podmiot wdrażający: UNODC

Projekt 10: Budowanie zdolności w zakresie terroryzmu jądrowego w dziedzinie bezpieczeństwa granic i zarządzania nimi

Szczegóły projektu: UNCCT zorganizuje imprezy poświęcone budowaniu zdolności w zakresie bezpieczeństwa granic i zarządzania nimi; odbędą się one w sześciu regionach:

- Sahel,

- Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia,

- Róg Afryki,

- Azja Środkowa i Kaukaz,

- Europa Wschodnia i Europa Południowo-Wschodnia,

- Bliski Wschód i Afryka Północna. Podmiot wdrażający: UNCCT

Projekt 11: Przygotowanie broszur informacyjnych i materiałów szkoleniowych

Szczegóły projektu: Przygotowane zostaną broszury informacyjne dotyczące ICSANT we wszystkich sześciu językach urzędowych ONZ i opracowany zostanie kwestionariusz oceny własnej dla państw rozważających przystąpienie do ICSANT.

Podmiot wdrażający: UNODC

Oczekiwane rezultaty powyższych projektów:

1) zwiększenie liczby państw stron ICSANT;
2) zwiększanie wiedzy na temat ICSANT wśród beneficjentów takich jak osoby kształtujące politykę i podejmujące decyzje na poziomie krajowym, w tym parlamentarzystów, a także na forach międzynarodowych;
3) ulepszenie przepisów krajowych poprzez włączenie wszystkich wymogów przewidzianych w ICSANT;
4) opracowanie materiałów do e-uczenia się i innych odpowiednich materiałów szkoleniowych, w tym między innymi badań sytuacyjnych, oraz uwzględnianie ich podczas udzielania technicznej pomocy prawnej;
5) opracowanie i utrzymanie referencyjnej strony internetowej zawierającej wszelkie informacje dotyczące ICSANT, w tym dobre praktyki;
6) zwiększenie zdolności urzędników wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i innych właściwych krajowych podmiotów w odniesieniu do prowadzenia dochodzeń lub śledztw, ścigania i orzekania w poszczególnych sprawach;
7) rozwijanie synergii z innymi odpowiednimi międzynarodowymi instrumentami prawnymi takimi jak Konwencja o ochronie fizycznej materiałów jądrowych oraz zmiana do tej konwencji, a także rezolucja RB ONZ nr 1540 (2004);
8) zwiększanie zdolności państw do wykrywania zagrożeń ze strony terrorystów nabywających materiały jądrowe lub inne materiały radioaktywne oraz do reagowania na te zagrożenia.
1 Możliwe jest zaproszenie również poszczególnych państw stron ICSANT, jeżeli ich udział wniesie dodatkową wartość.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.