Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.296.2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 października 2010 r.

Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

(2010/C 296/02)

DokumentCzęśćDataTytuł
COM(2009) 11712.3.2009Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1212/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywozy niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej
COM(2009) 11912.3.2009Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania protokołu usta-lającego, na okres od dnia 1 stycznia 2009 do dnia 31 grudnia 2012 r., uprawnienia do połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei dotyczącej połowów na wodach przy-brzeżnych Gwinei
COM(2009) 12012.3.2009Wniosek: rozporządzenie Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei
COM(2009) 12110.3.2009Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 w sprawie wspólnych zasad przy-dzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty
COM(2009) 12217.3.2009Wniosek: rozporządzenie Rady ustanawiające plan długoterminowy dotyczący północnego stada morszczuka oraz połowów eksploatujących to stado
COM(2009) 12311.3.2009Wniosek: decyzja Rady w sprawie ustalenia stanowiska Wspólnoty, które ma zostać przyjęte na forum Komisji ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim
COM(2009) 12413.3.2009Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1858/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Indii
COM(2009) 12518.3.2009Wniosek: rozporządzenie Rady ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych we Wspólnocie Europejskiej
COM(2009) 12719.3.2009Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2115/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. wprowadzające program odbudowy zasobów halibuta niebieskiego w ramach Organizacji Rybo-łówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku
COM(2009) 12920.3.2009Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony dzikiego ptactwa
COM(2009) 13020.3.2009Wniosek: rozporządzenie Rady uściślające zakres ostatecznego cła anty-dumpingowego nałożonego rozporządzeniem Rady (WE) nr 85/2006 na przywóz łososia hodowlanego pochodzącego z Norwegii
COM(2009) 13120.3.2009Wniosek: decyzja Rady dotycząca podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej, tymczasowego stosowania i zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie uprosz-czenia kontroli i formalności przy przewozie towarów oraz środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne
DokumentCzęśćDataTytuł
COM(2009) 13224.3.2009Wniosek: decyzja Rady określająca stanowisko, jakie w imieniu Wspól-noty ma zostać przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady Zbożowej w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania Konwencji o handlu zbożem z 1995 r.
COM(2009) 13425.3.2009Wniosek: decyzja Rady określająca stanowisko, jakie w imieniu Wspól-noty ma zostać przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady ds. Cukru w odniesieniu do przedłużenia Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r.
COM(2009) 13525.3.2009Wniosek: decyzja Ramowa Rady w sprawie zwalczania seksualnego wykorzystywania i niegodziwego traktowania dzieci w celach seksual-nych oraz pornografii dziecięcej, uchylająca decyzję ramową 2004/68/WSiSW
COM(2009) 13625.3.2009Wniosek: decyzja ramowa Rady w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz w sprawie ochrony pokrzyw-dzonych, uchylająca decyzję ramową 2002/629/WSiSW
COM(2009) 13924.3.2009Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi
COM(2009) 14230.3.2009Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowu-jące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające proce-durze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regu-lacyjnej połączonej z kontrolą
COM(2009) 14430.3.2009Wniosek dotyczący decyzji Rady i Komisji w sprawie stanowiska Wspól-noty dotyczącego decyzji Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE – Albania przyjmującej swój regulamin wewnętrzny
COM(2009) 14530.3.2009Opinia Komisji na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu WE, dotycząca poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego stano-wiska Rady w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, zmieniająca wniosek Komisji na mocy art. 250 ust. 2 Traktatu WE
COM(2009) 15026.3.2009Wniosek: decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urucho-mienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji
COM(2009) 1512.4.2009Wniosek: Rozporządzenie Rady ustanawiające system kontroli i egzekwowania przepisów na obszarze objętym Konwencją w sprawie przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku
COM(2009) 1572.4.2009Wniosek: decyzja Rady zmieniająca decyzję Komisji 2008/938/WE w sprawie wykazu państw beneficjentów, które kwalifikują się do szcze-gólnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 732/2008 wprowadzającym ogólny system preferencji taryfo-wych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

Te dokumenty dostępne są na stronie EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.