Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.102.11

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 kwietnia 2012 r.

Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

(2012/C 102/03)

(Dz.U.UE C z dnia 5 kwietnia 2012 r.)

DokumentCzęśćDataTytuł
COM(2011) 7399.11.2011Zmieniony wniosek decyzja Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej
COM(2011) 7409.11.2011Zmieniony wniosek rozporządzenie Rady określające środki wykonawcze dotyczące systemu zasobów własnych Unii Europejskiej
COM(2011) 7429.11.2011Zmieniony wniosek rozporządzenie Rady w sprawie metod i procedury udostępniania tradycyjnych zasobów własnych i zasobów własnych opartych na DNB oraz w sprawie środków w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych (wersja przekształcona)
COM(2011) 83225.11.2011Komunikat Komisji do Paprlamentu Europejskiego na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczący stanowiska Rady w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli krajów trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z krajów trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim

Te dokumenty dostępne są na stronie EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.