Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję. - OpenLEX

Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.24.8

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 stycznia 2005 r.

Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

(2005/C 24/07)

(Dz.U.UE C z dnia 29 stycznia 2005 r.)

DokumentCzęśćDataTytuł
KOM(2004) 44830.6.2004Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy, włącznie z finansowaniem terrorystów
KOM(2004) 45429.6.2004Wniosek dotyczący DECYZJI RADY zmieniającej decyzję 2001/131/WE podsumowującą procedurę konsultacji z Haiti zgodnie z art. 96 Umowy o Partnerstwie AKP-WE
KOM(2004) 46914.7.2004Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającej program Kultura 2007 (2007-2013)
KOM(2004) 48814.7.2004Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającej program wspólnotowy na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej - PROGRESS
KOM(2004) 5384.8.2004Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania porozumienia w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia, na okres od dnia 28 lutego 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., protokołu wyznaczającego możliwości połowowe i rekompensatę finansową, przewidziane w umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów
KOM(2004) 5404.8.2004Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów przedłużającego na okres od dnia 28 lutego 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. ważność Protokołu ustalającego wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów
KOM(2004) 54610.8.2004Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie stanowiska Wspólnoty w ramach Wspólnego Komitetu dotyczącego zmiany protokołu nr 3 dotyczącego definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej, określonego w Umowie zawartej pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską, stosownie do rozszerzenia Unii Europejskiej
KOM(2004) 55311.8.2004Wniosek dotyczący DECYZJI RADY upoważniającej Włochy do zastosowania środka ustanawiającego odstępstwo od art. 2 ust. 1 Szóstej Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych
KOM(2004) 566120.8.2004Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania niektórych postanowień Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej
KOM(2004) 566220.8.2004Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie zawarcia Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej
KOM(2004) 57026.8.2004Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY nakładającego ostateczne cło wyrównawcze i stanowiącego o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii
KOM(2004) 57631.8.2004Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Republiką Togijską na mocy art. 96 Umowy z Cotonou
KOM(2004) 6254.10.2004Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii
KOM(2004) 6347.10.2004Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywy Rady 91/689/EWG i 96/61/WE
KOM(2004) 6387.10.2004Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającej po raz dwudziesty dziewiąty dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (substancje sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub substancje toksyczne ze względu na zagrożenie rozrodczości - c/ m/r)
KOM(2004) 6397.10.2004Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY w sprawie przywozu niektórych wyrobów stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej
KOM(2004) 65011.10.2004Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającej dyrektywę 95/2/WE w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące oraz dyrektywę 94/35/WE dotyczącą substancji słodzących używanych w środkach spożywczych
KOM(2004) 65413.10.2004Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie dostępu do rynku usług portowych
KOM(2004) 66013.10.2004Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie stanowiska Wspólnoty w ramach Rady Stowarzyszenia ustanowionej przez Układ Europejski między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Rumunią z drugiej strony w sprawie uczestnictwa Rumunii w systemie RAPEX na mocy dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów
KOM(2004) 67114.10.2004Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR ..../2004 z dnia ... 2004 r. przyjmującego autonomiczne i przejściowe środki w celu otwarcia wspólnotowego kontyngentu taryfowego na niektóre produkty rolne pochodzące ze Szwajcarii
KOM(2004) 67315.10.2004Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie stanowiska Wspólnoty w ramach Wspólnej Rady UE/Meksyk dotyczącego zmian w decyzji 2/2001 Wspólnej Rady
KOM(2004) 67718.10.2004Wniosek dotyczący DECYZJI RADY W SPRAWIE STANOWISKA WSPÓLNOTY W SPRAWIE UTWORZENIA WSPÓLNEGO KOMITETU KONSULTACYJNEGO, STOSOWNIE DO DECYZJI RADY STOWARZYSZENIA POWOŁANEJ NA MOCY UKŁADU EUROPEJSKIEGO MIĘDZY WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI A RUMUNIĄ
KOM(2004) 728129.10.2004Wniosek dotyczący DYREKTYWY RADY zmieniającej dyrektywę 77/388/EWG w celu uproszczenia zobowiązań wynikających z podatku od wartości dodanej
KOM(2004) 728229.10.2004Wniosek dotyczący DYREKTYWY RADY określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 77/388/EWG podatnikom niemającym siedziby na terytorium kraju lecz mającym siedzibę w innym Państwie Członkowskim
KOM(2004) 728329.10.2004Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1798/2003 w sprawie wprowadzenia ustaleń o współpracy administracyjnej w kontekście pojedynczego systemu i procedur zwrotu podatku od wartości dodanej
KOM(2004) 729127.10.2004Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie zawarcia Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Albanią ustanawiającej ogólne zasady udziału Albanii w programach wspólnotowych
KOM(2004) 729227.10.2004Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie zawarcia Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną ustanawiającej ogólne zasady udziału Bośni i Hercegowiny w programach wspólnotowych
KOM(2004) 729327.10.2004Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie zawarcia Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji ustanawiającej ogólne zasady udziału Republiki Chorwacji w programach wspólnotowych
KOM(2004) 729427.10.2004Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie podpisania protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, dotyczącego Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii ustanawiającej ogólne zasady udziału Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w programach wspólnotowych
KOM(2004) 729527.10.2004Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie zawarcia Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Serbią i Czarnogórą ustanawiającej ogólne zasady udziału Serbii i Czarnogóry w programach wspólnotowych
KOM(2004) 73029.10.2004Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającej dyrektywę Rady 77/91/EWG w sprawie tworzenia spółek akcyjnych i utrzymywania oraz zmian wysokości ich kapitału
KOM(2004) 73229.10.2004Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY w sprawie zmiany rozporządzeń (EWG) nr 3906/1989, rozporządzenia (WE) nr 1267/1999, rozporządzenia (WE) nr 1268/1999 oraz rozporządzenia (WE) nr 2666/2000 celem uwzględnienia statusu Chorwacji jako kraju kandydującego
KOM(2004) 73926.10.2004Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2007/2000 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z Procesem Stabilizacji i Stowarzyszania Unii Europejskiej, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2820/98 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1763/1999 i (WE) nr 6/2000
KOM(2004) 7419.11.2004Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej
KOM(2004) 754118.11.2004Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu śródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Państwem Izrael z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej
KOM(2004) 754218.11.2004Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie zawarcia Protokołu do Układu śródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Państwem Izrael z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej
KOM(2004) 76116.11.2004Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY (WE, EURATOM) zmieniającego od dnia 1 lipca 2004 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur
KOM(2004) 76429.11.2004Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Porozumienia w sprawie międzynarodowego programu ochrony delfinów
KOM(2004) 77226.12.2004Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1868/94 ustanawiające system kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej
KOM(2004) 80410.12.2004Wniosek dotyczący DECYZJI RADY dotyczącej zakończenia konsultacji z Republiką Gwinei na mocy art. 96 Porozumienia z Cotonou
KOM(2004) 83023.12.2004Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się po Wspólnocie oraz rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 określające procedurę wdrażaniarozporządzenia (EWG) nr 1408/71
KOM(2004) 84223.12.2004Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY nakładającego szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją na Wybrzeżu Kości Słoniowej
KOM(2004) 84428.12.2004Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY nakładającego ograniczenia na udzielenie pomocy odnoszącej się do działań wojskowych na Wybrzeżu Kości Słoniowej
KOM(2005) 212.1.2005Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Te dokumenty dostępne są na stronie EUR-lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.