Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.321.12

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 grudnia 2004 r.

Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

(2004/C 321/12)

(Dz.U.UE C z dnia 28 grudnia 2004 r.)

DokumentCzęśćDataTytuł
KOM(2004) 68220.10.2004Wniosek dotyczący DECYZJI RADY zmieniającej art. 3 decyzji 98/198/WE zezwalającej Zjednoczonemu Królestwu na rozszerzenie stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 6 i 17 szóstej dyrektywy VAT (77/388/EWG) w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych
KOM(2004) 53030.7.2004Wniosek dotyczący DECYZJI RADY umożliwiającej Państwom Członkowskim ratyfikowanie, w interesie Wspólnoty Europejskiej, Konwencji nr 185 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dokumentów tożsamości marynarzy
KOM(2004) 70320.10.2004Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY rozszerzającego ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 1676/2001 na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej między innymi z Indii, na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) wysłanej z Brazylii oraz Izraela, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Brazylii lub Izraela
KOM(2004) 70420.10.2004Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY rozszerzającego ostateczne cło wyrównawcze nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 2597/1999 na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii, na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) wysyłanej z Brazylii i z Izraela, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Brazylii lub Izraela
KOM(2004) 66911.10.2004Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie podpisania Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dniu wejścia w życie Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską, ustanawiającej środki równoważne tym, które zostały określone w dyrektywie Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek
KOM(2004) 68822.10.2004Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone na mocy rozporządzenia (WE) nr 964/2003 na przywóz żeliwnych lub stalowych łączników rur lub przewodów rurowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej o przywóz żeliwnych lub stalowych łączników rur lub przewodów rurowych wysyłanych z Indonezji, zarówno zadeklarowanych, jak i niezadeklarowanych jako pochodzące z Indonezji
KOM(2004) 69122.10.2004Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY rozszerzające zasięg ostatecznych ceł antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia (WE) nr 964/2003 na przywóz żeliwnych lub stalowych łączników rur lub przewodów rurowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej o przywóz żeliwnych lub stalowych łączników rur lub przewodów rurowych wysyłanych ze Sri Lanki niezależnie od tego, czy zostały zadeklarowane jako pochodzące ze Sri Lanki, czy też nie
KOM(2004) 69722.10.2004Wniosek dotyczący DECYZJI RADY zmieniającej decyzję Rady 2001/855/WE z dnia 15 listopada 2001 r. upoważniającą do automatycznego odnowienia lub utrzymania w mocy przepisów dotyczących spraw objętych wspólną polityką handlową, zawartych w traktatach o przyjaźni, handlu i nawigacji oraz w umowach handlowych zawartych między Państwami Członkowskimi a państwami trzecimi
KOM(2004) 61327.9.2004Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską i Rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi
KOM(2004) 69222.10.2004Wniosek dotyczący DECYZJI RADY zmieniającej decyzję Rady 2000/746/WE zezwalającą Republice Francuskiej na stosowanie środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych
KOM(2004) 6418.10.2004Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
KOM(2004) 59929.9.2004Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie produktów leczniczych stosowanych w pediatrii oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1768/92, dyrektywę 2001/83/WE i rozporządzenie (WE) nr 726/2004
KOM(2004) 572 8.9.2004Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie wprowadzania na rynek, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rzepaku oleistego (Brassica napus L., odmiana GT73) genetycznie zmodyfikowanego pod kątem tolerancji na herbicyd glifosat
KOM(2004) 6496.10.2004Propozycja DECYZJI RADY w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustalającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programach Wspólnoty MEDIA Plus i MEDIA Training oraz Akt Końcowy.

Te dokumenty dostępne są na stronie EUR-lex: http://europa.eu.int/eur-lex

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.