Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.102.23

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 kwietnia 2012 r.

Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

(2012/C 102/06)

(Dz.U.UE C z dnia 5 kwietnia 2012 r.)

DokumentCzęśćDataTytuł
COM(2011) 8668.12.2011Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia
COM(2011) 87631.1.2012Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w odniesieniu do substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej
COM(2011) 88414.12.2011Wniosek: Rozporządzenie Rady ustanawiające program "Europa dla obywateli" na lata 2014-2020

Te dokumenty dostępne są na stronie EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.