Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.72.20

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 marca 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 650/91
z dnia 18 marca 1991 r.
w sprawie wniosków o pomoc z Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) składanych w postaci programów operacyjnych, w odniesieniu do inwestycji na rzecz poprawy warunków przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 4042/89 z dnia 19 grudnia 1989 r. w sprawie poprawy warunków, w jakich są przetwarzane i wprowadzane do obrotu produkty rybołówstwa i akwakultury(1), w szczególności jego art. 8 ust. 3,

po konsultacji ze Stałym Komitetem ds. Rybołówstwa,

a także mając na uwadze, co następuje:wnioski o pomoc udzielaną z Sekcji Orientacji EFOGR, składane w formie programów operacyjnych, zgodnie z wspólnym działaniem na rzecz poprawy warunków przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, powinny zawierać wszystkie niezbędne do ich rozpatrzenia informacje, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia (EWG) nr 4042/89,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1. Wnioski o pomoc z Sekcji Orientacji EFOGR składane w formie programów operacyjnych związanych z inwestycjami na rzecz poprawy warunków przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury są składane w dwóch egzemplarzach i zawierają informacje oraz dokumenty określone w załącznikach.
2. Wnioski, które nie spełniają warunków wymienionych w ust. 1, nie zostaną rozpatrzone.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 marca 1991 r.

W imieniu Komisji
Manuel MARÍN
Wiceprzewodniczący

______

(1) Dz.U. L 388 z 30.12.1989, str. 1.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  I

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PROGRAMU OPERACYJNEGO

ZAŁĄCZNIK  II

INFORMACJE DODATKOWE (INWESTYCJE ≥ 1.500.000 ECU)

ZAŁĄCZNIK  III

Podsumowanie

ZAŁĄCZNIK  IV 1

DEKLARACJA, KTÓRĄ NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z PROGRAMEM OPERACYJNYM

Wyznaczone władze(1) podejmują się:

1. sprawdzenia, czy kwalifikujące się wydatki, które będą przedmiotem wspomaganej inwestycji, są zgodne z art. 8, 9, 10 i 11 rozporządzenia Rady (EWG) nr 4042/89, w szczególności upewnić się, że w okresie wcześniejszym niż sześć miesięcy przed datą otrzymania przez Komisję wniosku o pomoc nie wszczęto żadnych prac związanych z inwestycjami;

2. zbadania sytuacji finansowej beneficjenta na podstawie sprawdzonych rocznych sprawozdań finansowych, w celu upewnienia się, że inwestycja będzie rentowna;

3. sprawdzenia, czy inwestycje spełniają wymagania dyrektyw Rady dotyczących wpływu na środowisko naturalne.

W przypadku inwestycji zlokalizowanych na obszarach wrażliwych ekologicznie, do wniosku o pomoc w odniesieniu do każdego z projektów inwestycyjnych należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające, że zweryfikowano informacje wymagane w załączniku II pisma Komisji do Stałych Przedstawicieli wszystkich Państw Członkowskich (nr 14964 z dnia 19 grudnia 1988 r.) i wykazujące, że inwestycja nie będzie miała bezpośrednio niekorzystnego wpływu na środowisko.

W przypadku inwestycji poza obszarami wrażliwymi ekologicznie, do wniosku o finansowanie należy dołączyć mapę w skali 1:200.000 lub w razie potrzeby w skali 1:250.000 oraz wydane przez wyznaczoną instytucję oświadczenie potwierdzające, iż inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze wrażliwym pod względem środowiska naturalnego i nie przewiduje się żadnego negatywnego wpływu na zdrowie publiczne, wodę, powietrze, ziemię, krajobraz, florę, faunę lub dziedzictwo kulturowe;

4. sprawdzenia, czy inwestycja jest zgodna z przepisami dotyczącymi zasad regulujących zamówienia publiczne, takich jak zawarte w zawiadomieniu C (88) 2510 do Państw Członkowskich (Dz.U. C 22 z 28.1.1989);

5. sprawdzenia, czy wprowadzane środki krajowe dotyczące wykonania planów, kontroli, zapobiegania i prostowania nieprawidłowości oraz procedur monitoringu i oceny, zgłoszone zgodnie z art. 16 ust. 1 i E lit. o) Załącznika rozporządzenia Rady (EWG) nr 4042/89 są przestrzegane.

6. Sprawdzenia, czy inwestycje spełnią wymagania dyrektyw Rady w sprawie warunków zdrowotnych.

Przedsiębiorstwa, rynki licytacyjne i hurtowe, centra wysyłkowe i oczyszczania, które nie korzystają z dodatkowego terminu w celu spełnienia wymagań, do wniosku o udzielenie pomocy w odniesieniu do każdej inwestycji muszą dołączyć świadectwo; świadectwo takie musi potwierdzać, że lokal, w którym ma być dokonana inwestycja spełnia wymagania dyrektyw.

W odniesieniu do przedsiębiorstw, rynków licytacyjnych i hurtowych, centrów wysyłkowych i oczyszczania, które ustanawiają dodatkowy termin w celu spełnienia wymagań dyrektyw, właściwe organy upewnią się, że w dniu zakończenia pracy lokale są zgodne z dyrektywami.

Sporządzono...............

Data ................ ................

(Podpis i pieczęć władz wyznaczonych przez

Państwo Członkowskie)

______

(1) Władze wymienione w ppkt. 5.1 załącznika I.

1 Załącznik IV zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 540/92 z dnia 3 marca 1992 r. (Dz.U.UE.L.92.59.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 marca 1992 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.