Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.99.13

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 kwietnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 319/2013
z dnia 8 kwietnia 2013 r.
wprowadzające odstępstwo - na rok gospodarczy 2012/2013 - od art. 63 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie terminów powiadamiania o przeniesieniu nadwyżki cukru

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku")(1), w szczególności jego art. 85 lit. c), w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 63 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 przedsiębiorstwa, które podjęły decyzję o przeniesieniu całości lub części nadwyżki produkcji wykraczającej poza przyznaną im kwotę, mają obowiązek powiadomienia zainteresowanych państw członkowskich o tej decyzji. Przedmiotowe informacje należy złożyć przed datą, która zostanie określona przez każde państwo członkowskie w terminach określonych w tym artykule.

(2) Aby ułatwić dostawy cukru pozakwotowego na rynku unijnym, co umożliwi przedsiębiorstwom reagowanie na nieoczekiwane zmiany w zakresie popytu w pierwszych miesiącach roku gospodarczego 2012/2013, niezbędne jest umożliwienie państwom członkowskim ustalenia omawianych dat w terminach późniejszych niż określone w art. 63 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(3) Należy zatem ustanowić odstępstwo od art. 63 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do roku gospodarczego 2012/2013.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W drodze odstępstwa od art. 63 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 - w odniesieniu do roku gospodarczego 2012/2013 - przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na przeniesienie określonych ilości nadwyżek cukru zgodnie z art. 63 ust. 1 przedmiotowego rozporządzenia, powiadamiają dane państwo członkowskie przed terminem, który ustala to państwo członkowskie między dniem 1 lutego a dniem 15 sierpnia 2013 r.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 30 września 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 kwietnia 2013 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący
______

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.