Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.93.3

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 2019 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2019/538
z dnia 1 kwietnia 2019 r.
w sprawie wsparcia działań Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 i art. 31 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 12 grudnia 2003 r. Rada Europejska przyjęła strategię UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (zwaną dalej "strategią UE"), której rozdział III zawiera wykaz środków służących zwalczaniu takiego rozprzestrzeniania.

(2) W strategii UE podkreślono zasadniczą rolę Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (zwanej dalej "CWC") oraz Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (zwanej dalej "OPCW") w tworzeniu świata wolnego od broni chemicznej. W ramach strategii UE Unia zobowiązała się do działań na rzecz powszechnego przestrzegania kluczowych traktatów i umów dotyczących rozbrojenia i nieproliferacji, w tym CWC. Cele strategii UE uzupełniają cele, do których zmierza OPCW jako podmiot odpowiedzialny za wdrożenie CWC.

(3) W dniu 22 listopada 2004 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2004/797/WPZiB 1  w sprawie wsparcia działań OPCW. Po tym, jak utraciło ono moc, zostało zastąpione wspólnym działaniem Rady 2005/913/WPZiB 2 , które następnie zostało zastąpione wspólnym działaniem Rady 2007/185/WPZiB 3 . Wspólne działanie 2007/185/WPZiB zostało zastąpione decyzjami Rady 2009/569/WPZiB 4 , 2012/166/WPZiB 5  i (WPZiB) 2015/259 6 . Decyzja (WPZiB) 2015/259 wygasła w dniu 23 marca 2018 r.

(4) W dniu 26 lutego 2018 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2018/294 7 , w której przewidziano przedłużenie obowiązywania decyzji (WPZiB) 2015/259 w celu umożliwienia dalszego wdrażania działań do dnia 23 grudnia 2018 r.

(5) Kontynuowanie tak intensywnej i ukierunkowanej pomocy Unii na rzecz OPCW jest niezbędne w kontekście aktywnego wdrażania rozdziału III strategii UE. Należy podjąć dalsze działania, aby zwiększyć zdolności państw stron CWC (zwanych dalej "państwami stronami") do wypełniania zobowiązań wynikających z CWC, gotowość państw stron do zapobiegania atakom z użyciem toksycznych związków chemicznych i reagowania na te ataki oraz współpracę międzynarodową w dziedzinie działalności chemicznej. Należy też podjąć dalsze działania, aby wesprzeć zdolność OPCW do dostosowywania się do rozwoju nauki i technologii, a także aby zwiększyć zdolność OPCW do reagowania na zagrożenia związane z użyciem broni chemicznej. Środki związane z upowszechnianiem CWC powinny być kontynuowane oraz powinny zostać dostosowane do coraz mniejszej liczby państw niebędących stronami CWC i na nie nakierowane.

(6) W dniu 16 kwietnia 2018 r. Rada przyjęła konkluzje określające między innymi stanowisko Unii dotyczące czwartej specjalnej sesji konferencji państw stron poświęconej przeglądowi funkcjonowania konwencji o broni chemicznej (zwanej dalej "czwartą konferencją przeglądową"), która odbyła się w Hadze w dniach 21-30 listopada 2018 r.

(7) Unia zapewnia wsparcie polityczne i finansowe oraz pomoc w naturze operacjom OPCW w Syrii mającym na celu całkowite zniszczenie syryjskiej broni chemicznej i bojowych środków chemicznych. W związku z tym w dniu 9 grudnia 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/726/WPZiB 8  w sprawie wsparcia działań OPCW w ramach rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (zwanej dalej "rezolucją RB ONZ") nr 2118 (2013), decyzji Rady Wykonawczej OPCW z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zniszczenia syryjskiej broni chemicznej oraz w ramach kolejnych powiązanych rezolucji i decyzji. Po decyzji 2013/726/WPZiB, w dniu 12 grudnia 2017 r. przyjęto decyzję Rady (WPZiB) 2017/2303 9 . Ponadto w dniu 30 listopada 2015 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2015/2215 10  w sprawie wsparcia rezolucji RB ONZ nr 2235 (2015).

(8) W dniu 27 czerwca 2018 r. czwarta specjalna sesja konferencji państw stron przyjęła decyzję C-SS-4/DEC.3 dotyczącą reagowania na zagrożenie związane z użyciem broni chemicznej. W konkluzjach z dnia 28 czerwca 2018 r. Rada Europejska zobowiązała Unię do wspierania wyników tej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1.  W celu natychmiastowego i praktycznego zastosowania niektórych elementów strategii UE Unia wspomaga działania OPCW, mając na uwadze następujące cele:
- zwiększenie potencjału państw stron do wykonywania ich zobowiązań wynikających z CWC,
- zwiększenie gotowości państw stron do zapobiegania atakom z użyciem toksycznych związków chemicznych i reagowania na te ataki,
- zacieśnienie współpracy międzynarodowej w dziedzinie działalności chemicznej,
- wspieranie zdolności OPCW do dostosowywania się do rozwoju nauki i technologii,
- zwiększenie zdolności OPCW do reagowania na zagrożenia związane z użyciem broni chemicznej,
- propagowanie upowszechniania CWC przez zachęcanie do przystępowania do niej państw niebędących jej stronami.
2.  W kontekście ust. 1 działania wspierane przez Unię w ramach projektów OPCW, które są zgodne ze środkami przewidzianymi w strategii UE, są następujące:

Projekt I: Centrum OPCW ds. chemii i technologii oraz wdrożenie decyzji C-SS-4/DEC.3 dotyczącej reagowania na zagrożenia związane z użyciem broni chemicznej

Działania:

- projekt unowocześnienia laboratorium,
- wdrożenie decyzji C-SS-4/DEC.3.

Projekt II: Chemiczna demilitaryzacja i nieproliferacja

Działania:

- wizytacje przedstawicieli Rady Nadzorczej i obserwatorów z państw stron w Chińskiej Republice Ludowej i Stanach Zjednoczonych Ameryki w celu uzyskania ogólnego obrazu programów niszczenia broni,
- rozszerzenie i zwiększenie wykorzystania systemu zarządzania obiegiem treści (ECM),
- zapewnienie pełnego rozwiązania w zakresie telekomunikacji wszystkim odpowiednim pracownikom Sekretariatu Technicznego OPCW.

Projekt III: Pomoc i ochrona w afrykańskich państwach stronach

Działania:

- szkolenie operacyjne służb interwencyjnych,
- szkolenie instruktorów w zakresie pomocy i ochrony na rzecz grupy państw afrykańskich.

Projekt IV: Współpraca międzynarodowa

Działania:

- program szkoleń dla kadry kierowniczej i menadżerów z branży, decydentów politycznych i absolwentów programu OPCW dotyczącego kształcenia współpracowników,
- projekt partnerstwa laboratoriów,
- forum dla kobiet dotyczące pokojowego wykorzystywania chemii oraz kurs dla chemiczek rozwijający podstawowe umiejętności analityczne,
- edukacja i szkolenie dla młodzieży dotyczące pokojowego wykorzystywania chemii,
- kurs rozwijający umiejętności analityczne dla chemików analityków w afrykańskich państwach członkowskich,
- kurs bezpieczeństwa chemicznego i zarządzania bezpieczeństwem dla afrykańskich państw stron.

Projekt V: Upowszechnianie i informowanie

Działania:

- opracowanie modułów e-uczenia się,
- tłumaczenie i upowszechnianie narzędzi i materiałów edukacyjnych i informacyjnych,
- wsparcie udziału organizacji pozarządowych w działaniach OPCW,
- wydarzenia towarzyszące konferencjom państw stron.

Projekt VI: Wdrażanie na poziomie krajowym

Działania:

- forum zainteresowanych podmiotów z całego świata.

Projekt VII: Nauka i technologia

Działania:

- współzawodnictwo w dziedzinie roślinnych markerów biologicznych,
- wspieranie tymczasowych grup roboczych w ramach Rady Naukowej OPCW.

Szczegółowy opis działań OPCW wspieranych przez Unię, o których mowa w niniejszym ustępie, przedstawiono w załączniku.

Artykuł  2
1.  Za wykonanie niniejszej decyzji odpowiada Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwany dalej "WP").
2.  Techniczną realizacją projektów, o których mowa w art. 1 ust. 2, zajmuje się Sekretariat Techniczny OPCW (zwany dalej "Sekretariatem Technicznym"). Wykonuje on to zadanie pod kierownictwem i kontrolą WP. W tym celu WP dokonuje niezbędnych uzgodnień z Sekretariatem Technicznym.

Artykuł 3 1. Finansowa kwota odniesienia na realizację projektów, o których mowa w art. 1 ust. 2, wynosi 11 601 256 EUR.

2.  Wydatkami finansowanymi z kwoty określonej w ust. 1 zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Unii.
3.  Komisja nadzoruje właściwe zarządzanie wydatkami, o których mowa w ust. 2. W tym celu zawiera umowę finansową z Sekretariatem Technicznym. Zgodnie z tą umową Sekretariat Techniczny ma zapewnić wyeksponowanie wkładu Unii, stosownie do jego wielkości, oraz określić środki, które mają ułatwić rozwijanie synergii i unikanie powielania działań.
4.  Komisja dąży do tego, aby umowa finansowa, o której mowa w ust. 3, została zawarta jak najszybciej po wejściu w życie niniejszej decyzji. Informuje ona Radę o wszelkich związanych z tym trudnościach oraz o dacie zawarcia umowy.
Artykuł  4

WP składa Radzie sprawozdania z wykonania niniejszej decyzji na podstawie regularnych sprawozdań przygotowywanych przez Sekretariat Techniczny. Na podstawie sprawozdań WP Rada dokonuje oceny. Komisja przedstawia informacje dotyczące finansowych aspektów projektów, o których mowa w art. 1 ust. 2.

Artykuł  5
1.  Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
2.  Niniejsza decyzja wygasa 36 miesięcy po dniu zawarcia umowy finansowej, o której mowa w art. 3 ust. 3. Wygasa ona jednak sześć miesięcy po jej wejściu w życie, jeżeli umowa finansowa nie została zawarta do tego czasu.
Sporządzono w Brukseli dnia 1 kwietnia 2019 r.
W imieniu Rady
G. CIAMBA
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Unijne wsparcie dla działań OPCW w ramach wdrażania strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

Projekt I - Centrum OPCW ds. chemii i technologii i wdrażanie decyzji C-SS-4/DEC.3 dotyczącej reagowania na zagrożenia związane z użyciem broni chemicznej

Cele przewodnie

- Zlikwidowanie zapasów broni chemicznej oraz obiektów do produkcji broni chemicznej zgodnie ze środkami weryfikacyjnymi przewidzianymi w CWC.
- Nierozprzestrzenianie broni chemicznej dzięki zastosowaniu środków weryfikacji i środków wykonawczych przewidzianych w CWC, które służą również budowaniu zaufania między państwami stronami.
- Pomoc i ochrona przed bronią chemiczną oraz jej użyciem lub groźbą użycia, zgodnie z postanowieniami art. X CWC.
- Rozwój gospodarczy i technologiczny poprzez współpracę międzynarodową w zakresie działalności chemicznej do celów niezakazanych w ramach CWC zgodnie z postanowieniami art. XI.
- Pełne i skuteczne wdrożenie przez państwa strony postanowień art. VII CWC.

Cele szczegółowe

- Weryfikacja z myślą o trwałym zaufaniu w kontekście wypełniania zobowiązań.
- Budowanie zdolności w zakresie zapobiegania wrogiemu użyciu substancji toksycznych i reagowania na nie oraz wspierania współpracy międzynarodowej.
- Podjęcie zobowiązania do korzystania ze zdolności innych podmiotów.
- Zapewnienie, aby organizacja nadal była adekwatna do potrzeb.
- Wykrycie winnych użycia broni chemicznej w Syryjskiej Republice Arabskiej przez identyfikowanie wszelkich informacji potencjalnie istotnych dla pochodzenia tej broni chemicznej w przypadkach, w których misja wyjaśniająca (zwana dalej "FFM") stwierdzi lub stwierdziła takie użycie lub prawdopodobne użycie i w przypadkach, w odniesieniu do których wspólny mechanizm śledczy OPCW-ONZ nie wydał sprawozdania, a także przez prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej takich informacji.

Rezultaty

- Zwiększona skuteczność operacyjna.
- Zwiększone bezpieczeństwo fizyczne.
- Przestrzeganie najwyższych standardów bezpieczeństwa.
- Dobre przygotowanie do nadążania za obecnymi zagrożeniami i aktualnym stanem postępu naukowego i technicznego, większa wiarygodność i pozycja, która będzie związana z nowym ośrodkiem.
- Przeprowadzanie dochodzeń na podstawie mandatu zawartego w decyzji C-SS-4/DEC.3. Działania

I.1. Projekt unowocześnienia laboratorium

Laboratorium i magazyn sprzętu OPCW mają kluczowe znaczenie dla wspierania wdrażania CWC. Od czasu kiedy 20 lat temu uruchomiono laboratorium i magazyn sprzętu w Rijswijk na przedmieściach Hagi, zapotrzebowanie na te usługi tych obiektów znacznie się zwiększyło. W ostatnich kilku latach gwałtowny wzrost nierutynowych operacji poddał zdolności tych obiektów jeszcze większej presji, a decyzja C-SS-4/DEC.3 prawdopodobnie spowoduje dodatkowe zapotrzebowanie. Państwa strony zwracają się ponadto coraz częściej o wsparcie szkoleniowe ze strony laboratorium w zakresie zwiększenia swoich analitycznych i technicznych zdolności w zakresie chemii. Aby rozwiązać te problemy, OPCW postanowiła zainicjować projekt modernizacji swojego laboratorium i swojego magazynu sprzętu i przekształcenia ich w nowe centrum ds. chemii i technologii (centrum ChemTech).

I.2. Wdrożenie decyzji C-SS-4/DEC.3

W pkt 10 decyzji C-SS-4/DEC.3 konferencja państw stron OPCW postanowiła, że Sekretariat ma wdrożyć uzgodnienia w celu wykrycia winnych użycia broni chemicznej w Syryjskiej Republice Arabskiej przez identyfikowanie wszelkich informacji potencjalnie istotnych dla pochodzenia tej broni chemicznej w przypadkach, w których FFM stwierdzi lub stwierdziła takie użycie lub prawdopodobne użycie i w przypadkach, w odniesieniu do których wspólny mechanizm śledczy OPCW-ONZ nie wydał sprawozdania, a także przez prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej takich informacji. W ramach realizacji tej decyzji Sekretariat ustanowi zespół ds. dochodzenia i identyfikacji, który będzie prowadzić swoje działania w sposób bezstronny i obiektywny. Zespół ds. dochodzenia i identyfikacji będzie działał pod bezpośrednim nadzorem dyrektora generalnego OPCW i będzie składać sprawozdania Radzie Wykonawczej i Sekretarzowi Generalnemu ONZ.

Projekt II - Chemiczna demilitaryzacja i nieproliferacja Cele przewodnie

- Wspieranie nierozprzestrzeniania broni chemicznej dzięki zastosowaniu środków weryfikacji i środków wykonawczych przewidzianych w CWC.
- Wspieranie i zapewnienie likwidacji zapasów broni chemicznej oraz obiektów do produkcji broni chemicznej zgodnie ze środkami weryfikacji przewidzianymi w CWC.
- Wniesienie wkładu w pełne, skuteczne i niedyskryminacyjne wdrożenie wszystkich postanowień CWC.

Cele szczegółowe

- Weryfikacja trwałego zaufania w kontekście przestrzegania.
- Podjęcie zobowiązania do korzystania ze zdolności innych podmiotów.
- Zapewnienie, aby organizacja nadal była adekwatna do potrzeb.
- Budowanie zdolności w zakresie zapobiegania wrogiemu użyciu substancji toksycznych i reagowania na nie oraz wspierania współpracy międzynarodowej.

Rezultaty

- Wdrożenie odpowiednich decyzji dotyczących ukończenia niszczenia broni chemicznej.
- Zwiększenie transferu wiedzy, przejrzystości i zrozumienia za pośrednictwem zainteresowanych podmiotów OPCW.
- Zapewnienie wsparcia dla przywrócenia równowagi systemu weryfikacji CWC przez przechodzenie od problematyki rozbrojenia do zapobiegania ponownemu pojawieniu się broni chemicznej.
- Zwiększenie rutynowych działań weryfikacyjnych z wykorzystaniem systemu zarządzania ryzykiem.
- Zwiększenie zdolności OPCW w zakresie prowadzenia operacji kryzysowych.
- Zwiększenie zdolności OPCW w zakresie pomocy i ochrony, w celu wsparcia jej działań nakierowanych na ponowne pojawianie się broni chemicznej, zarówno pod kątem zapobiegania, jak i reagowania.
- Dostosowanie struktur i procesów, w stosownych przypadkach, w celu wsparcia sprawnego wprowadzenia zmian w okresie przejściowym w OPCW.

Działania

II.1. Wizytacje przedstawicieli Rady Nadzorczej i obserwatorów z państw stron w Chińskiej Republice Ludowej i Stanach Zjednoczonych Ameryki w celu uzyskania ogólnego obrazu programów niszczenia broni

Unia regularnie wspiera wizytacje Rady Nadzorczej (poprzez wspólne działanie 2007/185/WPZiB oraz decyzje 2009/569/WPZiB, 2012/166/WPZiB i (WPZiB) 2015/259). Dotychczasowe wizytacje okazały się przydatne do udzielenia odpowiedzi na pytania lub wątpliwości dotyczące wdrażanego przez państwo stronę posiadające broń programu wypełnienia zobowiązań tego państwa w odniesieniu do zniszczenia posiadanej przez niego broni chemicznej. Wszystkie państwa strony odniosą korzyści z tych wizytacji, które pomagają zwiększyć przejrzystość i budować zaufanie w odniesieniu do postępów w całkowitym zniszczeniu pozostałej broni chemicznej zgodnie z postanowieniami CWC i pod kontrolą Sekretariatu Technicznego. Projekt ten powinien zachęcić państwa strony do szerszego udziału w takich wizytacjach, z uwzględnieniem właściwych kryteriów finansowych i podjęcia działań na rzecz zapewnienia odpowiedniej rotacji uczestników.

II.2. Rozszerzenie i zwiększenie wykorzystania systemu zarządzania obiegiem treści (ECM)

System ECM jest głównie dostępny dla użytkowników Pionu Weryfikacji mających dostęp do sieci OPCW typu air gap, znanej wewnątrz organizacji jako zabezpieczona sieć krytyczna (SCN). Projekt ten wzmocni system ECM przez udostępnienie go inspektorom OPCW i wyeliminuje niedociągnięcia spowodowane ograniczoną infrastrukturą, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i sieć informatyczną.

II.3. Zapewnienie pełnego rozwiązania w zakresie telekomunikacji wszystkim odpowiednim pracownikom Sekretariatu Technicznego OPCW

Projekt będzie polegał na określeniu odpowiedniego i racjonalnego pod względem kosztów dostawcy usług, stopniowym odchodzeniu od dotychczasowej infrastruktury, testowaniu i sprawdzaniu przy pomocy nowych technologii procedur dotyczących bezpieczeństwa misji, opracowaniu zestawów działań w terenie, zapewnieniu pełnego rozwiązania w zakresie telekomunikacji wszystkim odpowiednim zainteresowanym podmiotom OPCW i wycofywaniu dotychczasowej infrastruktury.

Projekt III - Pomoc i ochrona w afrykańskich państwach stronach Cele przewodnie

- Zapewnienie pomocy i ochrony przed bronią chemiczną, jej użyciem lub groźbą użycia, zgodnie z postanowieniami art. X CWC.
- Zapewnienie pełnego, skutecznego i niedyskryminacyjnego wdrożenia przez OPCW wszystkich postanowień CWC, w szczególności w afrykańskich państwach stronach.
- Wzmocnienie budowania zdolności wdrożenia na poziomie krajowym i współpracy międzynarodowej.

Cele szczegółowe

- Budowanie zdolności w zakresie zapobiegania wrogiemu użyciu substancji toksycznych i reagowania na nie oraz wspierania współpracy międzynarodowej.
- Podjęcie zobowiązania do korzystania ze zdolności innych podmiotów.
- Zapewnienie, aby organizacja nadal była adekwatna do potrzeb.

Rezultaty

- Zwiększenie zdolności OPCW w zakresie pomocy i ochrony, w celu wsparcia jej działań nakierowanych na ponowne pojawianie się broni chemicznej, zarówno pod kątem zapobiegania, jak i reagowania.
- Wzmocnione budowanie zdolności wdrożenia na poziomie krajowym i współpracy międzynarodowej.
- Zwiększona i utrwalona współpraca z innymi organizacjami międzynarodowymi.
- Zwiększona współpraca z szerszą grupą odpowiednich zainteresowanych podmiotów.
- Zwiększone zdolności ułatwiania współpracy wśród grup ad hoc państw stron.

Działania

III.1. Szkolenie operacyjne służb interwencyjnych

To szkolenie operacyjne ma na celu wsparcie afrykańskich państw stron i ich odpowiednich regionalnych wspólnot gospodarczych (ECOWAS, SADC, IGAD) w rozwoju ich zdolności do ochrony przed przypadkiem wykorzystania broni chemicznej związanym z bojowymi środkami chemicznymi lub toksycznymi chemikaliami przemysłowymi.

III.2. Szkolenie instruktorów w zakresie pomocy i ochrony na rzecz grupy państw afrykańskich

Głównym celem kursu jest dostarczenie podstawowej wiedzy instruktorom z agencji zaangażowanych w reagowanie kryzysowe na czynniki chemiczne w celu utworzenia w krajach afrykańskich puli szkoleniowców zdolnych rozpowszechniać wiedzę na tematy dotyczące reagowania na przypadki wykorzystania broni chemicznej.

Projekt IV - Współpraca międzynarodowa Cele przewodnie

- Poczynienie postępów w zakresie rozwoju gospodarczego i technologicznego poprzez współpracę międzynarodową w dziedzinie działalności chemicznej do celów niezakazanych w ramach CWC.
- Wzmocnienie budowania zdolności wdrożenia na poziomie krajowym i współpracy międzynarodowej.
- Zwiększenie i trwały rozwój współpracy z innymi organizacjami międzynarodowymi.
- Zwiększenie współpracy z szerszą grupą odpowiednich zainteresowanych podmiotów.
- Zwiększenie zdolności do ułatwiania współpracy wśród grup ad hoc państw stron.

Cele szczegółowe

- Propagowanie współpracy międzynarodowej między państwami stronami w dążeniu do wykorzystywania chemii do celów pokojowych.
- Zwiększenie zdolności państw członkowskich OPCW, w szczególności z niektórych regionów, takich jak Afryka i GRULAC, do analizy związków chemicznych objętych systemem CWC.
- Zwiększenie świadomości chemiczek co do pokojowego wykorzystywania chemii oraz stworzenie platformy umożliwiającej udział większej liczby chemiczek w programie budowania zdolności oferowanym przez OPCW.
- Zwiększenie wiedzy i odpowiednich umiejętności odpowiednich zainteresowanych podmiotów i umożliwienie im zdobycia wiedzy w dziedzinach oceny zagrożenia chemicznego i środków ograniczających ryzyko.

Rezultaty

- Wzmocnione budowanie zdolności wdrożenia na poziomie krajowym i współpracy międzynarodowej.
- Większe zdolności Sekretariatu w zakresie oceny w obszarze budowania zdolności.
- Zwiększony i utrwalony rozwój współpracy z innymi organizacjami międzynarodowymi.
- Zwiększona współpraca z szerszą grupą odpowiednich zainteresowanych podmiotów.
- Zapewnienie wsparcia dla przywrócenia równowagi systemu weryfikacji CWC przez przechodzenie od problematyki rozbrojenia do zapobiegania ponownemu pojawieniu się broni chemicznej.
- Zwiększenie zdolności OPCW w zakresie monitorowania postępu naukowego i technologicznego mającego znaczenie dla CWC.
- Zwiększenie zdolności OPCW w zakresie pomocy i ochrony, w celu wsparcia jej działań nakierowanych na ponowne pojawianie się broni chemicznej, zarówno pod kątem zapobiegania, jak i reagowania.
- Zwiększona współpraca z szerszą grupą odpowiednich zainteresowanych podmiotów.
- Zwiększone zdolności ułatwiania współpracy wśród grup ad hoc państw stron.

Działania

IV.1. Szkolenia dla kadry kierowniczej i menadżerów z branży, decydentów politycznych i absolwentów programu OPCW dotyczącego kształcenia współpracowników

Projekt proponuje program szkoleń dla kadry kierowniczej skierowany do chemików, inżynierów chemików i innych wysoko wykwalifikowanych specjalistów pełniących obowiązki zarządcze (w tym związane z wdrożeniem CWC) w przemyśle, sektorze rządowym i sektorze akademickim w państwach stronach OPCW o gospodarkach rozwijających się i będących w okresie przejściowym, aby zbudować zdolności pozwalające im uzyskać pogłębioną wiedzę i umiejętności przywódcze w dziedzinie zintegrowanego zarządzania związkami chemicznymi, które to umiejętności i wiedza mogą obejmować między innymi bezpieczeństwo chemiczne, bezpieczeństwo i zrównoważony charakter.

IV.2. Projekt partnerstwa laboratoriów

Przyczyną powstania inicjatywy na rzecz partnerstwa było to, że kilku regionów, m.in. Afryka i GRULAC, nie zostało uwzględnionych w wykazie laboratoriów uprawnionych do przeprowadzania analiz substancji chemicznych w ramach systemu CWC (laboratoria wyznaczone przez OPCW). Zasady udziału w inicjatywie, w tym jej cele i tryb funkcjonowania, zawarte są w nocie Sekretariatu Technicznego S/1397/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. Zgodnie z tą notą projekty mogą obejmować szereg działań - z których każde realizowane jest przez laboratorium wymagające wsparcia i laboratorium udzielające wsparcia - na przykład wzajemne wizyty personelu (szkolenia i działania mentorskie), wsparcie na rzecz udziału laboratoriów wymagających wsparcia w testach sprawnościowych OPCW oraz wsparcie transferu wyposażenia i badań naukowych opartych na współpracy.

IV.3. Forum dla kobiet dotyczące pokojowego wykorzystywania chemii oraz kurs dla chemiczek rozwijający podstawowe umiejętności analityczne

Sekretariat Techniczny OPCW zorganizuje forum dla kobiet dotyczące pokojowego wykorzystywania chemii oraz kurs w siedzibie OPCW skierowany do chemiczek i rozwijający podstawowe umiejętności analityczne. Państwa strony OPCW wyznaczą ekspertów, a wybór uczestników zostanie przeprowadzony w oparciu o kwalifikacje, z zapewnieniem równowagi geograficznej i równowagi płci.

IV.4. Edukacja i szkolenie dla młodzieży dotyczące pokojowego wykorzystywania chemii

W oparciu o programy budowania zdolności organizowane przez Sekretariat Techniczny OPCW organy krajowe państw członkowskich wystąpiły o dostosowany do potrzeb program kształcenia i działań informacyjnych dotyczący bezpieczeństwa chemicznego i zarządzania bezpieczeństwem przeznaczony dla młodzieży szkolnej/studentów w kontekście pokojowego wykorzystywania chemii. Program ten jest pierwszą inicjatywą dla młodzieży/studentów dotyczącą propagowania pokojowego wykorzystywania chemii; podczas szkolenia wykorzystywana będzie interakcja między ekspertami a studentami, a ponadto przewidziana jest możliwość tworzenia filmów wideo i broszur, które mogą być rozprowadzane w szkołach i instytucjach akademickich w państwach stronach OPCW.

IV.5. Kurs rozwijający umiejętności analityczne dla chemików analityków w afrykańskich państwach członkowskich

Ze względu na obecne działania prowadzone przez podmioty niepaństwowe w całym regionie Afryki istnieje pilna potrzeba poprawy ogólnych zdolności laboratoryjnych w regionie, jeśli chodzi o analizę substancji, których dotyczy CWC. Kurs ma pomóc wykwalifikowanym chemikom analitykom w zdobyciu dalszego doświadczenia i praktycznych umiejętności w analizie związków chemicznych, których dotyczy CWC.

IV.6. Bezpieczeństwo chemiczne i zarządzanie bezpieczeństwem dla afrykańskich państw stron

Przemysł chemiczny wnosi istotny wkład w trwały rozwój w Afryce. Zgodnie ze sprawozdaniem Komisji Gospodarczej ONZ ds. Afryki zatytułowanym "Africa Review Report on Chemicals" przemysł chemiczny w Afryce będzie nadal się rozwijał w nadchodzących latach. Jednocześnie rozwój ten spowoduje pojawienie się szeregu kwestii związanych z bezpieczeństwem chemicznym i pokojowym wykorzystywaniem chemii do rozwoju społeczno-gospodarczego, które to kwestie mogą zostać rozwiązane poprzez pełną i skuteczną realizację CWC. Oczekuje się, że program zwiększy wiedzę i odpowiednie umiejętności odpowiednich zainteresowanych podmiotów i umożliwi im zdobycie wiedzy w dziedzinach dotyczących oceny zagrożenia chemicznego i stosowania metod ograniczających ryzyko.

Projekt V - Upowszechnianie i informowanie Cele przewodnie

- Zwiększenie współpracy z szerszą grupą odpowiednich zainteresowanych podmiotów.
- Zwiększenie wysiłków OPCW w celu osiągnięcia upowszechnienia.
- Wniesienie wkładu w pełne, skuteczne i niedyskryminacyjne wdrożenie wszystkich postanowień CWC.

Cele szczegółowe

- Zwiększenie świadomości i wiedzy w zakresie OPCW i CWC wśród studentów i nauczycieli oraz - w stosownych przypadkach - innych grup.
- Zwiększenie widoczności OPCW oraz wyjaśnienie jej działań szerszej grupie odbiorców.
- Usprawnienie środków docierania do jak najszerszej grupy odbiorców, w szczególności spoza grupy osób mających stosowne przygotowanie techniczne lub ekspertów.
- Zwiększenie wiedzy na temat OPCW i CWC wśród młodzieży w wybranych państwach lub regionach.
- Zachęcenie państw niebędących stronami CWC do większego zaangażowania w działania OPCW oraz pomaganie im lepiej zrozumieć CWC i związane z nią korzyści.
- Poszerzenie współpracy z zainteresowanymi podmiotami w odniesieniu do istotnych problemów, z którymi boryka się OPCW w okresie zmian instytucjonalnych.

Rezultaty

- Zwiększona współpraca z szerszą grupą odpowiednich zainteresowanych podmiotów.
- Zwiększone wysiłki OPCW w celu osiągnięcia upowszechnienia.

Działania

V.1. Opracowanie modułów e-uczenia się

Celem tego projektu jest wykorzystanie wiedzy fachowej w dziedzinie e-uczenia się do wsparcia Sekretariatu Technicznego OPCW w określeniu wspólnego podejścia do jego oferty z zakresu e-uczenia się w celu opracowania i realizacji nowych modułów e-uczenia się. Treść takich modułów zostanie określona na podstawie sprawozdania rady konsultacyjnej ds. edukacji i działań informacyjnych (zwanej dalej "radą konsultacyjną") przedłożonego dyrektorowi generalnemu OPCW i po przeprowadzeniu dyskusji na temat zaleceń rady konsultacyjnej.

V.2. Tłumaczenia i upowszechnianie narzędzi i materiałów edukacyjnych i informacyjnych

Przez pierwsze dwa lata swojego działania rada konsultacyjna wielokrotnie apelowała o powszechniejsze udostępnienie materiałów edukacyjnych i informacyjnych we wszystkich sześciu językach urzędowych OPCW. Oprócz języka angielskiego jest to język francuski, hiszpański, rosyjski, chiński i arabski. Zazwyczaj jednak materiały edukacyjne i informacyjne przygotowywane są w języku angielskim, co znacznie ogranicza ich wykorzystanie przez jak największą liczbę zainteresowanych podmiotów na całym świecie. Aby można było rozpowszechniać materiały edukacyjne i informacyjne, w szczególności nakierowane na konkretne grupy zainteresowanych podmiotów, konieczne jest ich przetłumaczenie.

V.3. Wsparcie udziału organizacji pozarządowych w działaniach OPCW

W tym projekcie proponuje się sponsorowanie kwalifikujących się przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO), przy czym priorytetowo mają być potraktowani kandydaci z państw o gospodarkach rozwijających się lub będących w okresie przejściowym, w celu ich udziału w dorocznej konferencji państw stron, która odbędzie się w roku 2019 i 2020.

V.4. Wydarzenia towarzyszące konferencjom państw stron

W czasie trwania programu zostaną zorganizowane trzy wydarzenia towarzyszące tzn. po jednym przy okazji każdej dorocznej konferencji państw stron. Z unijnych środków finansowych można pokryć koszty podróży maksymalnie trzech ekspertów/urzędników z krajów korzystających.

Projekt VI - Wdrażanie na poziomie krajowym Cele przewodnie

- Wzmacnianie i podtrzymywanie zdolności państw stron i ich organów krajowych w zakresie pełnej realizacji wszystkich zobowiązań w ramach CWC.

Cele szczegółowe

- Odpowiednie zainteresowane podmioty dysponują głębszym zrozumieniem i większą wiedzą w zakresie CWC oraz wzmocniły swoją rolę i zaangażowanie w działania na rzecz wdrażania na poziomie krajowym.
- Urzędnicy celni z uczestniczących państw stron pogłębili swoje rozumienie problematyki i zdolność skutecznego radzenia sobie z obowiązkami związanymi z importem/eksportem umieszczonych w wykazie związków chemicznych oraz z koordynacją z organami krajowymi.
- Odpowiednie zainteresowane podmioty dysponują właściwymi i aktualnymi informacjami potrzebnymi do skutecznego uczenia się.
- Potencjalnie zainteresowane podmioty (agencje/organy) wspierające wdrażanie CWC uzgodniły krótkoterminowy plan utworzenia między nimi synergii.

Rezultaty

- Zwiększona zdolność państw stron do skutecznego wdrażania na poziomie krajowym.
- Zwiększona liczba państw stron zdolnych do przeprowadzenia skutecznego wdrażania na poziomie krajowym w wymiarze ilościowym i jakościowym.
- Lepsze rozumienie przez organy krajowe kwestii związanych z CWC i pogłębiona wiedza tych organów w zakresie tych kwestii, z myślą o sprawnej współpracy i wsparciu.
- Większa liczba państw stron zdolnych do przetwarzania i przygotowywania prawodawstwa z myślą o jego zatwierdzeniu.
- Skuteczne funkcjonowanie organów celnych w zakresie kontroli i monitorowania handlu substancjami chemicznymi.

Działania

VI.1. Forum zainteresowanych podmiotów z całego świata

W projekcie przewidziano zorganizowanie forum zainteresowanych podmiotów z całego świata, które będzie propagować pośród kluczowych krajowych zainteresowanych podmiotów znaczenie wdrożenia CWC poprzez przyjęcie krajowych przepisów wykonawczych.

Projekt VII: Nauka i technologia Cele przewodnie

- Umożliwienie dyrektorowi generalnemu OPCW przedstawienia porad i zaleceń skierowanych do konferencji państw stron, Rady Nadzorczej OPCW lub państw stron w dziedzinach nauki i technologii związanych z CWC.

Cele szczegółowe

- Ustalenie kierunków działań w ramach OPCW związanych z nauką i technologią w okresie przejściowym między czwartą a piątą konferencją przeglądową.
- Umożliwienie dyrektorowi generalnemu OPCW udzielenia specjalnych porad organom OPCW ustalającym kierunki polityki oraz państwom stronom w dziedzinach nauki i technologii związanych z CWC.
- Utworzenie większego zasobu dostępnych ekspertów naukowych w zakresie OPCW oraz ulepszone mechanizmy informowania o nowościach w technologiach monitorowania substancji chemicznych i narzędziach informatycznych do analizowania skomplikowanych zestawów danych zawierających informacje chemiczne.
- Stworzenie i utrzymywanie sieci zainteresowanych podmiotów nietechnicznych, które mogą uzupełniać zespół dostępnych ekspertów naukowych w zakresie OPCW, w ocenianiu wszystkich aspektów nowości w nauce i technice, aby zapewnić bardziej kompletne porady dotyczące nauki i technologii oraz ich wpływu.

Rezultaty

- Zapewnienie wsparcia dla przywrócenia równowagi systemu weryfikacji CWC przez przechodzenie od problematyki rozbrojenia do zapobiegania ponownemu pojawieniu się broni chemicznej.
- Zwiększenie zdolności OPCW w zakresie prowadzenia międzynarodowych operacji kryzysowych.
- Zwiększenie zdolności OPCW w zakresie monitorowania postępu naukowego i technicznego mającego znaczenie dla CWC.
- Zwiększenie zdolności OPCW w zakresie pomocy i ochrony, w celu wsparcia jej działań nakierowanych na ponowne pojawianie się broni chemicznej, zarówno pod kątem zapobiegania, jak i reagowania.
- Wzmocnione budowanie zdolności wdrożenia na poziomie krajowym i współpracy międzynarodowej.
- Zwiększony i utrwalony rozwój współpracy z innymi organizacjami międzynarodowymi.
- Zwiększona współpraca z szerszą grupą odpowiednich zainteresowanych podmiotów.
- OPCW pozostaje globalnym repozytorium wiedzy, w tym wiedzy fachowej, w dziedzinie broni chemicznej.
- Zwiększone zdolności ułatwiania współpracy wśród grup ad hoc państw stron.

Działania

VII.1. Współzawodnictwo w dziedzinie roślinnych markerów biologicznych

W ramach tego projektu powstanie współzawodnictwo typu "crowd challenge", aby zaangażować odnośnych ekspertów z różnych dziedzin naukowych i stworzyć zestaw reprezentatywnych geograficznie roślin, które mogłyby być wykorzystywane do wykrywania narażenia na toksyczne związki chemiczne (przy pomocy analizy chemicznej lub dającej się zaobserwować zmiany fenotypu).

VII.2. Wspieranie tymczasowych grup roboczych w ramach Rady Naukowej OPCW

Aby w sposób merytoryczny rozwiązać konkretne kwestie naukowe i techniczne Rada Naukowa może na wniosek dyrektora generalnego OPCW ustanowić tymczasowe grupy robocze. Projekt ten przyczyni się do utworzenia tymczasowej grupy roboczej do spraw dociekań w dziedzinie nauki i technologii, a także do tworzenia innych tymczasowych grup roboczych stosownie do potrzeb określonych na czwartej konferencji przeglądowej w 2018 r.

1 Wspólne działanie Rady 2004/797/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie wsparcia działań OPCW w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (Dz.U. L 349 z 25.11.2004, s. 63).
2 Wspólne działanie Rady 2005/913/WPZiB z dnia 12 grudnia 2005 r. wspierające działania OPCW w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozpowszechnianiu broni masowego rażenia (Dz.U. L 331 z 17.12.2005, s. 34).
3 Wspólne działanie Rady 2007/185/WPZiB z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie wsparcia działań OPCW w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (Dz.U. L 85 z 27.3.2007, s. 10).
4 Decyzja Rady 2009/569/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie wsparcia działań OPCW w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (Dz.U. L 197 z 29.7.2009, s. 96).
5 Decyzja Rady 2012/166/WPZiB z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie wsparcia działań Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (Dz.U. L 87 z 24.3.2012, s. 49).
6 Decyzja Rady (WPZiB) 2015/259 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wsparcia działań Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (Dz.U. L 43 z 18.2.2015, s. 14).
7 Decyzja Rady (WPZiB) 2018/294 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2015/259 w sprawie wsparcia działań Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (Dz.U. L 55 z 27.2.2018, s. 58).
8 Decyzja Rady 2013/726/WPZiB z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2118 (2013) i decyzji Rady Wykonawczej Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej EC-M-33/Dec 1 w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (Dz.U. L 329 z 10.12.2013, s. 41).
9 Decyzja Rady (WPZiB) 2017/2303 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wsparcia stałego wykonywania rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2118 (2013) oraz decyzji Rady Wykonawczej OPCW EC-M-33/DEC.1 dotyczącej zniszczenia broni chemicznej należącej do Syrii, w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (Dz.U. L 329 z 13.12.2017, s. 55).
10 Decyzja Rady (WPZiB) 2015/2215 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wsparcia rezolucji RB ONZ nr 2235 (2015) dotyczącej utworzenia wspólnego mechanizmu śledczego OPCW-ONZ w celu wykrywania sprawców ataków chemicznych w Syryjskiej Republice Arabskiej (Dz.U. L 314 z 1.12.2015, s. 51).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.