Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.319.4

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1216/2013
z dnia 28 listopada 2013 r.
wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 288/2009 w odniesieniu do terminu, w którym państwa członkowskie zgłaszają Komisji swoje strategie i wniosek o pomoc oraz terminu, w którym Komisja decyduje o ostatecznym przydziale środków pomocy w ramach programu "Owoce w szkole"

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku") 1 , w szczególności jego art. 103h lit. f) w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 288/2009 2 państwa członkowskie ubiegające się o pomoc, o której mowa w art. 103ga ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, na okres od dnia 1 sierpnia do dnia 31 lipca powinny zgłosić Komisji swoje strategie w terminie do dnia 31 stycznia roku, w którym rozpoczyna się ten okres.

(2) W następstwie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku") 3 oraz wypracowanego przez współprawodawców porozumienia politycznego w sprawie przyszłości wspólnej polityki rolnej (WPR) od dnia 1 stycznia 2014 r. ulegną zmianie istotne elementy programu "Owoce w szkole", a w szczególności łączna kwota pomocy i nowe stawki współfinansowania.

(3) Stosowanie od dnia 1 stycznia 2014 r. nowych elementów programu "Owoce w szkole" uniemożliwi państwom członkowskim dostosowanie ich strategii do nowych ram przed upływem terminu zgłaszania strategii.

(4) W związku z tym należy zastosować rozwiązanie przejściowe i zezwolić państwom członkowskim, które chcą realizować program "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2014/2015, na powiadomienie Komisji o swojej strategii i złożenie wniosku o pomoc na okres od dnia 1 sierpnia 2014 r. do dnia 31 lipca 2015 r., do dnia 30 kwietnia 2014 r.

(5) Podobnie, zważywszy na zmiany, które w ramach nowej WPR mają zostać wprowadzone w całkowitym budżecie programu "Owoce w szkole", termin, w którym Komisja decyduje o ostatecznym przyznaniu pomocy na okres od dnia 1 sierpnia 2014 r. do dnia 31 lipca 2015 r. ustanowiony w art. 4 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 288/2009 powinien zostać przedłużony do dnia 30 czerwca 2014 r.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1. Na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 288/2009 państwa członkowskie mogą zgłaszać swoją strategię i wniosek o pomoc na okres od dnia 1 sierpnia 2014 r. do dnia 31 lipca 2015 r., do dnia 30 kwietnia 2014 r.
2. Na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 288/2009 Komisja decyduje o ostatecznym przydziale środków pomocy unijnej na okres od dnia 1 sierpnia 2014 r. do dnia 31 lipca 2015 r., do dnia 30 czerwca 2014 r.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie traci moc z dniem 30 czerwca 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 listopada 2013 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący
1 Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 288/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu "Owoce w szkole" (Dz.U. L 94 z 8.4.2009, s. 38).
3 COM(2011) 626 final.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.